AEB_09 Evropa ve starší době kamenné

Filozofická fakulta
podzim 2000
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Dobešová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Anotace: Kurz navazuje na Paleolit Střední Evropy. Má rozšířit nabyté vědomosti a vytvořit povědomí o hlavních vývojových tendencích paleolitických industrií, přírodního prostředí, anthropologických typů, ekonomiky, transcendentálních představ a společenské struktury. Kurz sestává ze dvou částí: první prohlubuje metodologický úvod do studia dochovaných sídelních struktur, paleolitických industrií a do otázek interpretace jejich variability, druhá podává přehled paleolitu podle jednotlivých makroregionů. Požadavky ke zkoušce: - znalost hlavních vývojových tendencí evropského paleolitu a významu stěžejních lokalit - představa o charakteru nejstaršího osídlení jiných světadílů - orientace v metodologii moderního výzkumu paleolitu
Osnova
  • Sylabus přednášky: 1. Dějiny poznání paleolitu v Evropě: Boucher, Lartet, Mortillet, Breuil, Bordes, Leroi-Gourhan. Současná pracoviště, jejich náplň. 2. Moderní směry v archeologii a jejich aplikace na paleolit a mezolit. Přínos procesuální "nové" archeologie (Binford versus Bordes), postprocesuální přístupy, etnoarcheologie a kriteria aplikace etnologických paralel. 3. Technologie výroby - experimentální výroba štípané industrie, metody technologické analýzy (operační řetězce, dynamická klasifikace), skládanky, "životopisy" artefaktů. 4. Repetitorium typologie, vliv použité suroviny, použití výpočetní techniky. Experimenty s funkcí ŠI, trasologie, funkce versus styl, neofunkcionalismus. 5. Raný paleolit - přírodní prostředí, nositelé, interpretace nejstarších sídlišť (lov či mrchožroutství, tj. otázka původu nahromaděnin zvířecích kostí), technologie a typologie, hlavní africká naleziště. Starý paleolit - H.erectus, anteneandertálci, přírodní rámec, způsob obživy, ráz sídlišť, technologie a typologie, suroviny, okruhy industrií, rozšíření, regionální charakteristika, hlavní lokality. Problém identifikace a datování nejstaršího osídlení Evropy. 6. Střední paleolit - otázka vymezení, neandertálec a spol., způsob života (lovecká specializace?), ráz sídlišť (vyjímečná místní stabilita, upravená obydlí), zvládnutí ohně. První rituální pohřby, medvědí kult? Vztah technologie, typologie a funkce sídlišť. Regionální charakteristika středopal. industrií. 7. Počátek mladého paleolitu a šíření Homo s. sapiens: lokální polycentrický vývoj či migrace z Afriky - anthropologické a archeologické aspekty kontinuity a diskontinuity. Demografický růst, osídlení nových oblastí, růst sociální komplexity, první umění. Technologie a typologie. 8. Industrie přechodného typu: bohunicien, chatelperronien, ulluzien, szeletien, jeich nositelé (neandertálec nebo H.s.s.?). Otázka původu a šíření aurignacienu, první plně mladopaleolitické kultury - její charakteristika. Vývoj ve východní Evropě. 9. Střední fáze mladého paleolitu: přírodní prostředí, lovecké techniky, různé aspekty lovu mamutů. Doklady vyspělých loveckých kultur z Moravy a vých. Evropy- architektura, interpretace tzv. skládek kostí, směna, pohřby, umění. Gravettien západní a jižní Evropy. 10. Reakce na zhoršení klimatu v době vrcholu 2. wurmského pleniglaciálu - epiaurignacien, epigravettien, solutréen. Parcelace kulturního vývoje, reminiscence aurignacké technologie i ekonomie,obnovení tradice listovitých hrotů, nové techniky lovu (vrhač oštěpů). Osídlení Ameriky. 11. Ústup ledovce, ekologie a ekonomika- lov soba a koně, badegoulien a geneze magdalénienu, jeho náplň: nové zbraně (harpuny), vrchol drobného i nástěnného umění a jeho význam, náboženství pravěkých lovců. Současné studie o magdalénienu Pařížské pánve. 12. Pozdní paleolit- hlavní okruhy industrií: s obloukovými nožíky, s hroty s řapem a s vrubem, závěr epigravettienu v jižní a východní Evropě. Těžba surovin ŠI a okru (Polsko). Stanová tábořiště v Severoevropské rovině, lov a chov (?) soba, oběti sobů v jezerech nebo konzervace masa? 13. Přírodní prostředí počátku holocénu a rozmanitost mezolitických adaptací. Důraz na drobné zdroje , sběr, broušené sekery a složené mikrolitické nástroje jako předpoklad k difuzi neolitu. První pohřebiště v Evropě, změna transcendentálních představ dle svědectví z Předního východu s následným zavedením "produktívního hospodářství". Obecná charakteristika loveckých populací, jejich vztah k přijetí zemědělského způsobu obživy.
Metody hodnocení
2 P, zk
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura k paleolitu Evropy Boriskovskij, P.I. (ed.): Paleolit SSSR /Archeologija SSSR I/. Nauka, Moskva 1984 - alespoň prolistovat, viz recenze v čas. Anthropologie XXIII/3, 281-285. Bordes, F.: Faustkeil und Mammut /nebo francouzsky: Le Paléolithique dans le monde. Paris 1968/. (D) Bosinski, G.: Homo sapiens. Paris 1990. (D) Clark, J.G.D.: The Stone Age Hunters. London 1967. (D) Gamble, C.: The Paleolithic Settlement of Europe. Cambridge 1978. (D) Garanger, J. (ed.): La préhistoire dans le monde. Paris 1992. (D) Jelínek, J.: Velký obrazový atlas pravěkého člověka. Praha 1977. Kozlowski, J.K.: Archeologia Prahistoryczna I. Skripta Univer. Jagiell. Kraków 1972. (D) S. de Laet (ed.): History of Humanity I, Prehistory and Begininngs of civilisations. UNESCO, London 1994. (D) Leroi-Gourhan, A.: Dictionnaire de la Préhistoire. Paris 1988 /1994/. (D) Müller-Karpe, H.: Handbuch der Vorgeschichte I. Mnichov 1966. (D) Oliva, M.: Variabilita paleolitických industrií a lidské chování. AR 34, 1982, 622-647. Přehled pravěku světa 1,2. Skripta UK, Praha 1976 /všechny pasáže o paleolitu a mezolitu, i v souhrnné části /II. díl/. Soffer, O.: The Upper Paleolithic of Central Russian Plain. Acad. Press, New York 1985. (D) Svoboda, J.: Mistři kamenného dláta. Umění pravěkých lovců. Praha 1986. Valoch, K.: O rozvoji kultury a společnosti v paleolitu. AR 34, 1982, 534-561. Vencl, S.: Starší doba kamenná. Střední doba kamenná. In: M. Buchvaldek a kol.: DĚJINY PRAVĚKÉ EVROPY. Praha 1985, 28-89. Wymer, J.: The Paleolithic Age. Crom Helm, London 1984. (D) (D - důležité, ale těžko dostupné tituly; proto jen doporučené)
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Posluchači volí některou ze zkoušek tak, aby v rámci druhého cyklu absolvovali při 2-oborovém studiu 2 zk. z archeologie, při 1-oborovém studiu nejméně 4 zk. z archeologie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2005, podzim 2010.