CJA058 Česká literatura 19. století pro magisterské studium

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Pavlína Dušková (přednášející)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 D33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/22, pouze zareg.: 0/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/22
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - rozšířit své znalosti české literatury 19. století;
- hlouběji se obeznámit s odbornou literaturou a metodologií;
- prověřit interpretační dovednosti;
- zvládnout základní poznatky a metodologické postupy příbuzných disciplin;
- dokáže aplikovat získané vědomosti a dovednosti v tvorbě odborného textu. Náplní semináře bude četba a interpretace vybraných děl české literatury 19. století. Část programu semináře je věnována knihám ze seznamu povinné primární literatury.
Předmět navazuje na stejnojmenný kurs bakalářského programu; rozšiřuje a prohlubuje znalost české literatury 19. století. Hlavním cílem kurzu je interpretace literárních děl v českém a evropském literárním kontextu, jejíž integrální součástí je kritické zhodnocení odborné literatury k tématu.
Osnova
 • Přesné zadání seminářů bude provedeno v úvodu kursu s ohledem na dosavadní zkušenosti přihlášených studentů. 1. Jazyk, vlast, národ v obrozenských obranách konce 18. stol a počátku 19. stol. (František M. Pelcl, Josef Jungmann, Jan Kollár, Bernard Bolzano). 2. Funkce překladu v rané obrozenské literatuře – mezi klasicismem a romantismem (Chateaubriandova Atala, Bürgerova Lenora v Jungmannově překladu). 3. Individuální (subjektivní) a kolektivní (vlastenecká) podoba romantismu ve vybraných dílech – romantismus Máchův a Tylův (Máj K. H. Máchy, drama Čestmír J. K. Tyla). 4. Biedermeier a jeho vztah k romantismu – K. J. Erben, B. Němcová. 5. Přehodnocování syžetových postupů romantismu směrem k realistické poetice – Jan Neruda (Povídky malostranské), Vítězslav Hálek (vybrané povídky), K. Světlá (Kříž u potoka), K. Sabina (Oživené hroby). 6. Zobrazení venkova v dramatech kritických realistů – G. Preissová (Její pastorkyňa), bratři Mrštíkové (Maryša) - a rovněž v realistické próze (K. V. Rais, Josef K. Šlejhar, bří Mrštíkové). 7. Proměna žánru balady – dítě ve vybraných baladách 19. stol. (Erben, Neruda, Sv. Čech). 8. Zobrazení národní minulosti ve vybraných dílech literatury 19. stol. (RKZ, K. H. Mácha, J. K. Tyl, Beneš Třebízský, A. Jirásek, Z. Winter, J. Vrchlický, J. Zeyer)
Literatura
  povinná literatura
 • HAMAN, Aleš. Trvání v proměně : česká literatura devatenáctého století. 2., revidované vydání. Praha: ARSCI, 2010. 326 stran. ISBN 9788074200113. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
  doporučená literatura
 • Haman, Aleš. Česká literatura 19. století a evropský kontext. Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta. 182 s. ISBN 80-7082-548-0
 • TUREČEK, Dalibor. České literární romantično : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 9788072947331. info
 • MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 807185669X. info
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Průvodce literárním dílem : výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2002. 355 s. ISBN 8073190206. info
 • NOVÁK, Jan Václav a Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku [24503]. V Praze: Československý spisovatel, 1985. info
 • BRABEC, Jiří [literární histori. Dějiny české literatury. 3, Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Edited by Miloš Pohorský. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 631 s. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Dějiny české literatury. 2, Literatura národního obrození. Edited by Felix Vodička, Edited by Karel Dvořák. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 684 s. info
  neurčeno
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Český spisovatel, 1993. ISBN 80-202-0418-0. info
 • HANUŠ, Josef, Jan JAKUBEC, Jan MÁCHAL a Jaroslav VLČEK. Literatura česká devatenáctého století : od Josefinského obrození až po českou modernu. D. 1, Od Dobrovského k Jungmannově škole básnické. Vyd. 2., opr. a dopl. Praha: Jan Laichter, 1911. s. vi.-xii. info
 • HANUŠ, Josef. Literatura česká devatenáctého století. D. 3. Část 1, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi [103/3,1]. V Praze: Nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. info
 • HANUŠ, Josef. Literatura česká devatenáctého století. D. 2, Od M.Zd. Poláka ke K.J. Erbenovi [103/2]. V Praze: Nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1903. info
Výukové metody
Hodina a půl seminární výuky týdně, četba probíraných děl, přednesení krátkého referátu, písemné shrnutí četby (osnova a resumé zvoleného tématu); prezentace referátu, společná interpretace, diskuse ve výuce.
Metody hodnocení
Seminární práce (hand-out a resumé tématu), e-learningový test. Ústní zkouška určená studentům jednooborového studia prověřuje znalost příslušného literárněhistorického úseku s ohledem na specifickou náplň semináře, včetně četby a odborné literatury.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/mod/page/view.php?id=297820
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Pro posluchače jednooborového odborného i učitelského studia je povinné zakončení zkouškou.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/CJA058