CJQ012 Česká literárněvědná tradice

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. František Schildberger, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Muchová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 13:20–14:55 VP
Předpoklady
CJQ006 Postup. zk. z češtiny pro ciz.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz v první polovině obsáhne českou literárněvědnou tradici od počátků národního obrození do doby ustavení literární vědy a literární kritiky v dnešním slova smyslu, tedy do přelomu 19. a 20. století. V druhé polovině kurz obsáhne hlavní tendence české literární vědy ve 20. a 21. století, zejména český literárněvědný a estetický strukturalismus. Studenti si osvojí přehled tradice české literární vědy od konce 18. století do současnosti.
Osnova
 • Seminář bude věnován jednak historickému vývoji, jednak seznámení s příslušnými texty a jejich výklady. Pozornosti se postupně dostane obrozeneckým kritikům, jejich programu a recepci konkrétních literárních děl, Jungmannovu přínosu, Karlu Havlíčkovi a jeho koncepci realismu, kritice májovské generace a její sounáležitosti s žurnalistikou a estetikou a rozvoji literárněvědného diskursu na přelomu 19. a 20. století, dále kritické explikaci základních tendencí literární vědy následující, z nichž hlavní zásady strukturalismu budou objasněny v konfrontaci s F. X. Šaldou, marxismem, Václavem Černým a Oldřichem Králíkem.
Literatura
 • Mukařovský, Jan: Studie I, II. Rok vydání 2000.
 • Opelík, Jiří: Milované řemeslo. Rok vydání 2000.
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • KUDRNÁČ, Jiří. Česká literární kritika v dotyku se strukturalismem (1880-1940). Brno: Host, 2003. 264 s. Strukturalistická knihovna, 15. ISBN 80-7294-098-8. info
 • PETRŮ, Eduard. Úvod do studia literární vědy. První vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 187 stran. ISBN 808583944X. info
 • HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1999. 179 s. ISBN 8086022579. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Obléhání zevnitř. Vyd. 1. Praha: Torst, 1996. 420 s. ISBN 80-85639-77-7. info
 • Dějiny české literatury. Edited by Jan Mukařovský. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 714 s. ISBN 80-85865-48-3. info
 • KRÁLÍK, Oldřich. Osvobozená slova. Edited by Věra Vladyková - Jiří Opelík. Vyd. v tomto uspořádání. Praha: Torst, 1995. 575 s. ISBN 80-85639-59-9. info
 • JAKOBSON, Roman. Poetická funkce. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1995. 747 s. ISBN 80-85787-83-0. info
 • NOVÁK, Jan Václav a Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
 • ČERNÝ, Václav. Tvorba a osobnost. 2 [29625/2]. Praha: Odeon, 1993. ISBN 80-207-0437-X. info
 • ČERNÝ, Václav. Tvorba a osobnost. Edited by Jan Šulc - Jaroslav Kabíček. Vyd. v tomto souboru 1. Praha: Odeon, 1992. 908 s. ISBN 8020704116. info
 • JANKOVIČ, Milan. Nesamozřejmost smyslu. Praha: Československý spisovatel, 1991. 219 s. ISBN 80-202-0326-5. info
 • O národní literaturu : z úvah a polemik doby májovců a lumírovců. Edited by Dušan Jeřábek. Praha: Melantrich, 1990. ISBN 8070230509. info
 • Čítanka české literární kritiky. Edited by František Buriánek. Praha: Československý spisovatel, 1974. info
 • Čítanka české literární kritiky. Edited by František Buriánek. Praha: Československý spisovatel, 1974. info
 • VODIČKA, Felix. Struktura vývoje. Souborné 1. vyd. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1969. 360 s. info
 • BURIÁNEK, František. Z dějin české literární kritiky. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1965. info
 • VLČEK, Jaroslav. Dějiny české literatury. 2 [Vlček, 1960]. Vyd. 5. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 530 s. info
 • VLČEK, Jaroslav. Dějiny české literatury. 3 [Vlček, 1960]. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. info
 • ŠALDA, František Xaver. Boje o zítřek : meditace a rapsodie [I-16885]. V Praze: Melantrich, 1948. info
Výukové metody
čtení literárněvědných textů, dialog, diskuse
Metody hodnocení
Aktivní účast, kritické čtení zadaných textů. Při kolokviu prokázání znalosti problematiky probíraných textů a hlavních vývojových tendencí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/CJQ012