PH_DBP Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (cvičící)
doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Petr Horák, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. (cvičící)
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jiří Svoboda, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Předpoklady
Diplomovou bakalářskou práci si zapisují (společně s bakalářskou zkouškou) posluchači, kteří píší na druhém oboru oborovou bakalářskou práci Znalost angličtiny a němčiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
K pojetí zkušenosti u H.-G. Gadamera K pojetí vztahu vědomí a světa u W. Jamese
Osnova
 • Témata prací vyhlašuje katedra filozofie na začátku podzimního semestru akademického roku, posluchači se přihlásí u příslušných vyučujících. Posluchač má právo navrhnout po konzultaci s příslušným učitelem vlastní téma práce. Práce se zadávají písemným zadáním na formuláři, který ve třech exemplářích potvrdí vedoucí katedry a student. Jeden exemplář obdrží student, druhý vedoucí práce a třetí odevzdá student na sekretariátě katedry.
 • O zadání diplomového úkolu bakalářské práce požádá student nejpozději na konci 4. semestru studia.
 • Práce jsou na bílém papíru formátu A4, strany jsou očíslovány, vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a katedry, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce, rok zpracování. Dále musí práce obsahovat prohlášení autora o původnosti práce, soupis použité literatury a obsah. Minimální rozsah bakalářské diplomové práce je 70000 znaků.
 • Diplomovou práci odevzdá posluchač ve stanoveném termínu (nejpozději však 21 dní před obhajobou) ve dvou exemplářích, když si ji předtím nechá zaregistrovat na studijním oddělení děkanátu, vedoucímu práce, který odevzdání potvrdí do indexu k předmětu Bakalářská diplomová práce.
Literatura
 • Hroch, J.: Soudobá anglo-americká a kanadská filosofie. Brno, Masarykova univerzita 2003.
 • HROCH, Jaroslav. From Philosophical Hermeneutics to Depth Hermeneutics: Martin Heidegger,. Hans-Georg Gadamer and Carl Gustav Jung. In Between the Human and the Divine. Philosophical and Theological Hermeneutics. Ed. Andrzej Wiercinski. 1. vyd. Toronto: Hermeneutic Press, 2002. s. 492-501. ISBN 0 9525333 2 4. info
 • HROCH, Jaroslav. Hermeneutics and the Contemporary Anglo-American Philosophy. In Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis. 1. vyd. Tuebingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 2002. s. 49-58. ISBN 3-16-147894-0. info
 • HROCH, Jaroslav. K etickým a sociokulturním koncepcím soudového amerického neopragmatismu. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, Praha, 2002, roč. 50 / 2002, č. 4, s. 543 - 560. ISSN 0015-1831. info
 • GADAMER, H.-G. Filosofie a hermeneutika. Přeložil J. Hroch. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 2000, č. 3, s. 439-444. ISSN 0015-1831. info
 • HROCH, Jaroslav. Hans-Georg Gadamer a hermeneutická filosofie. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav akademie věd ČR, 2000, roč. 48, č. 3, s. 445-463. ISSN 0015-1831. info
 • HROCH, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 204 s. ISBN 80-210-1709-0. info
 • HROCH, Jaroslav. Filozofická hermeneutika Hanse-Georga Gadamera : kritický rozbor. 1984. 239 s. info
Metody hodnocení
Práce se obhajuje.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/fil/pravidla.html
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Práce se obhajuje
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.