AED_A11 Disertační práce

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
blokově. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
doc. PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Disertační práce má prokázat studentovu schopnost samostatné vědecké práce a musí obsahovat původní vědecké myšlenky.
Výstupy z učení
disertační práce
Osnova
 • Předkládá se výtisk disertační práce ve třech vyhotoveních, svázaný do pevných desek, ve formě rukopisu na bílém papíru formátu A4 s očíslovanými stranami, v minimálním rozsahu 180 000 znaků. Závaznou součástí autorského rukopisu je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, studijního oboru, název práce, jméno autora, jméno školitele, případně konzultanta a rok odevzdání. Dále práce musí obsahovat prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis literatury.
 • Kromě preferovaného manuskriptu monografického charakteru lze jako dizertační práci alternativně předložit i konvolut článků za následujících podmínek:
 • - konvolut se skládá minimálně ze tří článků, které musí být publikovány v časopisech kategorie WOS nebo Scopus
 • - minimálně jeden článek musí být publikován v časopis kategorie WOS s IF (databáze SCI, SSCI), nelze uplatnit časopisy z databáze A&HCI
 • - doktorand musí být u všech článků prvoautorem nebo klíčovým autorem
 • - školitel musí v článku vyznačit části, jejichž exkluzivním autorem je doktorand
 • - ostatní spoluautoři musí písemně souhlasit s tím, že doktorand uplatní článek jako součást své dizertace
 • - články musí být v okamžiku obhajoby již vytištěny nebo přijaty do tisku (písemné potvrzení redakce)
 • - konvolut článků musí být doplněn samostatnou úvodní částí, která se skládá z popisu stavu bádání a obšírného metodologického popisu použitých postupů
 • - konvolut musí být zakončen samostatným závěrem, kde budou dosažené a časopisecky publikované závěry zasazeny do širokého kontextu s hlediska historických, resp. sociálních disciplín
 • - všechny tři články musí vzniknout v průběhu doktorského studia na ÚAM FF MU a zavedeny do IS.MUNI.CZ (včetně přenosu do RIV), pokud již vyšly
 • - konvolut lze doplnit i o další články, které vznikly před započetím doktorského studia
Literatura
 • Literatura podle zaměření práce.
Výukové metody
samostatná příprava
Metody hodnocení
Zápočet za odevzdanou doktorskou práci uděluje předseda oborové rady.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/doktorske/zkouska-obhajoba
Další informace: http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/doktorske/zkouska-obhajoba.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
doporučuje se zapsat v posledním semestru studia.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.