PG22B41 Pedagogická diagnostika

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 B2.43
Předpoklady
Kurz využívá základní poznatky studenta v pedagogické metodologii eventuálně předpokládá jejich dodatečné osvojení v patřičném samostatném kurzu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/10, pouze zareg.: 1/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozebrání teorie a praxe edukativní diagnostiky.
Na konci kurzu student porozumí různým uchopením pedagogické diagnostiky, jejím vymezením;
rozezná různé druhy diagnóz;
porozumí kvalitativnímu přístupu v pedagogické diagnostice (osvojí si jeho vývoj, porozumí koncepcím školského hodnocení, podstatě školského hodnocení);
porozumí smyslu diagnostickému měření ve vzdělávání a porozumí kvantitativním přístupům v pedagogické diagnostice (dokáže pracovat se škálami a škálováním, druhy škál, osvojí si požadavky na jejich konstrukci);
osvojí si metody pedagogické diagnostiky. Rozezná (orientačně) dítě zralé pro školní docházku;
zvolí vhodné diagnostické prostředky v typických výchovných situacích;
analyzuje a interpretuje data získaná metodami pedagogické diagnostiky.
Osnova
 • Pojmy diagnostika, diagnostikování, diagnóza. Diagnostikování v oblasti vzdělávání.
 • Pedagogická diagnostika - konstituovaná disciplína v souboru pedagogických věd.
 • Kvalitativní přístupy v pedagogické diagnostice (jeho vývoj, koncepce školského hodnocení, podstata školského hodnocení).
 • Měření a kvantitativní přístupy v pedagogické diagnostice, pojem "edukometrie".
 • Metody pedagogické diagnostiky a jejich klasifikace.
 • Jednotlivé metody pedagogické diagnostiky: pozorování (jeho druhy a předmět, organizaci a vlastnosti), explorační metody (jejich vlastnosti), dotazník (jeho vlastnosti), didaktické testy (druhy didaktických testů, druhy testových úloh, vlastnosti standardizovaných didaktických testů) a metody zkoušení žáků (kritika tradičních metod zkoušení, druhy tradičních zkoušek a jejich vlastnosti) a další metody.
 • Diagnostika vyučovacího a výchovného stylu učitele a dalších pedagogických pracovníků.
 • Diagnostika příčin neprospěchu žáka.
 • Diagnostiku vztahů a výchovné situace ve třídě.
 • Základy z diagnostiky rodiny ve vztahu k jejím vzdělávacím úkolům
 • Školní zralost.
 • Role speciální diagnostiky.
Literatura
 • Čadilová, Věra - Žampachová, Zuzana. Edukačně-hodnotící profil dítěte s poruchou autistického spektra : (do 7 let). Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2007. ISBN: 978-80-86856-32-2
 • Ingenkamp, K.. Diagnostik in der Schule. Beitraege zu Schluesselfragen der Schuelerbeurteilung. Weinheim: Beltz 1989
 • HRABAL, Vladimír. Diagnostika : pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. 2. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002. 199 stran. ISBN 8024603195. info
 • ŠVANCAROVÁ, Daniela a Anna KUCHARSKÁ. Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001. 27 s. +. ISBN 80-7183-221-9. info
 • ČÍHALOVÁ, Eva a Ivo MAYER. Klasifikace a slovní hodnocení :zkušenosti z praxe na ZŠ. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 1997. 63 s. ISBN 80-901954-6-6. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Hodnocení žáků. In Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 57-61. Učební texty 8. ISBN 80-210-1308-7. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • SCHIMUNEK, Franz-Peter. Slovní hodnocení žáků. Vyd. 2. Praha: Portál, 1995. 54 s. ISBN 80-85282-91-7. info
 • DITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Vyd. 2., upr. Jinočany: H & H, 1993. 121 s. ISBN 80-85467-06-2. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 161 stran. ISBN 8004218547. info
 • HRABAL, Vladimír. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 198 s. ISBN 8004221491. info
 • HRABAL, Vladimír, František MAN a Isabella PAVELKOVÁ. Psychologické otázky motivace ve škole. 2. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 232 s. ISBN 8004234879. info
 • MUŽIĆ, Vladimír. Testy vědomostí. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 130 s. info
Výukové metody
Přednáška, semináře.
Metody hodnocení
Výukové metody: přednášky, diskuse v hodině, samostudium s využitím doporučené literatury, práce s informačními zdroji, kolegiální učení, samostatné ev. skupinové projekty. Využívá se možností elektronického kurzu v ELFu. Závěrečné hodnocení: na základě ověření znalostí písemným testem.
Informace učitele
Kurz má e-learningovou formou, kde jsou zveřejněny podmínky ukončení aktuálně probíhajícícho kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PG22B41