CJA011 Teorie literatury II

Filozofická fakulta
podzim 2000
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Za absolvování semináře (zápočet) získává student 3 kredity, za zkoušku, která je závazná, další 1 kredit. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Alena Přibáňová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Sendlerová
Předpoklady
CJA007 Teorie literatury I / sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář mgr. Balaštíka bude zaměřen především na četbu významných literárněteoretických studií (R. Jakobson, J. Mukařovský, R. Welek atd.) a interpretaci klíčových literárněteoretických pojmů. Cílem bude seznámení s různými způsoby teoretického uvažování o literatuře a umění vůbec. Druhá část semináře bude věnovaná interpretaci konkrétních básnických textů. Podmínkou k získání zápočtu je přednesení referátu a 70% účast.
Cílem semináře mgr. Přibáňové je poskytnout studentům nástroje k analýze a interpretaci literárního textu a seznámit je s některými základními literárně-teoretickými problémy a pojmy. Studenti by se měli poučit se o různých možnostech přístupu k textu (formalismus, strukturalismus, hermeneutika, recepční estetika, sémiotická analýza, dekonstrukce) a osvojit si základní odbornou terminologii a zásady práce s textem. Seminář je zaměřen především na práci s prozaickým textem, nikoli však výlučně.
Seminář doc. Trávníčka: Práce s pojmy na základě excerpce jednotlivých slovníků a hlavní literárněteoretických příruček; několik modelových interpretací: prostřednictvím sémantiky verše, prostřednictvím času, prostoru a subjektu, prostřednictvím způsobu vyprávění.
V semináři mgr. Urválkové se soustředíme na práci s literárním textem (poetickým, prozaickým a dramatickým), jenž budeme rozebírat a následně interpretovat s využitím znalostí základních pojmů z poetiky. Součástí programu bude též četba zvolených literárněteoretických statí, na nichž se pokusíme objasnit různé metody, jakými lze přistupovat k literárnímu textu.
Osnova
 • Seminář mgr. Balaštíka:
 • 1-2) René Welek/Austin Waren: Teorie literatury
 • 3-4) Terence Hawkes: Strukturalismus a sémiotika
 • 5-6) Jan Mukařovský: Kapitoly z české poetiky
 • 7-8) Jan Mukařovský: Studie z estetiky
 • 9) Roman Jakobson: Poetická funkce
 • 10) Milan Jankovič: Dílo jako dění smyslu
 • 11) Northrop Frye: Velký kód
 • 12) Paul Ricoeur: Život, Pravda, symbol
 • 13) František Miko: Od epiky k lyrike
 • Seminář mgr. Přibáňové:
 • 1. Otázky funkce literatury a fungování literárního díla
 • 2. Problematika literárních žánrů a druhů
 • 3. Rovina výrazová - poetika
 • 3. Výstavba literárního textu, jeho struktura, rovina obsahu a rovina výrazu
 • 4. Komunikativní aspekt díla - autor, vypravěč, postavy, adresát díla, projektovaný čtenář
 • 5. Čas a prostor v literárním díle
 • Seminář doc. Trávníčka:
 • Práce s pojmy. Každý seminář bude patřit jednomu pojmu (např. fabuli, tématu, verši, baladě, horroru, románu, lyrice, hodnotě atd.). Referující student si pojem zpracuje z různých slovníků a příruček teorie literatury (ve valné většině dostupných ve studovně), představí jeho rozsah, genezi a vyhodnotí jednotlivá pojetí. Poslední část vystoupení bude věnována praktické práci s daným pojmem na dvou dílech české literatury, stanovených společně pro všechny. Druhá část semináře patří práci s textem, jednotlivým přístupům a způsobům interpretace (např. prostřednictvím rozboru verše, vztahu mezi vypravěčem a postavami, sémantiky subjektu, času a prostoru).
 • Seminář mgr. Urválkové:
 • 1. Analýza a interpretace literárního textu
 • 1.1. Poetický literární text
 • 1.2. Narativní literární text
 • 1.3. Scénický literární text
 • 2. Hermeneutické modely
 • 3. Diskuse o jednotlivých metodách práce s literárním textem (pozitivismus, formalismus, strukturalismus, dekonstrukce) - práce s metatextem
 • 4. Literární historie a její úkoly (rekonstrukce dobové normy, recepce, komparatistika)
Literatura
 • Úvod do literární vědy [Pechlivanos, 1999] : Einführung in die Literaturwissenschaft (Orig.). Edited by Miltos Pechlivanos, Translated by Miroslav Petříček. V Praze: Herrmann & synové, 1999. 452 s. info
 • WELLEK, René a Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Průvodce po světové literární teorii. Edited by Milan Zeman - Vladimír Macura. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 636 s. info
 • ŽILKA, Tibor. Poetický slovník [Žilka, 1987]. 2., dopl. vyd. Bratislava: Tatran, 1987. 435 s. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Slovník literární teorie [1984, Čs. spisov.]. Edited by Štěpán Vlašín. 2. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. info
Metody hodnocení
mgr. Balaštík: Podmínkou získání zápočtu je přednesení referátu a 70% účast.
mgr. Přibáňová: Požadavky k zápočtu: vypracování referátu, obhájený závěrečný esej, účast 70%.
doc. Trávníček: Podmínkou získání zápočtu je dohodnutý počet účastí, referát a interpretační esej.
mgr. Urválková: Typ výuky (požadavky) Přednesení připraveného výkladu literárního textu, popř. metatextu, zápočtový test, aktivní účast v semináři, sedmdesátiprocetní docházka.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, podzim 1999, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.