CJJ19 Historická slovotvorba a syntax

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz předpokládá zvládnutí historické fonologie a morfologie a zaobírá se jednak diachronním sledováním slovotvorného vývoje motivovaných slov, jednak sledováním vývoje syntaktických prostředků: jednotlivých konstrukcí, vývojem jednoduché věty, konstituováním souvětí a genezí a rozvojem souvětných spojovacích prostředků.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vyložit vývoj funkční morfologie češtiny (syntaktické funkce pádů, souvislost flektivní a derivační morfologie, gramatická kategorie času, gramatická kategorie slovesného způsobu, pasivizace, systém modálních sloves atd.),
- vyložit vývoj základních slovotvorných kategorií a typů,
- vyložit vývoj základních syntaktických objektů a konstrukcí (vývoj participiálních a infinitivních konstrukcí, vývoj vyjadřování modality možnosti a nutnosti, vývoj větné negace, vznik a vývoj souvětí, původ a vývoj spojek, vznik a vývoj relativních vět atd.),
- transkribovat transliterovaný staročeský text 14. stol.,
- provést syntaktický rozbor staročeského textu 14. stol. (jeho větné a souvětné stavby),
- analyzovat slovotvornou motivaci konkrétního utvořeného staročeského slova.
Osnova
 • Rozbor staročeského textu vysokého stylu:
 • 1. Transliterace a transkripce – opakování.
 • 2. Historická morfologie – opakování.
 • 3. Sledování slovotvorného vývoje motivovaných slov.
 • 4. Sledování vývoje syntaktických prostředků.
Literatura
 • Kosek, P. 2003. Spojovací prostředky v češtině období baroka. Ostrava : Ostravská univerzita.
 • Viz seminář I
 • ŠLOSAR, Dušan. Česká kompozita diachronně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 124 s. ISBN 80-210-2071-7. info
 • LAMPRECHT, Arnošt, Dušan ŠLOSAR a Jaroslav BAUER. Historická mluvnice češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 423 s. info
 • ŠLOSAR, Dušan. Slovotvorný vývoj českého slovesa. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1981. info
 • Etymologický slovník slovanských jazyků : slova gramatická a zájmena. Sv. 2, Spojky, částice, zájmena a zájmenná adverbia. Edited by František Kopečný - Vladimír Šaur - Václav Polák. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 783 p. ; 2. info
 • Etymologický slovník slovanských jazyků : slova gramatická a zájmena. Sv. 1, Předložky, koncové partikule. Edited by František Kopečný. 1. vyd. Praha: Academia, 1973. 344 p. ; 2. info
 • MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 2. opr. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1968. 866 s. info
 • BAUER, Jaroslav. Vývoj českého souvětí. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 402 s. info
Výukové metody
Základem výuky je analýza staročeské písemné památky vysokého stylu (např. Alexandreida).
Metody hodnocení
Zkouška se skládá písemnou formou. Test obsahuje: 1. rozbor staročeského textu se zaměřením na slovotvornou a syntaktickou problematiku, 2. transkripci a překlad tohoto textu do nové češtiny, 3. výklad vybraných slovotvorných kategorií.
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf3
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CJJ19