CJJ14 Vademecum českého jazyka

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Linda Doleží, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Taraldsen Medová, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Monika Veltruski (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 D51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Profilující/základní kurz vedlejšího studijního plánu navazujícího magisterského studia bohemistiky a studijních plánů učitelského studia. Jeho cílem je podat shrnující a rozšiřující poučení o podstatných aspektech studia českého jazyka a klíčových oblastech jazykovědné bohemistiky. Zvláštní pozornost je věnována tématům akcentovaným výzkumem v ÚČJ FF MU a ve spolupracujících brněnských odděleních ÚJČ AV ČR.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- orientace v problematice diachronního i synchronního popisu češtiny jako mateřského (případně druhého/cizího) jazyka s akcentací témat, na něž se zaměřuje výzkum v ÚČJ FF MU;
- orientace ve vybraných lingvistických subdisciplínách (např. dialektologii, onomastice, počítačové lingvistice, výuce češtiny jako cizího jazyka);
- praktického zvládání problémovějších jevů pravopisu a jazykové kodifikace, resp. bude si s nimi umět poradit na základě doporučené literatury;
- práce s klasickými i počítačovými oborovými příručkami a dalšími informačními zdroji přinášejícími základní údaje o češtině;
- poučené všímavosti vůči jazykovým zvláštnostem v každodenní komunikační praxi a nacházení jejich osvětlení.
Osnova
 • 1. Čeština v jazykovém kontaktu – historický průřez, Kosek
 • 2. Teritoriální diferenciace národního jazyka, její dialektologická reflexe. Mluva města Brna, Hladká
 • 3. Společenské a funkční rozlišení češtiny, Křístek
 • 4. Teorie spisovného jazyka, Vojtová
 • 5. Čeština a kodifikace, Vojtová
 • 6. Slovníky a slovníkářství – historie a současnost, Hladká
 • 7. Onomastika – systém a vývoj vlastních jmen v češtině, Pleskalová
 • 8. Struktura češtiny I, Caha, Taraldsen Medová
 • 9. Struktura češtiny II, Ziková, Taraldsen Medová
 • 10. Struktura češtiny III, Karlík
 • 11. Pragmalingvistika – mluvní akty, principy dialogu, zdvořilostní strategie, Hirschová
 • 12. Počítačové a korpusové zpracování češtiny, Hlaváčková
 • 13. Jazyková akvizice, výuka češtiny jako cizího jazyka, Doleží
Literatura
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
 • Akademická příručka českého jazyka. Edited by Markéta Pravdová - Ivana Svobodová. 2., rozšířené vydání. Praha: Academia, 2019. 600 stran. ISBN 9788020029478. info
 • Balhar, Jan a kol. Český jazykový atlas 1–5; Dodatky. Praha: Academia, 1992 (dotisk 2004), 1997, 1999, 2002, 2005; 2011. V elektronické podobě: https://cja.ujc.cas.cz/
 • Český národní korpus dostupný z: http://ucnk.ff.cuni.cz/cs/
 • Literatura specializovaná na jednotlivá témata bude uváděna v doprovodných materiálech v ISu. / Sources focused on the individual topics will be provided in the accompanying materials in the information system.
Výukové metody
Cyklus přednášek, diskuse s posluchači.
Metody hodnocení
Kurz končí kolokviem, které je udělováno na základě pohovoru o (s předstihem vylosovaném) tématu korespondujícím s obsahem přednášek a s tematickými okruhy státních závěrečných zkoušek. Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je též aktivita na přednáškách.
Informace učitele
Informace k jednotlivým přednáškám jsou zveřejněny v ISu ve Studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/CJJ14