KRIIA10 Greek literature - selected topics I

Faculty of Arts
Autumn 1999
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Hudečková
Prerequisites (in Czech)
LJSoZk First State Exam in Latin || KRSoZk Comprehensive Exam || RESoZk First State Exam in Greek
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Počátky řecké literární tvořivosti v širších mediteránních souvislostech; hlavní vývojové fáze řecké literatury. - Raná řecká herojská epika; homérská otázka; technika orální poezie; struktura a formální rysy homérských básní, jejich historické a civilizační pozadí. - Básně epického cyklu "homérské hymny", parodické epické básně. - Didaktická epika: Hésiodos. - Počátky a členění rané lyrické poezie (elegie, jamby, epigram), monodická lyrika (Alkaios, Sapfó, Anakreón), sborová lyrika (Simonidés, Bakchylidés, Pindaros).
Literature
  • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny řecké literatury. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 247 s., př. info
  • SCHMID, Wilhelm and Otto STÄHLIN. Geschichte der griechischen Literatur. München: Beck, 1961. info
  • LESKY, A. Geschichte der griechischen Literatur. Bern, 1971. info
  • The Cambridge History of Classical Literature. General ed. Patricia E. Easterling. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. info
  • CANFORA, Luciano. Storia della letteratura greca. Roma: Laterza, 1994. ISBN 88-421-0205-9. info
  • DEL CORNO, D. Letteratura greca. Milano, 1988. info
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught once in two years.
The course is taught: every week.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn1999/KRIIA10