DU2661 Seminář k magisterské diplomové práci I.

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (cvičící)
Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti pro napsání diplomové práce, pomoci jim s vypracováním magisterské práce a a připravit je na její úspěšnou obhajobu.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni na základě konzultací a zpětné vazby koncipovat a strukturovat diplomovou práci.
Osnova
  • 1. Jak připravovat diplomovou práci (architektura, umění raného středověku, umění raného novověku, moderní dějiny umění.
  • 2. Volba tématu a badatelského problému.
  • 3. Heuristika - literatura a prameny.
  • 4. Zpracování diplomové práce a její struktura.
Literatura
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Prezentace, přednášky, diskuse, individuální konzultace.
Metody hodnocení
Příslušný garant či školitel na závěr kurzu (v průběhu zkouškového období) zhodnotí připravenost a způsobilost posluchačů kurzu na základě odevzdání tezí (abstraktu) diplomové práce se souhrnem příslušné literatury. Odevzdání tezí a literatury je podmínkou uznání kurzu. Nejpozději v průběhu absolvování kurzu by měli mít studenti zapsané téma své diplomové práce v ISu. Podmínkou splnění je také prezentace tezí či dílčího zpracování diplomové práce na závěr semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/DU2661