CJL01 Introduction into Czech Literature

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Mon 8:00–9:40 B2.13
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 150 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 89/150, only registered: 0/150, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/150
Fields of study the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the lecture is to make the first-year students acquainted with the ways of studying Czech literature, defining the field of study against other art disciplines. In the first part of the term, literary studies are characterised [including definition, categorisation (function, genres, oral/written mode) basic reference literature, literary history and literary criticism, literary theory, etc.] while in the second part the lectures will focus on versology in some detail (e.g. types of verse systems and forms, free verse, stress, expressiveness, metre, rhythm, trochee, iamb, dactyl, blankverse, alexandrine, logaeds, hexameter, pentameter, etc.) This should be done in such a way to make it possible for the student to use the acquired knowledge in practice.
Learning outcomes
After finishing the course students:
- are familiar with issues concerning literary studies, literary science and its structure;
- understand particularities of literature as a kind of art, and its functional division;
- acquire theoretical principles of versology;
- are able to analyse texts from the versology point of view;
- are able to apply theoretical knowledge during complex interpretations of texts.
Syllabus
 • (Dr. Urválková): The ways of studying Czech literature. The introduction to the literature of the field, its evaluation, ways of using it.
 • (Dr. Urváková): Electronic information sources. Citation methodology.
 • (Dr. Urválková): Art. The essence of art. The function of art. Types of art. Literature. The specificities of literature in comparison with other art forms. Basic terminology. The difference between oral and written literature. Categorisation of literature according to function.
 • (Dr. Urválková): Literary Studies: literary history, literary criticism, literary theory. The model of the literary communication.
 • (Dr. Urválková): Synthetic work on Czech literature. Reception of literary works. Personalities of Czech Literary Science.
 • (Dr. Fránek): Characterisation of verse. Verse systems.Syllabic verse. Tonic verse. Free verse.
 • (Dr. Fránek): Syllabo-tonic verse. Stress, expressiveness, metre, rhythm, trochee, iamb, dactyl, blankverse, alexandrine, logaeds, etc.
 • (Dr. Fránek): Hexameter, pentameter etc.
Literature
  required literature
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Průvodce literárním dílem : výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2002. 355 s. ISBN 8073190206. info
 • PETRŮ, Eduard. Úvod do studia literární vědy. První vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 187 stran. ISBN 808583944X. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  recommended literature
 • KOLÁR, Robert. Teorie literatury : učebnice pro střední školy. 1. vydání. Plzeň: Fraus, 2014. 55 stran. ISBN 9788072389261. info
 • KOLÁR, Robert, Petr PLECHÁČ and Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013. 159 s. ISBN 9788074700514. info
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Edited by Vladimír Macura - Alice Jedličková. Vydání první. Brno: Host, 2012. 839 stran. ISBN 9788072948482. info
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK and Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1999. 179 s. ISBN 8086022579. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
  not specified
 • HRUŠKA, Petr. Slovník českých spisovatelů po roce 1945 (Dictionary of post-1945 Czech Authors). In Slovník českých spisovatelů po roce 1945. Vydání první. Praha: Brána, 1998. 791 pp. Díl druhý. ISBN 80-7243-014-9. info
 • ŽILKA, Tibor. Poetický slovník [Žilka, 1987]. 2. dopl. vyd. Bratislava: Tatran, 1987. 435 s. info
 • HRABÁK, Josef. Úvod do teorie verše [Hrabák, 1978]. 5., přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 239 s. info
Teaching methods
Lecture, discussion.
Assessment methods
The topics of the lecture are included in a written e-learning-test which concludes the lectures.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: K přednášce náleží seminář Úvod do studia lit., celý kurs je zakončen zkouškou.
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Předmět si zapíší všichni studující bohemistiky; zkouška je povinná, účast na přednášce je nepovinná. Zapsaní posluchači z jiných oborů ukončují předmět kolokviem (2K).
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Listed among pre-requisites of other courses

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/CJL01