PLIN038 Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Grác, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Vedoucí uděluje zápočet na základě odevzdání diplomové práce. Magisterská diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury, použití počítačových nástrojů a hlubší analýzy zkoumaného materiálu. Pokyny na formální úpravu diplomových prací, jejich minimální rozsah a způsob jejich odevzdání se řídí platnými směrnicemi FF MU. Pokud vedoucí práce nestanoví ze závažných důvodů jinak, normou je 140 000 znaků.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
zpracovat zadání práce, vytvořit osnovu a časový plán;
vyhledat a využít relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce;
shromáždit adekvátními metodami relevantní jazykový materiál;
materiál popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit;
získané výsledky v práci přehledně prezentovat;
napsat kvalifikační práci v požadovaném rozsahu a standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na magisterské diplomové práce.
Osnova
  • 1. Sběr jazykového materiálu (vyžaduje-li to téma práce).
  • 2. Studium příslušné odborné literatury.
  • 3. Využití počítačových nástrojů.
  • 4. Analýza řešeného problému a vyvození adekvátních závěrů.
Literatura
  • Literatura bude zadána po dohodě s vyučujícím.
Výukové metody
Předmět je organizován individuálně. Student připravuje práci pod odborným dohledem svého vedoucího učitele.
Metody hodnocení
Práce je hodnocena na základě posudků vedoucího práce a oponenta a je obhajována formou prezentace před komisí.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.