NJII_259 Didaktická dílna pro hlavní a vedlejší plán - literatura

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (přednášející)
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (přednášející)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (přednášející)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Budňák, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs ist der Abschluss eines germanistischen oder vergleichbaren Bachelorstudiums und der Besuch, bzw. der Abschluss der Lehrveranstaltung "NJDII_001 Didaktika I - pozorování" und des Hospitationspraktikums "NJDII_004 Pedagogická praxe průběžná I". Předpokladem je absolvování germanistického nebo srovnatelného bakalářského studia a ukončení kurzů NJDII_001 a NJDII_004
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na studenty učitelství, prověřuje znalost a schopnost aplikace základních didaktických znalostí. Kromě principiálních znalostí zaměřených na přípravu, provedení a hodnocení výuky jsou metodologicky kontextualizovány základní kompetence (čtení, poslouchání, mluvení, psaní). Seminář představuje didaktickou nástavbu, neboť vychází z literárněvědných předmětů vyučovaných v magisterském cyklu a znalosti získané v těchto předmětech přetváří do tvorby malého open-moodle kurzu na zvolenou problematiku, v němž osvědčuje technické znalosti získané v předchozích předmětech, do nichž je zakomponována výuka moderních technologií.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni se orientovat v pěti klíčových kompetencích.
Studenti budou disponovat znalostmi o teoreticko-metodologických základech oboru.
Studenti budou schopni přenést znalosti klíčových literárněvědých předmětů do tvorby open-moodle kurzu
Osnova
  • Osnova dle náplně předmětu, na jehož základě budou studenti zpracovávat kurikulum.
Literatura
  • JANÍKOVÁ, Věra. Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2000. 97 s. 3231/Pd-9/2000-17/92. ISBN 80-210-2344-9. info
  • HUNFELD, Hans a Gerhard NEUNER. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts : eine Einführung. Berlin: Langenscheidt, 1992. 184 s. ISBN 3468. info
  • DOYÉ, Peter. Typologie der Testaufgaben für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. 5. Aufg. Berlin: Langenscheidt, 1992. 223 s. ISBN 3468494378. info
  • HEYD, Gertraude. Deutsch lehren :Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. 2. überarbeitete und erweit. Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg, 1991. 290 s. ISBN 3-425-04373-0. info
  • FUNK, Hermann a Michael KOENIG. Grammatik lehren und lernen. Berlin: Langenscheidt, 1991. 160 s. ISBN 3-468-49679-6. info
  • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 498 s. URL info
Výukové metody
Seminární práce
Práce ve skupinách
Plenární diskuse
Domácí úlohy
Účast minimálně 75% Prezentace a rozbor vytvořeného kurzu
Metody hodnocení
Impulsreferat zu einem der genannten Themen aus dem Seminarplan Referát na téma zadané z plánu semináře
Práce představující didaktickou nástavbu zvoleného jazykovědného předmětu vyučovaného v magisterském cyklu
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Student si volí předmět, který nezapočítává v rámci povinného penza povinně-volitelných předmětů svého studia.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.