PH_MaZ Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (náhr. zkoušející)
doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc. (náhr. zkoušející)
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (náhr. zkoušející)
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (náhr. zkoušející)
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Podmínkou je dosažení požadovaného počtu kreditů a přijetí diplomové práce nebo oborové práce (u nediplomového studia).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen jen pro studenty s imatrikulací do jaro 2019, včetně.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Státní zkouška má prokázat - schopnosti studenta kriticky pracovat se zadanou primární a sekundární literaturou, věcně argumentovat a reagovat v diskusi - znalosti studenta v oblasti odborné a metodologické - dovednosti formulovat základní teze a podat přehledný a strukturovaný výklad problematiky
Osnova
  • Státní magisterská zkouška. Předměty zkoušky: Dějiny filozofie a systematická filozofie.
Literatura
  • Literatura dílčích předmětů magisterského studia.
Výukové metody
N/A
Metody hodnocení
Ústní zkouška: Výběr a příprava otázek: Student odpovídá na 3 otázky. Student si doma připraví 1 otázku z libovolného koše, svoji volbu sdělí nejpozději 3 dny před konáním zkoušky e-mailem na sekretariát katedry a vedoucímu katedry filozofie. V opačném případě mu bude otázka zadána komisí spolu s ostatními. Při zkoušce není povoleno používat žádné předem připravené písemné podklady. Odpověď na zvolenou otázku i vylosované okruhy musí vycházet ze znalosti pramenné literatury a má tuto strukturu: a) uvedení relevantní primární a sekundární literatury b) explicitní formulace problému c) interpretace (akceptována je převzatá i vlastní interpretace) d) zařazení problému a jeho interpretace do současného kontextu U zkoušky si student vylosuje z každého problémového okruhu 1 otázku s vyloučením otázky z domácí přípravy. Čas na přípravu: 15 minut. Součástí státní zkoušky je obhajoba diplomové práce.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium/okruhy-k-magisterske-zkousce
Práce k obhajobě se odevzdávají vedoucím prací nejpozději do termínu vyhlášeného katedrou (přesný termín odevzdání si studenti domluví se svými vedoucími prací). Práce musejí být odevzdány v tištěné i elektronické podobě (v archivu IS). Archiv musí být zcela vyplněn!!! Studenti si nejpozději 5 dní před konáním řádného termínu obhajoby (diplomoví studenti) nebo ústní části SZZ (nediplomoví studenti) uzavřou na studijním oddělení studium. Potvrzení o uzavření studia odevzdají nejpozději 1 den před obhajobou/zkouškou na sekretariátu katedry filozofie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.