PGB108 Vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 45/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se obeznámí se základními východisky andragogiky a principy rozvoje lidských zdrojů v mezinárodním, národním, regionálním a podnikovém kontextu. Naučí se uvažovat o vzdělanostní, gramotnostní a kompetenční úrovni lidí s ohledem na plnění základních životních a sociálních rolí. Studenti porozumí pluralitě zájmů o vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů a budou reflektovat potřeby jednotlivých aktérů.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student schopen: - porozumět pluralitě zájmů o vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů - uvažovat o vzdělanostní, gramotnostní a kompetenční úrovni lidí s ohledem na plnění základních životních a sociálních rolí - popsat specifika vzdělávání dospělých - popsat aktuální trendy v oblasti pracovního trhu - orientovat se ve strategických dokumentech
Osnova
 • Celoživotní učení a vzdělávání dospělých v současnosti, kontext problematiky. Základní dokumenty pro ČR, EU.
 • Andragogika a rozvoj lidských zdrojů - základní teze oborů.
 • Trh práce, jeho ukazatele, statistické zdroje, aktuální stav, perspektivy vývoje a důsledky pro vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů.
 • Ověřování výsledků dalšího vzdělávání.
 • Rozvoj lidských zdrojů v mezinárodní a české perspektivě. Výzkumy a analýzy.
 • Personalistika a personální management.
 • Základní pojmy RLZ. Učení, výkon a změna jako tři předměty zájmu RLZ. Vzdělávání, výcvik a rozvoj lidí. Sociálně zodpovědný RLZ.
 • Vybrané oblasti andragogické didaktiky.
 • Organizační chování.Individuální rozvoj a organizační rozvoj.
 • Pluralita zájmů o učení se a vzdělávání dospělých: stát, organizace, jednotlivec.
 • Vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů v managementu, personalistice a dalších oborech.
 • Učení pro pracoviště
Literatura
  povinná literatura
 • NOVOTNÝ, Petr. Pracoviště jako prostor k učení. In Pracoviště jako prostor k učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 97 s. ISBN 978-80-210-4918-5. info
 • NOVOTNÝ, Petr. Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 152 s. ISBN 978-80-210-5116-4. info
  neurčeno
 • PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje : výkladový slovník : výchova, vzdělávání, péče, řízení. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 280 s. ISBN 8020009507. info
 • BENEŠ, Milan. Úvod do andragogiky. Praha: Karolinum, 1999. 129 s. ISBN 8071843814. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. info
 • Dokumenty, vize a strategie ošetřující téma lidských zdrojů na evropské, české a regionální úrovni budou zadávány v průběhu kurzu.
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Gramotnost: staré téma v novém pohledu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita & Nakladatelství Georgetown, 2002. 199 s. Edice Rubikon, sv. 8. ISBN 80-210-2858-0. info
 • Nezaměstnanost jako sociální problém. Edited by Petr Mareš. 3. uprav. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 172 s. ISBN 80-86429-08-3. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 8024704692. info
 • BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení :východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 375 s. ISBN 80-7178-479-6. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Management ve vzdělávání dospělých. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. 107 s. ISBN 80-86432-00-9. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Profesní vzdělávání dospělých. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1999. 200 s. ISBN 80-85963-93-0. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Marketing ve vzdělávání dospělých. [Praha]: DAHA, 1998. 55 s. ISBN 80-902232-2-2. info
 • BELCOURT, Monica a Phillip Charles WRIGHT. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 243 s. ISBN 8071694592. info
 • PAVLÍK, Oldřich, Luboš CHALOUPKA a Karel KOHOUT. Vzdělávání dospělých : výtah z dokumentů a publikací. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. 111 s. info
 • KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 191 s. ISBN 80-85850-15-X. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse
Metody hodnocení
Zpracování 3 tezí v průběhu semestru. 80% docházka
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PGB108