PG61B04 Projekty mezigeneračního učení v komunitách

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Pevná (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 17:30–19:05 B2.44
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámení s tématem mezigeneračního učení v kontextu celoživotního učení,s poukazem na nové modely rodinného chování, jež vyplývají z vnějších i vnitřních podmínek fungování rodin (vyšší věk rodičů při narození prvního dítěte, inklinace k menšímu počtu dětí v rodině, preference nesezdaného soužití rodičů vedoucí k poklesu sňatečnosti, narůstání počtu dvougeneračních rodin, umenšování vlivu prarodičů a s tím spojeného mezigeneračního přenosu). Cílem kurzu je rovněž návrh mezigeneračního projektu a jeho realizace.
Osnova
 • - Základní vhled do problematiky mezigeneračního učení a jejího kontextu. - Celoživotní a všeživotní vzdělávání a učení - Proměnny rodiny v moderní společnosti (proměna generační struktury rodiny, generační soužití,…) - Základní pojmy vztahující se k mezigeneračnímu učení, historie zkoumání mezigeneračního učení - Senioři a mezigenerační učení - Mezigenerační projekty
Literatura
 • RABUŠICOVÁ, M., RABUŠIC, L. (eds.). Učíme se po celý život?: O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Markéta KLUSÁČKOVÁ a Lenka KAMANOVÁ. Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14, č. 2, s. 131-153. ISSN 1803-7437. info
 • PŘIDALOVÁ, Marie. Mezigenerační solidarita v kontextu stárnoucí společnosti. In Pražské gerontologické dny 2006 - sborník přednášek. 1. vyd. Praha: Česká alzheimerovská společnost, 2007. s. 69-73, 5 s. ISBN 80-86541-17-7. info
 • KREIDL, Martin a Ema HREŠANOVÁ. Nová podoba rodiny a mezigenerační přenos sociálního statusu prostřednictvím porodní váhy. In Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. : FSS MUNI. Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti., 2007. info
 • SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. 2., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2007. 219 s. ISBN 9788073672508. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 461 s. ISBN 9788024613185. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Mezigenerační dialog. ČR: Neuvedeno, 2006. Poutník, roč. XIII, č. 3, s. 16-18. ISBN E 16140. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Mezigenerační dialog - dokončení. ČR: Neuvedeno, 2006. Poutník, roč. XIII, č. 4, s. 22-23. ISBN E 16140. info
 • PŘIDALOVÁ, Marie. Mezigenerační solidarita a gender (pečující dcery a pečující synové). Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006, roč. 7, č. 1, s. 1-5. ISSN 1213-0028. URL info
 • JIRÁSKOVÁ, Věra. Mezigenerační porozumění a komunikace. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 198 s. ISBN 8086861805. info
 • MOŽNÝ, Ivo, Marie PŘIDALOVÁ a Lenka BÁNOVCOVÁ. Mezigenerační solidarita : průběžná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu Hodnota dětí a mezigenerační solidarita. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 110 s. info
 • MOŽNÝ, Ivo, Marie PŘIDALOVÁ a Lenka BÁNOVCOVÁ. Mezigenerační solidarita : předběžná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu Hodnota dětí a mezigenerační solidarita. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 112 s. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161 s. ISBN 80-86429-19-9. info
 • Sociologie rodiny. Edited by Ivo Možný. 2. uprav. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 250 s. ISBN 80-86429-05-9. info
 • SINGLY, Francois de. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 127 s. ISBN 80-7178-249-1. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Vyd. 3., přeprac. a dopl.,. Praha: Grada, 1998. 343 s. ISBN 807169195X. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, skupinová diskuse a spolupráce, domácí práce, workshop.
Metody hodnocení
Kurz je organizován jako přednáška a seminář. Podmínky úspěšného ukončení jsou následující: 1. Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je návrh projektu mezigeneračního programu a jeho realizace.
Informace učitele
Ke kurzu bude vytvořen el. kurz v elfu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.