PHK1105 Ontologie II

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
celkem 6 hod. konzultací. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 4. 10. 10:00–11:40 A11, Pá 1. 11. 10:00–11:40 A11, Pá 29. 11. 10:00–11:40 A11
Předpoklady
PHK1203 Ontologie I
Pro studenty oboru filosofie je povinným předpokladem absolvování kurzu PHK1203 Ontologie I a PHK_PoZ Postupová zkouška.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pouze pro studenty s imatrikulací do jaro 2019, včetně.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s tradičními i moderními ontologickými kategoriemi (bytí, hmota, čas, prostor, pohyb, vývoj, systém, struktura, informace) v souvislosti s reflexí přírodních věd (fyzika, kosmologie), jako elementy nového ontologického konceptu. Studenti by měli být schopni tyto kategorie zařadit do moderního pohledu na ontologie v intencích těchto tezí: Evoluční a dynamické pojetí bytí, evoluce a uspořádanost, evoluce a informace, konstitutivní role informace, konflikt přirozené a kulturní evoluce, implikace evoluční ontologie.
Osnova
 • * Problém definice hmoty
 • * Pokus o definici času a prostoru
 • * Homogenita a izotropie času a prostoru
 • * Dynamická a strukturní změna
 • * Rozlišení kauzality a determinismu
 • * Rozlišení zákona a zákonitosti
 • * Podstata zákonitosti
 • * Definice systému a základní typy systému
 • * Definice informace a její základní rozlišení
 • ***
 • Témata:
 • 1. Otázka bytí
 • Bytí jako problém jazykový a logický
 • Substanční a relační ontologie
 • 2. Pojmy hmota a příroda
 • Hmota jako pojem (obecný pojem, substance, definice hmoty)
 • Příroda, vesmír, svět
 • 3. Prostor
 • Jazykový vhled a praktické chápaní prostoru
 • Prostor a prostředí
 • Otázka konečnost a nekonečnost (prostoru) reálného světa
 • 4. Čas
 • Jazykový vhled a praktické chápaní času
 • Filosofické důsledky moderních fyzikálních teorií
 • Nefyzikální koncepce času
 • 5. Pohyb
 • Příčiny a formy pohybu
 • Pohyb, změna, transformace, typy změn
 • Pohyb a evoluce
 • 6. Kauzalita a determinismus
 • Definice a rozlišení kauzality a determinismu a jejich typy
 • Problémy kauzality a její nahrazování
 • Determinismus, indeterminismus,
 • 7. Zákon a zákonitost, nutnost a nahodilost (pouze přírodní z.)
 • Podstata zákonitosti, typy zakonitostí, zákon jako formulace
 • Nutnost a nahodilost a otázka jejich objektivnosti
 • Chaos - nové pojetí řádu a chaosu
 • 8. Nové kategorie v ontologii - systém, struktura, funkce, informace
 • Místo a úloha nových kategorií,
 • pokus o definici, typologii, úloha v systému evoluční ontologie
 • Evoluční ontologie: contradictio in adiecto?
Literatura
 • ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 s. ISBN 80-210-3038-0. info
 • KROB, Josef. Filosofie, evoluční ontologie a věda. In Filozofia: miunlé podoby - súčasné perspektívy. Bratislava: FF UK, 2003. s. 93-95. ISBN 80-969083-4-0. info
 • KROB, Josef. Souvislosti evoluční ontologie. In Slovenská a česká filozofia na prelome tisíciročia. 1. vyd. Prešov: FF PU, 1999. s. 266-275. 1. ISBN 80-88885-66-3. info
 • KROB, Josef. Ilya Prigogine: Čas k stávání (k historii času). Praha: KLP, 1997. 44 s. ISBN 80-85917-18-1. info
 • ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Úvod do ontologie : [bytí, prostor, čas, pohyb, evoluce, struktura, systém, řád, informace, vesmír, kultura, člověk]. 2. opr. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 214 s. ISBN 8021008792. info
Výukové metody
Přednáška, seminární diskuse
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zkušebním písemným testem, který se skládá z ze tří výkladových otázek, ohodnocených 5 body, 15 bodů celkem. A 15, B 14, C 13-12, D 10-11, E 9, F 0-8 nebo nula bodů z jakékoli otázky (znamená nula bodů z celého testu).
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/fil/ontologie/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace o rozvrhu kurzu najdete zde: http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium/rozvrh-ks.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PHK1105