ISKM28 Poetika literárního díla

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 B2.24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je věnován čtení odborných textů - teoretických a kritických - o poetice literárního díla a též jejich aplikaci při práci s texty krásné literatury. Jsou využity vybrané texty různé provenience a doby, s důrazem na moderní dobu a českou literaturu v kulturním kontextu. Předmět je založen na průběžné práci s texty a ukázkami.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu budou studenti schopni
• pracovat s odbornými texty věnovanými poetice literárního díla;
• využívat teoretické texty pro interpretaci krásné literatury z různých období;
• reflektovat odborné interpretace krásné literatury;
• orientovat se v publikované literárněvědné a literárněkritické produkci;
• využívat získané poznatky při psaní vlastních prací.
Osnova
 • Výklad významných pojmů z oblasti literární teorie a literární historie.
 • • Interpretace vybraných teoretických textů.
 • • Využití teoretických textů při interpretaci vybraných titulů krásné literatury podle domluvy.
 • • V seminární části kurzu budou získané poznatky aplikovány při společných čteních, vystoupeních, diskusích.
Literatura
 • • HODROVÁ, Daniela a kol.: --na okraji chaosu-- : poetika literárního díla 20. století. 1. vyd. Praha: Torst, 2001. 865 s. ISBN 80-7215-140-1
 • • KUBÍNOVÁ, Marie – VOJTKOVÁ, Milena (eds.).: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2002. 589 s. ISBN 80-7215-171-1
 • • HODROVÁ, Daniela – HRBATA, Zdeněk - VOJTKOVÁ, Milena (eds.): Na cestě ke smyslu: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005. 1051 s. ISBN 80-7215-244-0
 • • NÜNNING , Ansgar - TRÁVNÍČEK, Jiří – HOLÝ, Jiří (eds.). Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. 1. vyd. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704
 • • MOCNÁ, Dagmar, Josef PETERKA a kol. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 807185669X
 • • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava: Průvodce literárním dílem. Výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Jinočany: H & H, 2002. 355 s. ISBN 80-7319-020-6
 • • MACURA, Vladimír – JEDLIČKOVÁ, Alice (eds.): Průvodce po světové literární teorii 20. století. 1. vyd. Brno : Host, 2012. 839 s. ISBN 978-80-7294-848-2
 • • PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. 3. vyd. 2007. Jíloviště. Mercury Music & Entertainment.. 346 s. 978-80-239-9284-7
 • • MOCNÁ, Dagmar – VRAJOVÁ, Jana. Metody literární historie. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 79 s. ISBN 978-80-244-4478-9
 • • MÜLLER, Richard – ŠIDÁK, Pavel (eds.). Slovník novější literární teorie : glosář pojmů. 1. vyd. Praha : Academia, 2012. 699 s. ISBN 978-80-200-2048-2
 • • POSPÍŠIL, Ivo: Literární genologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-6894-0 https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/130689
 • • ŠIDÁK, Pavel: Úvod do studia genologie : teorie literárního žánru a žánrová krajina. 1. vyd. Praha : Akropolis, 2013. 325 s. ISBN 978-80-7470-040-8
 • • KYLOUŠEK, Petr (ed.): Znak, struktura, vyprávění : výbor z prací francouzského strukturalismu. 1. vyd. Brno: Host, 2002. 324 s. ISBN 8072940163
 • • POSPÍŠIL, Ivo: Areál a filologická studia. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 154 s. ISBN 978-80-210-6471-3 (brož.) https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/128544
 • • LOTMAN, Jurij Michajlovič (ed.). Poetika, rytmus, verš. 1. vyd. Praha : Svět sovětů, 1968. 145 s.
 • • FRIEDRICH, Hugo: Struktura moderní lyriky : od poloviny devatenáctého do poloviny dvacátého století. 1. vyd. Brno : Host, 2005. 352 s. ISBN 80-7294-101-1
 • • JEDLIČKOVÁ, Alice – SLÁDEK, Ondřej (eds.): Vyprávění v kontextu. 1. vyd. Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2008. 267 s. ISBN 978-80-85778-60-1
 • • KUBÍČEK, Tomáš – HRABAL, Jiří – BÍLEK, Petr A. Naratologie : strukturální analýza vyprávění. Praha: Dauphin, 2013. 247 s. ISBN 978-80-7272-592-2
 • • WIENDL, Jan (ed.): Literatura a kánon. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy, 2007. 1. vyd. 72 s. ISBN 978-80-7308-193-5
 • • FOŘT, Bohumil: Literární postava : vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008. 111 s. ISBN 978-80-85778-61-8
 • • FOŘT, Bohumil: Úvod do sémantiky fikčních světů. 1. vyd. Brno : Host, 2005. 148 s. ISBN 80-7294-165-8
 • • ZAJAC, Peter: Existuje čosi ako pulzačné dějiny literatúry? In: Slovenská literatura 40, 6, 1993, s. 417 – 425. ISSN 0037 – 6973
 • • KUDRNÁČ, Jiří (ed.): Česká literární kritika v dotyku se strukturalismem (1880-1940). 1. vyd. Brno : Host, 2003. 262 s. 80-7294-098-8
 • • POSPÍŠIL, Ivo – ŠAUR. Josef – ZELENKOVÁ, Anna (eds.). Postmodernismus - smysl, funkce a výklad: (jazyk, literatura, kultura, politika). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 138 s. ISBN: 978-80-210-5903-0 https://digilib.phil.muni.cz/handle/112
 • • NOVOTNÝ, Vladimír (ed.). Postmodernismus v umění a literatuře. 1. vyd. Plzeň : Pro libris, 2003. 246 s. ISBN 80-86446-10-7
Výukové metody
Předmět kombinuje formu přednášky a semináře. Součástmi jsou domácí příprava, četba zadaného textu, zpracování a přednesení seminární práce, společná reflexe tématu, diskuse.
Metody hodnocení
Aktivní přístup k tématu předmětu, vypracování seminární práce, závěrečné kolokvium.
Informace učitele
Předmět je vyučován jednou za dva roky. Výuka probíhá každý týden. Specifikace na konkrétní  pojmy, např. žánry, spisovatele nebo období bude provedena po domluvě se studenty v prvních hodinách kurzu.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ISKM28