FJ0B795 Fonetika francouzštiny a korekce výslovnosti

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Kurz je prioritně nabízen studentům 1. ročníku, kteří pociťují mezery ve znalosti výslovnostních pravidel, tj. ortoepie. Druhotně se do kurzu mohou hlásit studenti, kteří neuspěli v navazujícím kurzu Fonetika a Fonologie francouzštiny ve 2. ročníku. V případě nenaplněné kapacity pak i studenti jiných ročníků či oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Fonetika francouzštiny a korekce výslovnosti je zprostředkovat výklad o výslovnosti francouzštiny a jejích pravidlech a umožnit praktické procvičení nabytých znalostí za účelem vylepšení výslovnosti.
Výstupy z učení
Student by měl být po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v pravidlech výslovnosti francouzštiny
- uvědomovat si podstatu typických výslovnostních chyb ve francouzštině
- aplikovat nabyté znalosti v praxi a odstraňovat tak nedostatky ve své výslovnosti
Osnova
  • Korektivní praktická cvičení zaměřující se na problematické hlásky a jevy ve výslovnosti francouzského jazyka: nosové samohlásky, přední zaokrouhlené samohlásky, otevřenost a zavřenost samohlásek atd.
  • Doplnění o teoretický výklad pravidel výslovnosti, diktáty, nacvičování jazykolamů atd.
Literatura
  • DOHALSKÁ, Marie a Oľga SCHULZOVÁ. Fonetika francouzštiny. Vyd. 3., rozš. Praha: Karolinum, 2008. 236 s. ISBN 9788024614717. info
  • FENCLOVÁ, Marie. Stručná korektivní fonetika francouzštiny: výklady, přehledy a cvičení. Vyd. 2. dopl. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 122 s. ISBN 978-80-7043-928-9. info
  • LÉON, Monique. Exercises systématigues de prononciation française. Paris: Hachette, 2003. 144 s. ISBN 2011552184. info
  • LÉON, Pierre a Monique LÉON. Introduction à la phonétique corrective à l'usage des professeurs de français à l'étranger. Paris: Hachette/Larousse, 1964. 98 s. info
Výukové metody
Výklad základních pojmů a pravidel výslovnosti francouzštiny
Aplikace nabytých teoretických znalostí na praktických korektivních cvičeních
Diktáty
Jazykolamy
Metody hodnocení
Povinná účast (max. 2 absence)
Splnění úvodní a závěrečné nahrávky (četba textu)
Úspěšné absolvování diktátu
Závěrečný ústní pohovor
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2020, jaro 2021.