PJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Katarzyna Alicja Barna Krawczyk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Něničková (cvičící)
Mgr. Markéta Páralová Tardy, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Mgr. Monika Vrbovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
PJA301 Lexikologie a sémantika && PJA302 Jazyková cv. a konverzace I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Osnova
  • Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Literatura
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Konzultace, četba doporučené literatury (dle zvoleného tématu), samostatná práce.
Závazné podmínky pro započtení Semináře k bakalářské diplomové/oborové práci:
1) odevzdání osnovy práce s uvedením metod, jež budou použity v její analytické části
2) zpracování bibliografie práce a shromáždění materiálu k analytické části práce dle pokynů vedoucího práce
3) postupné zpracovávání a předkládání jednotlivých součástí práce dle pokynů vedoucího (práci nelze předložit jako celek až na konci semestru!)
4) provedení korektury a jazykových úprav zpracovaného textu (tyto úpravy neprovádí vedoucí práce ani oponenti!)
5) předložení hotové práce v elektronické podobě v termínu stanoveném oborem (do 30.11. při obhajobě v lednu či únoru, do 30.4. při obhajobě v červnu, do 30.6. při obhajobě v září)
6) prostudování pokynů fakulty, ústavu a oboru pro zpracování závěrečných prací (viz fakultní a ústavní www stránky)
7) účast na konzultacích a průběžné informování vedoucího práce o průběhu zpracování zadaného tématu
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.