DU2200 Seminář k magisterské diplomové práci I.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (cvičící)
Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na přípravu finální verze projektu magisterské diplomové práce a z něj vyplývajícího oficiálního zadání. Kromě společných seminářů, které se věnují představení předběžných verzí projektů magisterských diplomových prací studenty, sestává výuka z individuálních konzultací studenta se zvoleným vedoucím práce podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Předmět se zaměřuje na konkretizaci výzkumné otázky, formulaci cílů práce, zjištění stavu bádání a posunů v dané oblasti bádání a nalezení vhodné metody k naplnění cílů práce a zodpovězení zvolené výzkumné otázky. Finální verze projektu magisterské diplomové práce je východiskem pro vypracování oficiálního zadání vedoucím práce a zásadním vodítkem pro provedení plánovaného výzkumu a přípravu vlastní magisterské diplomové práce.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu student:
- bude schopen vytvořit projekt magisterské diplomové práce na příslušném projektovém formuláři
- dokáže identifikovat a aplikovat vhodnou metodu nebo metody k řešení cílů magisterské diplomové práce
- bude mít podrobný přehled o stavu bádání ve zvolené předmětné oblasti a o posunech, které se v této oblasti udály od počátků bádání až po současnost
- dokáže jasně a srozumitelně prezentovat projekt magisterské diplomové práce během společného semináře a reagovat na kritické poznámky vyučujících a účastníků semináře
Osnova
  • Společné informační setkání; prezentace předběžných verzí projektů magisterských diplomových prací studenty během společných seminářů; individuální konzultace se školitelem a individuální práce na přípravě definitivní verze projektu magisterské diplomové práce.
Literatura
    povinná literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
    doporučená literatura
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Individuální práce studenta na přípravě definitivní verze projektu magisterské diplomové práce; prezentace předběžné verze magisterské diplomové prace na společném semináři a vzájemná kritická diskuze mezi studenty za účasti koordinátora kurzu a vedoucích prací.
Metody hodnocení
Hodnocení uděluje garant kurzu na základě konzultací s jednotlivými školiteli. Na přípravě podkladů pracuje student v součinnosti se svým vedoucím.
Podmínky úspěšného ukončení kurzu
(a) Prezentace předběžné verze projektu magisterské diplomové práce na společném semináři a jeho obhajoba v kritické diskuzi;
(b) Vytvoření finální verze projektu magisterské diplomové práce a jeho přijetí vedoucím práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.