ISKB39 Dějiny českého knihovnictví v každodennosti

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 B2.52
Předpoklady
Žádné speciální prerekvizity předmět nemá. Předmět je svým obsahem určen pro studenty bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu jak v prezenční, tak v kombinované formě.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má v rámci kurikula ISK několik cílů: dát studentům hlubší porozumění dějinnému vývoji českého knihovnictví v literárně-kulturním a literárně-historickém kontextu;
umožnit studentům získat znalosti významných mezníků a osobností novější historie českého knihovnictví a kriticky je reflektovat v kontextu studia oboru;
dát studentům příležitost kriticky číst a interpretovat literární i institucionální dokumenty vztahující se k jednotlivým etapám vývoje českého knihovnictví od poloviny 19. století do současnosti.
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu student:
bude chápat novější dějinný vývoj českého knihovnictví v literárně-kulturním a literárně-historickém kontextu;
bude mít znalosti významných mezníků a osobností novější historie českého knihovnictví;
bude mít dovednost kriticky číst a interpretovat literární i institucionální dokumenty vztahující se k jednotlivým etapám vývoje českého knihovnictví od poloviny 19. století do současnosti;
bude schopen písemnou formou kriticky reflektovat téma, které se k novějším dějinám českého knihovnictví vztahuje.
Osnova
 • Obsahovým rámcem předmětu je přinést studentům oboru relevantní literárně-historický a společenský vhled do novější historie českého knihovnictví. Časové mezníky definující osnovu předmětu:
 • 1. a 2.: 1845-1890 (rozmach časopisectví i na lokální úrovni, časopisy pro literaturu, humor, pro ženy, osobnosti Neruda, Hálek, Sládek, Krásnohorská; časopisy vztahující se ke knihovnám a spolkům, rozrůzněnost typů publikací, vztah ke čtení v kontextu školství);
 • 3. a 4.: 1891-1920 (bibliofilie, kultura a styl psaní, moderna, čtenářské publikum, osobnosti Březina, Arnošt Procházka, Šalda, knihovnická činnost pro nevidomé);
 • 5. a 6.: 1921-1945 (knihovny a kontext republiky a protektorátu, významní autoři Masaryk, Čapek, Mahen, Deml, Lidové noviny, První knihovní zákon, česko-německý kontext historie oboru);
 • 7. a 8.: 1946-1960 (ideologie a její vliv na vývoj, funkci a postavení knihoven, důležité sjezdy spisovatelů a jejich závěry v kontextu literární historie, procesy se spisovateli, problémy intelektuálů, Václav Černý, Knihovnický zákon 1959 a jeho vliv na chod knihoven);
 • 9. a 10.: 1961-1989 (ideologie a její vliv na fungování knihovnictví v českých zemích, samizdat, exilová a samizdatová nakladatelství, názorově liberální časopisy, autoři Škvorecký, Hrabal, Šotola, každodennost knihoven – výroční zprávy, cenzura, literatura pro děti a mládež, překladová literatura a knižní kultura jako únik před politickým tlakem);
 • 11. a 12.: 1990-současnost (porevoluční kontext, transformace nakladatelského podnikání, internet, digitalizace, osobnosti Havel, Vaculík, Kundera, nový knihovní zákon 2001 a změna pojetí knihovnické práce);
 • 13.: Společná reflexe předmětu
Literatura
 • LEHÁR, Jan, STICH, Alexandr, JANÁČKOVÁ, Jaroslava, HOLÝ, Jiří. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8
 • PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Dějiny nové moderny. (1) Česká literatura v letech 1905-1923. (2) Česká literatura v letech 1924-1934 1. vyd. Praha: Academia, 2010, 2014. 627 s., 622 s. ISBN 9788020017925, 9788020022967
 • PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Dějiny "nové" moderny (3). Česká literatura v letech 1935-1947. 1.vyd. Praha: Academia, 2017. 833 stran. ISBN 9788020027368
 • WÖGERBAUER, Michael, Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL,  Pavel JANÁČEK a kol. V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře (1) 1749-2014. (2)  1938 - 2014.  Vydání 1. Praha: Academia, 2015. 1661 stran. ISBN 9788088069119
 • BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbora. Dějiny českých médií : od počátku do současnosti. 2. upravené a doplněné vydání. Praha : Grada, 2019. 456 stran. ISBN 978-80-271-0553-3
 • KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 310 s. ISBN 9788073676988
 • CEJPEK, Jiří. Jiří Mahen : jeho knihovnický odkaz. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961
 • ČEŇKOVÁ, Jana, CEBE, Jan (eds.) Meziválečná česká a slovenská žurnalistika (1918-1938). Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 306 stran. ISBN 978-80-246-4299-4
 • BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky. 1. díl, Český periodický tisk do roku 1918. 1. vyd. Praha: Novinář, 1981. 274 s.
 • BERÁNKOVÁ, Milena, Alena KŘIVÁNKOVÁ a Fraňo RUTTKAY. Dějiny československé žurnalistiky. D. 3. Český a slovenský tisk v letech 1918-1944. Praha: Novinář, 1988
 • KŘIVÁNKOVÁ, Alena - VATRÁL, JOZEF. Dějiny československé žurnalistiky. 4. díl, Český a slovenský tisk v letech 1944-1987. Vyd. 1. Praha : Novinář, 1989
 • KUBÍČEK, Jaromír. Dějiny žurnalistiky na Moravě : první století českých časopisů 1848-1948. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013. 279 s. ISBN 9788072750955. info
 • KUBÍČEK, Tomáš (ed.). Literární Morava. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. 321 s. ISBN 80-7275-038-0
 • ČERVENKA, Miroslav, Vladimír MACURA, Jaroslav MED, Zdeněk PEŠAT. Slovník básnických knih. Praha, Československý spisovatel, 1990. http://www.ucl.cas.cz/edicee/prirucky/slovnikove/140-slovnik-basnickych-knih
 • DOKOUPIL, Blahoslav a Miroslav ZELINSKÝ (eds.). Slovník české prózy 1945-1994. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1994. 490 s. ISBN 80-85491-84-2
 • KŘIVÁNEK, Vladimír et al. Český Dekameron : sto knih 1969-1992. Praha: Scientia, 1994. ISBN 8085827786
 • HRUŠKA , Petr, Lubomír MACHALA, Libor VODIČKA, Jiří ZIZLER et al. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008. 738 s. ISBN 978-80-200-1630-0
 • FIALOVÁ, Alena (ed.). V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 817 stran. ISBN 9788020024107
 • JANOUŠEK, P.a kol. Dějiny české literatury 1945–1989. 1–4.Academia. Praha 2007,2008. 431+549+688+977s. ISBN 978-80-200-1527-3, 978-80-200-1528-0, 978-80-200-1583-9, 978-80-200-1631-7http://www.ucl.cas.cz/edicee/dejiny/dejiny-ceske-literatury-1945-1989
 • POHORSKÝ, Miloš (ed.). Dějiny české literatury. 3. díl. Nakladatelství ČSAV, Praha 1960. http://www.ucl.cas.cz/edicee/dejiny/dejiny-ceske-literatury
 • PEŠAT, Zdeněk - STROHSOVÁ, EVA (eds.). Dějiny české literatury. 4. díl.Literatura od konce 19. století do roku 1945. Praha: Victoria Publishing, 1995. http://www.ucl.cas.cz/edicee/dejiny/dejiny-ceske-literatury
 • JANOUŠEK, Pavel a kol. Slovník české literatury po roce 1945. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/
 • NOVÁK, Jan Václav; NOVÁK, Arne. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. Olomouc : Promberger, 1936-1939. 1804 s.http://arne-novak.phil.muni.cz/books/prehledne-dejiny-literatury-ceske-novak-1936
Výukové metody
Předmět bude kombinovat vzdělávací formu přednášky a semináře;
Aktivizační metody výuky: práce s různorodými informačními zdroji, kritická práce s vybranými texty literární i neliterární povahy, diskuse, verbální prezentace;
Domácí příprava – četba předem zadaných dokumentů kratšího rozsahu
Metody hodnocení
Zápočet;
Docházka a aktivní přístup k tématu předmětu;
Odborný esej na předem dohodnuté téma (v rozsahu 5400-9000 znaků);
Analytická práce s digitalizovaným dokumentem;
Společná rozprava
Informace učitele
Předmět je otevřen studentům prezenční i kombinované formy studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ISKB39