PSA_058 Methodology III

Faculty of Arts
Spring 2004
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (lecturer)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Timetable
Mon 11:40–13:15 7, Mon 11:40–13:15 13, Mon 11:40–13:15 4; and Fri 2. 4. 9:10–12:25 17, Fri 16. 4. 9:10–12:25 17, Fri 30. 4. 9:10–12:25 17, Fri 14. 5. 9:10–12:25 17
  • Timetable of Seminar Groups:
PSA_058/01: No timetable has been entered into IS. H. Klimusová
PSA_058/02: No timetable has been entered into IS. M. Tyrlík
PSA_058/03: No timetable has been entered into IS. T. Urbánek
Prerequisites (in Czech)
PSA_020 Methodology II && PSA_038 Methodology I && PSA_004 Math and stat methods psych I && PSA_032 Math and stat methods psych II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je konzultace metodologických požadavků na zpracování písemné práce k souborné zkoušce. Studenti si po dohodě s vedoucím své písemné práce volí výzkumný problém, jehož rozpracování a řešení konzultují ve výuce předmětu metodologie III s některým z vyučujících, kterého si zvolí.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Prezentace zvolených témat studenty, specifikace problému. Implicitní model daného problému. Implicitně identifikovaná korelace a kauzalita. Upozornění na funkcionální problémy 2. Možnosti využití základních metod vpsychologii - pozorování rozhovor, experiment, analýza produktů. Exterospekce a introspekce. Subjektivita dekompozice problému a objektivita jeho ověřování. 3. Užití logického kalkulu při rozboru problému a formulaci modelu jeho řešení. Indukce, dedukce a abdukce. Dvouhodnotová a vícehodnotová logika. 4. Rozbor stávajícího teoretického poznání o daném problému a jeho využití při formulaci řešení. 5. formulace hypotéz a jejich ověřování. 6. Problematika měření při operacionalizaci formulovaného problému. Typy škál. Operacionální definování. Proměnné a invarianty. Typy proměnných ve výzkumu. Výzkumné a intervenující proměnné. Kontrola proměnných ve výzkumu. Validita měření a reliabilita. Typy validity. Zjišťování a zvyšování reliability. 7. Řešení výzkumných problémů kvalitativním postupem. Kvalita a kvantita. Zhodnocení možností deskripce, klasifikace a explikace při využití kvalitativního přístupu. Etnografická metoda v psychologii 10. Výzkumný soubor pro řešení výzkumných problémů studentů. Základní a výběrový soubor. Sestavování výběrového souboru. Náhodný a systematický výběr. Výzkumné projekty se dvěma a více skupinami. Velikost výběrového souboru. 11. Interní a externí validita výzkumu. Ekologická validita. Zajištění validity. 12. Interpretace získaných dat a konzultace při psaní Písemné práce k souborné zkoušce.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 1998, Spring 1999, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2004/PSA_058