AEB_115 Raně středověká pohřebiště

Filozofická fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Dobešová
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 10:50–12:25 C42
Předpoklady
AEA_25 Slované střední Evropy && AEA_58 Znalectví staroslovanské kult.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je pochopit, jaké zásady se uplatňovaly při pohřbívání v raném středověku a jak se pohřebiště během 6.-11. století vyvíjela. Osvojit si moderní metody analýzy pohřebišť a naučit se kriticky přistupovat ke starší literatuře, jejíž závěry jsou sice dodnes často citovány, ale použité metody jsou již překonané. Uvědomit si, že pohřebiště nelze přímo ztotožňovat s živou společností, neboť podoba archeologicky prozkoumaných pohřebišť je výsledkem mnoha zkreslujících vlivů přírodní i kulturní povahy.
Osnova
 • Pojem „rituál“. Přechodové rituály. Mimo-chronologické faktory ovlivňující podobu pohřbu.
 • Slovanský pohřební ritus: hrobová jáma – její tvar a vnitřní úpravy, rakev, orientace, poloha těla. Tzv. protivampyrická opatření a nerituální pohřby. Hroby v kostelech a u kostelů. Pohřby koní aj. zvířat.
 • Avaři, Maďaři a belobrdská pohřebiště.
 • Postdepoziční procesy a jejich zkreslující vliv – zánik předmětů z organických materiálů, vliv dutého prostoru, propad do starších hrobů a vrstev.
 • Antropologická data, „chybějící děti“
 • Pojem „milodar“ – tradiční dělení na základě (hypotetického) vztahu k mrtvému. Motivace pro ukládání předmětů do hrobů. Postupné ubývání milodarů až výsledná absence v hrobech u kostelů, opětný nástup milodarů v novověku.
 • Tradiční velkomoravská chronologie (Hrubý, Poulík) a její nedostatky. Relativní a absolutní chronologie, vztah archeologie a historie.
 • Metody pro vytváření relativní chronologie. Rozbor chyb ve zpracování konkrétních pohřebišť.
 • Nejnovější poznatky o chronologii raně středověké hmotné kultury.
 • Neutilitární a symbolický význam vybraných druhů předmětů.
 • Sociální uspořádání na základě pohřebišť: dosavadní názory a novější metodické přístupy.
Literatura
 • KALOUSEK, František. Břeclav-Pohansko. 1, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Účast na přednáškách, četba (povinná literatura), písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2014, jaro 2017.