LJ554 Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dokončení a odevzdání magisterské diplomové práce. Rozsah magisterské diplomové práce je dán povahou oboru a tématu a má nejméně 140 000 znaků. V elektronické verzi se odevzdává do IS MU. V tištěné verzi je psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy jsou vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování.
Diplomová práce dále obsahuje prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis použité literatury. Témata magisterských diplomových prací zadávají zejména učitelé uvedení v katalogu předmětů. Magisterská diplomová práce se obhajuje veřejnou obhajobou na ÚKS, viz studijní směrnice.
Výstupy z učení
Na konci kurzu je student schopen:
samostatně zpracovat odborné téma;
shromáždit a zpracovat odbornou literaturu;
používat adekvátní nástroje pro řešení zadané otázky;
napsat strukturovaný a srozumitelný text.
Osnova
 • Téma magisterské diplomové práce volí student v dohodě s některým učitelem předmětu z oblasti latinského jazyka či literatury. Školitele doporučí týž učitel.
 • Osnova je závislá na zvoleném tématu, obecně:
 • - rešerše literatury;
 • - pramenná rešerše;
 • - zpracování dílčích problémů;
 • - formulace jednotlivých kapitol;
 • - zpracování poznámek a doprovodného aparátu;
 • - seznam literatury a pramenů.
Literatura
 • HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • Další literaturu zadává vyučující podle povahy práce.
Výukové metody
Individuální konzultace studenta s vyučujícím. Kontrola osnovy, úvodu a metodologie práce. Kontrola jednotlivých analýz. Ověření závěru práce.
Metody hodnocení
Předložení a obhájení diplomové práce. Hodnocené části diplomové práce: synopse, úvod, analýza, argumentace, závěr.
Informace učitele
Téma magisterské diplomové práce je nutné zaregistrovat v IS MU prostřednictvím agendy "Rozpisy studentů". Termíny a povinnosti, které s diplomovou prací souvisejí, jsou uvedeny na stránkách FF: http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/informace/predpisy-a-navody/faq#predstatnici.


Seznam aktuálně vypsaných témat je uveden v rozpisu "Magisterská diplomová práce: Latinský jazyk a literatura". Pokud studentovi žádné z vypsaných témat nevyhovuje, může se obrátit na jednotlivé vyučující podle toho, zda by se chtěl zabývat literaturou, jazykem nebo historií. Společně se pak pokusí najít vhodné téma. Je vhodné zabývat se volbou tématu práce s dostatečným (nejméně ročním) předstihem před plánovaným ukončením studia a vyhradit si na zpracování práce dostatečné množství času (tj. více než poslední semestr studia).


Práce se odevzdává do archivu závěrečných prací v IS MU a ve dvou výtiscích na Ústavu klasických studií. Požadavky kladené na magisterskou diplomovou práci jsou zveřejněny na webových stránkách FF pod odkazem Vzor diplomových prací (https://is.muni.cz/do/phil/Pracoviste/SO/vzory_praci/Vzor_bakalarske_prace.pdf) a na stránkách Ústavu klasických studií pod odkazem diplomové práce - pokyny k odevzdávání a úpravě (http://classics.phil.muni.cz/media/2999806/odevzdavani_diplomovych_praci.pdf)
Termíny pro odevzdání diplomové práce: 15. 12., 15. 5., 30. 6. podle toho, jaký termín zkoušky si student zvolí. Harmonogram výběru tématu a odevzdání závěrečné práce závazný pro celou fakultu je uveden na stránkách FF http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/studium/navody/harmonogram_rozpisu_temat_szz.pdf


Po odevzdání práce jsou do archivu závěrečné práce vloženy posudky školitele a oponenta. Student si je přečte a k obhajobě práce si připraví stručné představení práce a reakci na výtky obsažené v obou posudcích.

Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/LJ554