BA454 Seminář k magisterské diplomové práci II

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Kovář, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 14:10–15:45 G12
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Osnova
  • Při vypsání kontaktní výuky v daném semestru jsou studenti povinni se semináře účastnit a prezentovat téma své práce a svůj dosavadní postup, stejně tak se i účastnit diskuse o pracích ostatních studentů. Pokud se student v daném semestru výuky nemůže zúčastnit např. kvůli studijnímu pobytu v zahraničí, domluví se na postupu a požadavcích pro udělení zápočtu se svým školitelem. Po domluvě se školitelem a vyučujícími semináře může být zápočet udělen na základě individuálních konzultací se školitelem.
Literatura
    doporučená literatura
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • Doporučená literatura se mění podle témat prací.
Výukové metody
Skupinové diskuse na seminářích.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.