PLIN054 Projekt z češtiny jako cizího jazyka

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Hrabalová (cvičící)
Mgr. Jakub Machura (cvičící)
Mgr. Adriana Válková (cvičící)
Mgr. Richard Holaj (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen pro studenty, kteří se zaměřují na problematiku výuky češtiny jako cizího jazyka a chtějí si vyzkoušet aplikaci teoretických poznatků v praxi. V projektech, které budou aktuálně vypisovány v příslušném semestru, se mohou podílet na různých výzkumných a praktických úkolech (např. přípravě gramatických cvičení a ověřování jejich funkčnosti, testování výsledků na cílové skupině, tvorbě webových a mobilních aplikací pro češtinu jako cizí jazyk). Pracovat budou v malých týmech či samostatně. Témata (s kódem PLIN054) jsou vypsána v IS - Rozpisy témat - Projekty - Projekty pro český jazyk a počítačovou lingvistiku. Studenti se budou přihlašovat ke zvoleným tématům, po případném naplnění kapacity se obrátí s žádostí na vedoucího projektu. Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím (vedoucími, konzultanty). Během semestru se uskuteční úvodní schůzka se zadáním práce, průběžné konzultace, odevzdání výsledků a závěrečné zhodnocení. Pro setkání jednotlivých týmů je možné využít učebnu G13 (viz rezervaci v rozvrhu). Spolupráce mezi členy týmu bude probíhat také formou online komunikace s využitím vhodných nástrojů, např. přes skupiny na Facebooku, sdílení dokumentů v Google Drive apod.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- aplikovat teoretické poznatky z výuky češtiny jako cizího jazyka při zpracování praktických úkolů
- zvládat činnosti spojené s týmovou prací (rozdělení úkolů, komunikaci s vedoucím a členy týmu, plnění úkolů a dodržování termínů apod.)/zvládnout díl odpovědnosti za samostatný úkol
- využívat online nástroje pro týmovou práci
- využít získané znalosti a dovednosti v dalším studiu i v praxi.
Osnova
  • 1. úvodní schůzka - zadání úkolů, rozdělení práce
  • 2. průběžné konzultace s vedoucím tématu i mezi studenty navzájem (konzultace mohou probíhat na osobních schůzkách či online)
  • 3. závěrečná schůzka, odevzdání výsledků a jejich zhodnocení
Výukové metody
- samostatná/týmová práce - online komunikace a sdílení práce - práce v terénu (testování)
Metody hodnocení
Práce na úkolu během semestru, komunikace s vedoucím tématu a s ostatními členy týmu. Aktivní zapojení do průběžných konzultací. Úspěšné splnění zadaného úkolu, prezentace a obhájení výsledků na závěrečné schůzce (samostatně či v týmu).
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.