PGM006 Kvantitativní výzkum

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Metodologický kurz je koncipován tak, aby jeho absolventi jednak rozuměli východiskům kvantitativního výzkumu a jeho možnostem, a jednak byli schopni samostatně realizovat a interpretovat empirický výzkum v sociálních vědách. Studenti dostávají teoretickou podporu k metodologii kvantitativního přístupu. Praktická rovina kurzu je naplněna týmovou prací studentů na vlastním výzkumném projektu. Realizace empirického projektu se skládá z výběru výzkumného problému, tvorby konceptuálního rámce, konstrukce hypotéz, tvorby pozorovacího postupu či měřícího nástroje, sběru a analýzy dat a tvorby výzkumné zprávy. Výzkumný projekt realizovaný v kurzu má charakter pilotního šetření a slouží studentům k pilotáži diplomových prací. Osnova
Výstupy z učení
Absolvent po úspěšném ukončení studia je schopen:
- navrhnout a realizovat výzkumný projekt se všemi náležitostmi;
– formulovat výzkumný problém;
- popsat sběr dat;
- aplikovat analytické postupy;
- sepsat výzkumnou zprávu.

Druhou rovinu přestavuje ucelení poznatků předchozích metodologických kurzů. Absolventi budou schopni rozpoznat a posoudit přednosti a slabiny realizovaných výzkumů.
Osnova
 • 1. Od tématu výzkumu k měření: možnosti kvantitativního výzkumu, schéma výzkumu, teorie, téma, operacionalizace, apod.
 • 2. Studium výzkumů – hledání problémů
 • 2. Výběr tématu výzkumu.
 • 2. Formulace výzkumného problému.
 • 3. Tvorba měřícího nástroje.
 • 4. Výzkumné šetření.
 • 5. Vyhodnocení dat.
 • 6. Zpracování závěrečné zprávy.
 • 7. Zpracování posudku.
Literatura
  povinná literatura
 • BLAIKIE, Norman W. H. Designing social research : the logic of anticipation. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 2010. ix, 298. ISBN 9780745643380. info
 • Advanced Lazarsfeldian methodology. Edited by Hynek Jeřábek - Petr Soukup. 1st ed. Prague: Karolinum, 2008. 250 s. ISBN 9788024615219. info
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. Projekty Nakladatelství Munipress info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 1993. 374 stran. ISBN 8071841412. info
 • KERLINGER, Freed N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum : Foundations of behavioral research : educational and psychological inquiry (Orig.). Translated by V. Smékal. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
  neurčeno
 • FIELD, Andy. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. 5th. : Sage Publishing, 2017. ISBN 978-1-5264-4578-0. URL info
 • BABBIE, Earl R. Adventures in social research : data analysis using IBM SPSS statistics. 8th ed. Los Angeles: Sage, 2013. xxiii, 456. ISBN 9781452205588. info
 • MUIJS, Daniel. Doing quantitative research in education with SPSS. 2nd ed. Los Angeles: SAGE, 2011. xv, 247. ISBN 9781849203241. info
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Translated by Petr Bakalář, Illustrated by Ján Ferjenčík. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 255 s. ISBN 9788073678159. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. 695 s. ISBN 9788073674823. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 583 s. ISBN 8071788201. info
 • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 808593115X. info
Výukové metody
Kurz je veden v přednáškové i seminární formě. V rámci kurzu studenti pracují na skupinových projektech.
Metody hodnocení
Závěrečný skupinový projekt a ústní zkouška
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=361
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.