NJII_29 Abschlussarbeit - Baccalarius

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc. (cvičící)
PhDr. Iva Kratochvílová (cvičící)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (cvičící)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (cvičící)
Klaus Otto Schnelzer, M.A. (cvičící)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (cvičící)
doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Bakalářskou oborovou práci si zapisují posluchači dvouoborového studia, kteří píší na druhém oboru bakalářskou diplomovou práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
V oborové práci prokazuje student schopnost kriticky využít zadanou literaturu k formulaci výchozích tezí a k jejich argumentační podpoře a podat jasně strukturovaný výklad stanovené problematiky.
Osnova
  • Témata prací vyhlašuje katedra filozofie na začátku podzimního semestru akademického roku, posluchači se přihlásí u příslušných vyučujících. Posluchač má právo navrhnout po konzultaci s příslušným učitelem vlastní téma práce.
  • O zadání oborové bakalářské práce požádá student nejpozději na konci 5. semestru studia.
  • Práce jsou na bílém papíru formátu A4, strany jsou očíslovány, pevně spojeny. Závaznou součástí je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a katedry, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce, rok zpracování. Dále musí práce obsahovat prohlášení autora o původnosti práce, soupis použité literatury a obsah. Minimální rozsah bakalářské diplomové práce je 27000 znaků.
  • Oborovou práci odevzdá v jednom exempláři student příslušnému vyučujícímu (vedoucímu práce) nejpozději 21 dní před konáním bakalářské zkoušky. Pokud vedoucí práce po prostudování práci přijme, potvrdí to podpisem do indexu k předmětu Oborová bakalářská práce.
Literatura
  • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. Jak (ne)napsat závěrečnou práci : nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 64 s. ISBN 8021007273. info
Výukové metody
Samostatné vypracování oborové práce.
Metody hodnocení
Práce se neobhajuje, pouze odevzdává.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.