DU1661 Seminář k bakalářské diplomové práci

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na vypracování bakalářské diplomové práce. V ní musí student prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Osnova
 • 1. Jak připravovat diplomovou práci (architektura, umění raného středověku, umění raného novověku, moderní dějiny umění.
 • 2. Volba tématu a badatelského problému.
 • 3. Heuristika - literatura a prameny.
 • 4. Zpracování diplomové práce a její struktura.
 • &
 • V první části kurzu jsou obecné předpoklady probírány společně podle dílčích oborových specializací, ve druhé části je předmět organizován individuálně.
Literatura
  doporučená literatura
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  neurčeno
 • • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Prezentace, přednášky, diskuse, individuální konzultace.
Metody hodnocení
Příslušný vedoucí práce či školitel na závěr kurzu (v průběhu zkouškového období) zhodnotí připravenost a způsobilost posluchačů kurzu na základě odevzdání projektu diplomové práce. Odevzdání projektu a bibliografie je podmínkou uznání kurzu. Nejpozději v průběhu absolvování kurzu by měli mít studenti zapsané téma své diplomové práce v ISu.
Informace učitele
Kurz je určen pro studenty, kteří se připravují na volbu tématu a zpracování své bakalářské diplomové práce. Jednotliví vyučující je budou seznamovat se základními principy volby tématu, práce s prameny, psaní odborného textu apod., a to na základě své specializace a odborného přístupu.
&
Na závěr kurzu studenti připraví písemnou formou teze diplomové práce, tedy musí si zvolit téma, které popíší formou projektu diplomové práce v textu o rozsahu cca 5 normostran (1800 znaků/strana včetně mezer) včetně bibliografie. Tyto teze odevzdají dle svého výběru, tj. dle specializace práce, některému z garantů kurzu, který podle toho zapíše studentům hodnocení kurzu.
&
Studenti, kteří se do kurzu hlásí, by tedy měli téma své práce nejen znát, ale mělo by být zapsané i v ISu (!).
&
Úvodní obecné schéma přípravy k bakalářské práci (a jeho aplikace v oboru architektury) je dostupné v e-learningu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DU1661