AEB_A17b Seminář k bakalářské práci II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
seminář probíhá blokově. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (přednášející)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět má přímou souvislost se zadáním tématu bakalářské práce (AEB A 18) a absolvuje se proto až souběžně s jejím zpracováváním.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován individuálně na úrovni konzultací a hromadně v blokových seminářích. Postup při zpracovávání diplomové práce, účast na konzultacích a společných seminářích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Výstupy z učení
V předmětu si student osvojí základy samostatné teoretické práce s odbornými texty v rozsahu závěrečné práce. Osvojí si schopnost odborné konzultace a prezentace s vedoucím semináře, školitelem a s odborníky. Osvojí si schopnost podle potřeb nasměrovat svou odbornou činnost v souladu s doporučeními odborníků.
Osnova
  • Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Společný seminář s ostatními diplomanty, kde jsou představena témata prací. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Literatura
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Semináře studentů s vedoucím bakalářské práce se konají online i v rámci osobního kontaktu. Vedoucí doporučuje výběr metod podle zaměření tématu bakalářské práce. Hromadné semináře.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Ke získání zápočtů je třeba dostatečná a aktivní účast a splnění zadaných úkolů.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.