PSMA023 Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Podmínkou přístupu k státní závěrečné zkoušce magisterské je odevzdání magisterské diplomové práce, odevzdání případové studie a získání příslušného počtu kreditů - během magisterského studia musí student získat celkem min. 120 kreditů (z toho za povinné předměty 93 kreditů a za povinně volitelné předměty 27 kreditů).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška magisterská sestává z obhajoby magisterské diplomové práce a z ústní části. Ústní část státní závěrečné zkoušky magisterské student vykoná z předmětů:
- obecné psychologické vědy a metodologie psychologie
- psychodiagnostika
- *poradenská, pedagogická a školní psychologie
- *klinická psychologie
- *psychologie organizace a řízení
(Z předmětů označených * si student volí jeden jako třetí zkušební předmět.)
Součástí ústní části SZZ magisterské je i rozprava nad případovou studií.
Výstupy z učení
V rámci státní závěrečné zkoušky studenti prokazují úroveň osvojení výstupů z učení dosažených v průběhu studia.
Státní závěrečná zkouška sestává ze tří částí: 1) obhajoba magisterské diplomové práce, 2) zkouška z předmětů obecné psychologické vědy a metodologie psychologie, psychodiagnostika a volitelně poradenská, pedagogická a školní psychologie nebo klinická psychologie nebo psychologie organizace a řízení, 3) rozprava nad případovou studií.
Studenti v průběhu SZZ prokazují osvojení znalostí, dovedností a způsobilostí, tedy výstupů z učení asociovaných s předměty uvedenými v bodě 2), přičemž prokazují, že dokáží:
- prezentovat (cíle, postup řešení, výsledky, zjištění, limity) řešené diplomové práce a případové studie,
- pohotově a erudovaně reagovat na podněty a připomínky vztahující se k řešené diplomové práci a případové studii,
- vymezit z různých hledisek jednotlivé jevy a funkce lidské psychiky, vymezit jejich vlastnosti, typologie a souvislosti
- shrnout důležitá fakta a kriticky zhodnotit jednotlivé přístupy k psychickým jevům a problémovým otázkám vzhledem k historickému vývoji a současnému stavu poznání,
- vyjmenovat, popsat (historii, strukturu, administraci, postup, vyhodnocení) a posoudit z různých hledisek (teoretická východiska, psychometrické vlastnosti, aplikační možnosti, limity) psychologické a psychodiagnostické metody, vzájemně různé metody porovnat,
- navrhnout a zdůvodnit zvolený přístup, postup, metody pro řešení zadané problémové otázky.
Obecně studenti prokáží, že mají hlubokou znalost oboru, včetně odborných a speciálních dovedností týkajících se daného oboru.
Osnova
 • OBECNÉ PSYCHOLOGICKÉ VĚDY A METODOLOGIE
 • 1. Předmět a výzkumné metody kognitivní psychologie
 • Historické kořeny kognitivní psychologie. Kognitivní obrat v psychologii. Oblasti výzkumu v kognitivní psychologii. Metody výzkumu kognitivní psychologie. Kognitivní věda, kognitivní neurověda a kognitivní neuropsychologie.
 • 2. Vnímání
 • Čití vs. vnímání. Percepční organizace, teorie Gestalt psychologie. Percepční konstanty. Vnímání velikosti, prostoru, hloubky a pohybu. Vnímání barev. Teorie percepce: konstruktivistické teorie, teorie přímého vnímání, integrující teorie. Rozpoznávání objektů. Poruchy percepce.
 • 3. Pozornost
 • Pozornost a vědomí. Předvědomé zpracování informací, priming. Automatické procesy. Habituace. Zaměřená pozornost. Detekce signálů. Teorie pozornosti. Chybné úkony, poruchy pozornosti.
 • 4. Paměť
 • Metody zkoumání paměti. Tradiční modely paměti, struktura paměti. Model pracovní paměti. Konekcionistické modely. Paměťové procesy: kódování, uchovávání, vybavování. Teorie dlouhodobé paměti. Epizodická a sémantická paměť. Implicitní paměť a učení. Teorie zapomínání a amnézie. Mimořádné paměťové schopnosti. Autobiografická paměť, zábleskové vzpomínky, problematika svědecké výpovědi.
 • 5. Mentální reprezentace
 • Vymezení mentální reprezentace. Propozice a představy. Schémata. Hypotéza duálního kódu. Výroková hypotéza. Modely mentální reprezentace. Mentální manipulace s představami. Pojmy a kategorie, procesy kategorizace. Teorie kategorizace. Produkce a produkční systém. Konekcionistické modely.
 • 6. Jazyk a řeč
 • Vlastnosti jazyka. Vnímání řeči. Teorie rozpoznávání slov. Sémantika a syntax. Porozumění jazyku: zpracování vět, diskurzu, příběhů. Osvojování jazyka, jazykový vývoj. Dědičnost versus prostředí. Řečová produkce. Základní procesy při čtení a psaní. Jazyk a myšlení.
 • 7. Myšlení, řešení problémů, tvořivost
 • Usuzování a dedukce. Teorie usuzování. Induktivní usuzování. Heuristiky a předsudky. Řešení problémů. Typy problémů, proces řešení problémů. Poznatky Gestalt psychologie o řešení problémů. Teorie problémového prostoru. Role znalostí při řešení problémů, expertní. rozhodování. Tvořivost - obecné přístupy ke tvořivosti. Objevy. Faktory tvořivosti.
 • 8. Kognitivní vývoj, inteligence
 • Obecné principy kognitivního vývoje. Zrání, faktory prostředí. Kognitivní vývoj v dospělosti. Přístupy k inteligenci, měření inteligence. Teorie inteligence. Umělá inteligence.
 • 9. Motivace
 • Motivace jako proces. Pohled soudobé psychologie na problematiku motivace chování.
 • Základní teorie motivace a jejich vzájemné srovnání.
 • Základní pojmy motivace (reflex, pud, instinkt, homeostáza, motivace, motiv) v kontextu relevantních teorií.
 • Výkonová motivace. Teorie pole Kurta Lewina, atribuční model, efekt Zeigarnikové, Flow - fenomén.
 • Přežití jednotlivce a druhu. Regulace příjmu potravy a tekutin. Sexuální a rodičovské motivy.
 • Frustrace. Strategie zvládání frustrace. Teorie věnující se problematice frustrace.
 • Charakteristika volních procesů. Vlastnosti vůle.
 • Vzájemný vztah problematiku motivace a emocí.
 • 10. Emoce
 • Základní přístupy ke zkoumání emocí. Klasické a moderní teorie emocí.
 • Základní teorie emocí a jejich vzájemné srovnání.
 • Fyziologický základ emocí. Psychofyziologický doprovod emocí.
 • Možnosti využíti přístrojových metod zaznamenávajících psychofyziologické koreláty emocí.
 • Základní úskalí při výzkumu emocí. Problémy a způsoby studia emocí.
 • Klasifikace emocí z hlediska síly a časové průběhu a z hlediska ontogenetického a fylogenetického.
 • Aktuální geneze emoce.
 • Literatura:
 • Anderson, J. R. (2014). Cognitive psychology and its implications. WH Freeman/Times Books/Henry Holt & Co.
 • Atkinson, J, W., & Feather, N. T. (Eds) (1966). A theory of achievement motivation. New York: John Willey & Sons.
 • Diamant,J. J., Černý, M., & Študent, V. (1969). Emoce. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969.
 • Dweck, C. S. (1999). Self-theories: their role in motivation, personality, and development. Philadelphia: Psychology Press. xiii. ISBN 0-86377-570-5.
 • Eysenck, M. W., & Groome, D. (Eds.). (2015). Cognitive Psychology: Revisiting the Classic Studies. Sage.
 • Eysenck, M. W., & Keane, M. P. (2015). Cognitive psychology: a student's handbook. 7th ed. Taylor & Francis. ISBN 978-1848724167.
 • Eysenck, Michael W. A handbook of cognitive psychology. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1984. ISBN 0-86377-016-9.
 • Gavin, H. (1998). The essence of cognitive psychology. 1st pub. London: Prentice-Hall Europe, xi, 215 s. ISBN 0-13-796459-5.
 • Kuhl, J. (1983). Motivation, Konflikt und Handlungskontrolle. Berlin: Springer-Verlag. ISBN 3-540-12423-3.
 • Madsen, K. B. (1972). Teorie motivace: (srovnávací studie moderních teorií motivace). Praha: Academia.
 • Madsen, K. B. (1979). Moderní teorie motivace. Praha: Academia.
 • Nakonečný, M. (1996). Motivace lidského chování. Praha: Academia. ISBN 80-200-0592-7.
 • Nakonečný, M. (2000). Lidské emoce. Praha: Academia. ISBN 80-200-0763-6.
 • Niedenthal M. P., & Ric F. (2017). Psychology of Emotion: Interpersonal, Experiential, and Cognitive Approaches (Principles of Social Psychology). 2nd ed. Taylor & Francis. ISBN 978-1848725126.
 • Plháková, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Praha: academia. ISBN 978-80-200-1499-3.
 • Power, M. (2015). Cognition and emotion. 3rd ed. Routledge. ISBN 978-1848722682.
 • Ryan, R. M. (Ed.). (2014). The Oxford handbook of human motivation. OUP.
 • Smith, E. E., Kosslyn, S. M. (2013). Cognitive Psychology: Pearson New International Edition. Pearson Education Limited.
 • Smith, Ch. P. (1992). Motivation and personality: handbook of thematic content analysis. New York: Cambridge University Press. xvi, 708 s. ISBN 0-521-40052-X. i
 • Solso, R. L., Maclin, O. H., & MacLin, M. K. (2013). Cognitive Psychology: Pearson New International Edition. Pearson Higher Ed.
 • Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-376-5.
 • Strongman, K. T. (1996). The psychology of emotion: theories of emotion in perspective. 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons. x, 255 s. ISBN 0-471-96619-3.
 • Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.
 • Švancara J. (1979). Emoce, city a motivace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 • Thomae, H. (1963). Allgemeine Psychologie. Bd. 2, Motivation: Motivation. Göttingen: Verlag für Psychologie, 1965.
 • Van Goozen S. H. M., Van de Poll, N. E., Sergean, J. A., & Hillsdale, N. J. (1994). Emotions: essays on emotion theory. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. ISBN 0-8058-1208-3.
 • Weiner, B. (1986). An attributional theory of motivation and emotion. New York: Springer-Verlag. xi, 304 s. ISBN 3-540-96312-X.
 • METODOLOGIE
 • 1. Problematika vědeckého poznání. Cesty poznání. Věda jako předmětné, systematické, kritické, kontrolovatelné, reprodukovatelné poznání. Členění výzkumu v psychologii podle cíle a výzkumných designů. Cíle výzkumu v psychologii – deskripce, predikce, explanace. Postup vědecké práce, základní pojmy - teorie, hypotéza, konstrukt, operacionalizace, proměnná. Základní výzkumné designy – experiment, kvaziexperiment, korelační studie. Specifické výzkumné strategie, longitudinální a průřezový výzkum.
 • 2. Problematika měření v psychologii. Nepřímé měření konstruktů, validita a reliabilita nástrojů. Validita výzkumu – validita statistických postupů, konstruktová validita, externí a interní validita. Členění proměnných podle jejich role ve výzkumu.
 • 3. Kvalitativní a kvantitativní data, typy škál. Popisná a induktivní statistika. Princip falzifikace, testování hypotéz, postavení nulové hypotézy v procesu testování hypotéz, chyba I. a II. druhu.
 • 4. Výzkumný soubor. Základní a výběrový soubor. Sestavování výběrového souboru. Reprezentativnost. Pravděpodobnostní a nepravděpodobnostní výběry. Velikost výběrového souboru.
 • 5. Kauzální interpretace vztahů, Millovy kánony indukce. Experiment versus korelační studie. Typy experimentálních designů podle způsobu manipulace s nezávislými proměnnými. Varianty jednofaktoriálních a vícefaktoriálních experimentů. Zdroje ohrožení vnitřní validity.
 • 6. Mezisubjektový experiment. Znáhodnění a vyrovnání. Design kontrolních skupin a podmínek v psychologickém výzkumu.
 • 7. Vnitrosubjektový experiment. Efekt pořadí, progresivní efekt, efekt transferu. Counterbalancing (vyvažování) – kompletní a částečné vyvažování, reverzní vyvažování a blokové znáhodnění.
 • 8. Kvaziexperiment. Design s neekvivalentní kontrolní skupinou, plány vícenásobných časových sérií. Specifika ohrožení vnitřní validity.
 • 9. Korelační studie. Omezení závěrů korelačních studií. Typy zkreslení v korelačním výzkumu – nepravá korelace, vývojová sekvence, chybějící střední člen, dvojí příčina.
 • 10. Etické aspekty výzkumu v psychologii. Problematika klamání účastníků, informovaný souhlas, anonymita, riziko poškození, debriefing, vědecký přínos studie. Vědecké podvody – vymyšlená a zkreslená data, plagiátorství.
 • 11. Výzkumný projekt. Struktura výzkumného projektu – název, teoretická východiska, otázky a hypotézy, metoda, diskuse, citace zdrojů.
 • 12. Rozdíl mezi každodenním a vědeckým poznáním, porovnání kvantitativních a kvalitativních metod ve vědeckém výzkumu.
 • 13. Typy kvalitativních přístupů. Participativní a neparticipativní metody, archivní metody. Rysy kvalitativních metod.
 • 14. Symbolický interakcionismus a odvozené přístupy. Pragmatismus, realismus, konstrukcionismus. Etnometodologie.
 • 15. Východiska a postupy analýzy diskursu, foucaultovská tradice a psychologie diskursu, omezení získaných výsledků.
 • 16. Postupy a principy dobře zakotvené teorie, otevřené, axiální a selektivní kódování.
 • 17. Fenomenologie, cíle a použití fenomenologických postupů v psychologii.
 • 18. Případové studie ve vědeckém výzkumu, typy případových studií, jejich problémy a omezení.
 • 19. Kritéria hodnocení kvality kvalitativního výzkumu.
 • Literatura:
 • Bartholomew, D., Steele, F., Galbraith, J., Moustaki, I. (2011). Analysis of Multivariate Social Science Data. New York: Chapman and Hall/CRC.
 • Disman, M. (2011). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.
 • Ferjenčík, J. (2010). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál.
 • Gooodwin, C. J. (2010). Research in psychology: Methods and design. Hoboken, NJ: John Willey & Sons, Inc.
 • Hendl, J. (2012). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál.
 • Kerlinger, F. N. (1970). Základy výzkumu chování. Praha: Academia.
 • Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.
 • Weathington, B.L., Cunningham, C.J.L., & Pittenger, D.P. (2010). Research Methods for the Behavioral and Social Sciences. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
 • Willig, C. (2008). Introducing Qualitative Research in Psychology. Maidenhead, UK: Open University Press.
 • Willig, C., & Rogers, W. S. (2017). The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology. 2nd ed. SAGE Publication. ISBN 978-1473925212
 • PSYCHODIAGNOSTIKA
 • Teorie psychodiagnostiky
 • 1. Měření v psychologii, metodologické problémy
 • 2. Psychometrický a klinický přístup
 • 3. Charakteristiky psychometrických metod, standardy
 • 4. Konstrukce psychodiagnostických metod
 • 5. Metody a postupy analýzy položek
 • 6. Osobní chyby - objektivita a standardizace
 • 7. Náhodné chyby - reliabilita a její typy
 • 8. Konstantní chyby - typy validity
 • 9. Chyby interpretace - normalizace, normativní, ipsativní a interaktivní skóry
 • 10. Nové postupy v psychometrice - teorie odpovídání na položku
 • Literatura:
 • American Educational Research Association, American Psychological Association, National Council on Measurement in Education (2001): Standardy pro pedagogické a psychologické testování. Testcentrum, Praha.
 • Břicháček, V. (1978): Úvod do psychologického škálování. Psychodiagnostické a didaktické testy, n. p., Bratislava.
 • Geisinger, K. F., Bracken, B. A., Carlson, J. F., et al. (2013). APA Handbook of Testing and Assessment in Psychology (3 Volume Set). American Psychological Association. ISBN 978-1433812279.
 • Gould, S. J. (1998): Jak neměřit člověka. Pravda a předsudky v dějinách hodnocení lidské inteligence. Nakladatelství Lidové noviny, Praha.
 • Hunt, M. (2000): Dějiny psychologie. Portál, Praha.
 • Urbánek, T. (2002): Základy psychometriky. FF MU, Brno.
 • Yin, Robert K. (2009). Case study research: design and methods. 4. vyd. Thousand Oaks: Sage Publications. ISBN 978-1-412-96099-1.
 • Psychodiagnostika dospělých
 • 1. Klinické metody (pozorování, rozhovor, anamnéza) a psychofyziologické metody.
 • 2. Výkonové metody - principy, přehled. Testy jednotlivých psychických funkcí (paměti, pozornosti, kreativity aj.).
 • 3. Testy parciálních a kombinovaných schopností (např. testy technických, uměleckých, verbálních, matematických schopností). Testy vědomostí.
 • 4. Testy inteligence (jednodimenzionální, komplexní).
 • 5. Testy organicity.
 • 6. Metody diagnostikování osobnosti (princip, přehled).
 • 7. Dotazníkové metody - unidimenzionální dotazníky.
 • 8. Multidimenzionální dotazníky.
 • 9. Projektivní metody. Princip, přehled. Projektivní metody výběru.
 • 10. Verbální projektivní metody.
 • 11. Grafické projektivní metody.
 • 12. Objektivní testy osobnosti.
 • 13. Objektivní a subjektivní posuzovací stupnice.
 • 14. Nové trendy v psychodiagnostice a směry jejího vývoje.
 • Literatura:
 • Svoboda, M. (ed.), Humpolíček, P., Šnorek, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Portál: Praha.
 • Svoboda, M. (1999). Psychologická diagnostika dospělých. Portál: Praha.
 • Kondáš, O. a kol. (1992). Psychodiagnostika dospelých. OSVETA: Martin.
 • Říčan, P., Ženatý, J. (1988). K teorii a praxi projektivních technik. Psychodiagnostické a didaktické testy: Bratislava.
 • Stančák, A. (1996). Klinická psychodiagnostika dospelých. Psychoprof: Nové Zámky.
 • Svoboda, M. (1992). Metody psychologické diagnostiky dospělých. CAPA: Praha.
 • Šípek, J. (1996). Projekce a projektivní metody v psychodiagnostice. Propsy: Praha.
 • Psychodiagnostika dětí a dospívajících
 • 1. Zvláštnosti dětské psychodiagnostiky
 • 2. Klinické metody /pozorování, rozhovor, anamnéza, analýza spontánních produktů/
 • 3. Vývojové škály /zvláštnosti dg. dětí útlého věku, přehled, interpretace výsledků, současné trendy/
 • 4. Inteligenční testy a soubory /komplexní, jednodimenzionální/
 • 5. Testy speciálních schopností, znalostí a dovedností - přehled, principy
 • 6. Testy jednotlivých psychických funkcí /percepční testy, pozornost, paměť aj./
 • 7. Hodnocení motoriky, laterality a řeči
 • 8. Dg. školních schopností a dovedností, sociálních dovedností a obecné informovanosti
 • 9. Neuropsychologické soubory a metody
 • 10. Projektivní metody - princip, přehled, projektivní metody dle výběru
 • 11. Kresebné techniky /jako odhad úrovně rozumových schopností, senzomotorických dovedností, kreativity/
 • 12. Dotazníky /jednodimenzionální, vícedimenzionální, pro rodiče a vychovatele/
 • 13. Objektivní testy osobnosti
 • 14. Posuzovací škály
 • Literatura:
 • Garro, A. (2016). Early Childhood Assessment in School and Clinical Child Psychology. Springer. ISBN 978-1493963478.
 • Koluchová, J., Morávek, S.: Psychologická diagnostika dětí a mládeže. Učební text UP Olomouc 1991.
 • Říčan, P., Krejčířová, M. a kol.: Dětská klinická psychologie. Grada, Praha 1995, 1997, 2006.
 • Říčan, P., Vágnerová, M. a kol.: Dětská klinická psychologie. Avicenum, Praha 1991.
 • Stančák, A.: Klinická psychodiagnostika. Psychoprof, Nové Zámky 1996.
 • Saklofske, D. H., Schwean, V. L., & Reynolds, C. R. (2013). The Oxford Handbook of Child Psychological Assessment (Oxford Library of Psychology). Oxford University Press. ISBN 978-0199796304.
 • Svoboda, M. (ed.), Krejčířová, D., Vágnerová, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Portál, Praha 2001.
 • Švancara, J. a kol.: Diagnostika psychického vývoje. Avicenum, Praha 1980.
 • PORADENSKÁ, PEDAGOGICKÁ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE
 • Poradenská psychologie
 • ČÁST I
 • 1. Poradenská psychologie (dále pps) jako odborná profesní činnost: historický kontext vývoje poradenské psychologie, aktuální trendy v poradenství.
 • 2. Vztah pps k ostatním teoretickým i aplikovaným psychologickým disciplínám, mezioborové přesahy pps.
 • 3. Cíle, strategie a přístupy (koncepty) v pps; poradenský proces a jeho průběh. Rizika, omezení a možné negativní účinky poradenských intervencí.
 • 4. Systémově-interakční přístup, rodinná terapie, základní koncepty a pojmy.
 • 5. Psychodiagnostika v pps (diagnostické kategorie jako východiska specifických odborných intervencí, vztah diagnostiky a psychokorektivního procesu).
 • 6. Vývojové poruchy řeči. Vývoj v řeči v normě a patologii.
 • 7. Posuzování způsobilosti k zahájení školní docházky, diagnostika, typ laterality a školní výkon. Školsky významné nedostatky ve struktuře schopností, některé příčiny školního neprospěchu.
 • 8. Nadané děti, definice, diagnostika, epidemiologie, psychologická péče o nadané dítě a jeho rodinu.
 • 9. Specifické vývojové poruchy učení. Definice, diagnostika, epidemiologie, etiologie. Prognóza, diferenciální diagnóza. Kompenzační možnosti. Postupy speciálně pedagogické nápravy. Psychologická péče o děti s SPU, jejich rodiče a učitele.
 • 10. Poruchy aktivity a pozornosti. Definice, diagnostika, epidemiologie, etiologie a patogeneze, klinické obrazy jednotlivých poruch aktivity a pozornosti, komorbidita, zásady diferenciální diagnostiky, vhodná výchovná opatření a terapeutické přístupy.
 • 11. Mentální retardace. Definice, diagnostika, epidemiologie, etiologie a patogeneze, klinické obrazy jednotlivých stupňů mentální retardace, průběh a prognóza, komorbidita, diferenciální diagnóza. Psychologická péče o dítě mentálně retardované a jeho rodinu.
 • 12. Pervazivní vývojové poruchy. Definice, diagnostika, epidemiologie, etiologie a patogeneze, klinické obrazy jednotlivých pervazivních vývojových poruch, komorbidita ; zásady diferenciální diagnostiky.
 • 13. Emoční poruchy v dětství a v dospívání. Definice, diagnostika, epidemiologie, etiologie a patogeneze, klinické obrazy jednotlivých poruch, diagnostika a vhodné terapeutické přístupy.
 • 14. Děti ohrožené prostředím. Syndrom CAN. Psychologická péče o děti ohrožené prostředím. Následky psychické deprivace a subdeprivace. Prevence, vhodné terapeutické přístupy.
 • ČÁST II
 • 1. Změny a vývojové trendy rodiny a manželství (dále RaM); porovnání s předchozími generacemi.
 • 2. Komponenty a procesy v RaM (struktura, dynamika, intimita-autonomie, hodnotové orientace, komunikace).
 • 3. Pojetí rodiny a jejích funkcí, porovnání dysfunkčních a fungujících RaM.
 • 4. Poruchová a neporuchová komunikace v RaM.
 • 5. Vývojový pohled na RaM: tranzitorní-netranzitorní krize, etapy; charakteristiky jednotlivých etap – rizika, krize. (Od etapy přechodu k vážné známosti, snoubenectví, sňatek, rodina s malými dětmi...).
 • 6. Etapizace poradensko-terapeutické intervence (včetně problematiky poradenského kontraktu). Některé strategie a taktiky intervencí (uvést do vztahu k jednotlivým přístupům a konceptům).
 • 7. Rozvodové poradenství, terapie, mediace (vč. pojmu "rozvodový potenciál").
 • Základní literatura:
 • Kratochvíl, S. (1992). Manželská terapie. Hradec Králové, Nakladatelství Mach.
 • Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J.: Dětská psychoterapie. Praha, Avicenum 1989, nebo Praha, Portál 2000.
 • Lowman, R. L., & Cooper, S. E. (2017). The Ethical Practice of Consulting Psychology (Fundamentals of Consulting Psychology). American Psychological Association. ISBN 978-1433828096.
 • Matějček, Z. (1993). Dyslexie – specifické poruchy čtení. Jinočany, Nakladatelství H&H.
 • Matějček, Z. (1991). Praxe dětského psychologického poradenství. Praha, SPN.
 • Matoušek, O. (1993). Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, Nakladatelství SLON.
 • Novák, T., Šmolka, P. (2016). Manželské a rodinné poradenství. 2., aktual. vydání, Praha: Grada.
 • Pešová, I., Šamalík, M. (2006). Poradenská psychologie pro děti a mládež. Praha: Grada Publishing.
 • Plaňava, I. (1993). Funkční a dysfunkční soužití v rodině a manželství. SPFFBU, I 27.
 • Procházka, R., Šmahaj, J., Kolařík, M., Lečbych, M. (2014). Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada.
 • Říčan, P., Vágnerová, M. a kol. (1991). Dětská klinická psychologie. Praha, Avicenum.
 • Říčan, P., Krejčířová, D. a kol. (1995, 1997). Dětská klinická psychologie. Praha, Grada Publishing.
 • Simon, F. B., Stierlin, H. (1993). Slovník rodinné terapie. Hradec Králové, Nakl. Konfrontace.
 • Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová, M. (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha, Portál.
 • Vágnerová, M. (2005). Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha, Nakladatelství Karolinum UK v Praze.
 • Vágnerová, M., Klégrová, J. (2008). Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha, Nakladatelství Karolinum UK v Praze.
 • Doplňující literatura:
 • Dunovský J. a kol. (1999). Sociální pediatrie. Vybrané kapitoly. Praha, Grada Publishing.
 • Freemanová, D. R. (1992). Manželská kríza. Martin, Vyd. Osveta.
 • Matoušek, O., Kroftová, A. (1998). Mládež a delikvence. Praha, Portál.
 • Možný, I. (1990). Moderní rodina – mýty a skutečnost. Brno, Blok.
 • Nešpor, K., Csémy, L. (1996). Léčba a prevence závislostí. Příručka pro praxi. Praha, Psychiatrické centrum.
 • Plaňava, I. (1986). Systémově-interakční paradigma rodiny. Psychológia a patopsychológia dieťata, 21, č. 2.
 • Plaňava, I. (1992). Jak (to) spolu mluvíme. Brno, Vydavatelství MU.
 • Plaňava, I. (1994). Jak se (ne)rozvádět. Praha, Grada.
 • Pöthe, P. (1996). Dítě v ohrožení. Praha, Nakladatelství G plus G.
 • Pedagogická psychologie
 • 1. Pedagogická psychologie jako vědní obor. Metody pedagogické psychologie.
 • 2. Psychologie učení. Metody a strategie učení. Zákony učení.
 • 3. Styly učení. Autoregulace učebních stylů.
 • 4. Motivace k učení.
 • 5. Školní úspěch a neúspěch.
 • 6. Psychologické aspekty hodnocení, zkoušení a klasifikace výsledků učení žáků.
 • 7. Psychologické aspekty trémy.
 • 8. Kreativita ve škole. Kreativní student, tvůrčí učitel.
 • 9. Nadané děti ve škole. Identifikace nadaných žáků, specifické způsoby práce s talentovanými dětmi ve škole.
 • 10. Psychologie vzdělávání a sebevzdělávání. Vzdělávací prostředky.
 • 11. Učitel. Osobnost učitele a vyučovací styly.
 • 12. Profesní kariéra a kompetence učitele.
 • 13. Prevence syndromu vyhoření učitele.
 • 14. Vztahy mezi učiteli a žáky.
 • 15. Pedagogická komunikace.
 • 16. Odlišné dítě ve třídě - integrace, inkluze. Integrace dětí cizinců do české školy. Bilingvismus.
 • 17. Školní zátěž, stres a efektivní strategie zvládání.
 • 18. Psychologická analýza výchovných obtíží žáků.
 • 19. Metody aktivního vyučování.
 • 20. Alternativní přístupy ke vzdělávání.
 • 21. Mobbing jako negativní fenomén ve škole.
 • 22. Aktuální otázky a nejnovější poznatky pedagogicko-psychologického výzkumu.
 • 23. Východiska, cíle a programy pozitivní edukace.
 • Školní psychologie
 • 1. Školní psychologie jako psychologická disciplína, předmět a význam školní psychologie.
 • 2. Historie školní psychologie a současná situace v České republice i v zahraničí. Asociace školní psychologie, odborné časopisy.
 • 3. Školní poradenské centrum, jeho členové, kompetence, cíle.
 • 4. Práce školního psychologa. Etika práce, legislativní rámec.
 • 6. Metody a postupy práce školního psychologa.
 • 7. Kariérové ​​poradenství.
 • 8. Klima školy. Psychosociální klima třídy.
 • 9. Šikanování ve třídě. Kyberšikana.
 • 10. Škola a rodina. Vztahová síť, styly výchovy.
 • 11. Interaktivní programy primární prevence.
 • Literatura:
 • Auger, M. T., Boucharlat, Ch. (2005). Učitel a problémový žák. Praha: Portál.
 • Bartoňová, M. & Vítková, M. (2015). Inkluze ve školách jako interdisciplinární problém. Brno: Muni Press.
 • Braun, R., Marková, D., Nováčková, J. (2014). Praktikum školní psychologie. Praha: Portál.
 • Cangelosi, J. S. (2006). Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha: Portál.
 • Čáp, J., Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.
 • Čapek, R. (2010). Třídní klima a školní klima. Vyd. 1. Praha: Grada.
 • Fenstermacher, G. D., Soltis, J. F. (2008). Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál.
 • Fontana, D. (2003). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál.
 • Gajdošová, E. (1998). Školský psychológ a jeho vstup do humanizácie našich škôl. Bratislava: Príroda.
 • Gillernová, I., Krejčová, L. (2012). Sociální dovednosti ve škole. Praha: Grada.
 • Gutkin, T. B. Reynolds, C. R. (eds.). (2008). The Handbook of School Psychology. New York: Wiley and Sons.
 • Hříbková, L. (2009). Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada Publishing.
 • Knotová, D. a kolektiv (2014). Školní poradenství. Praha: Grada.
 • Kyriacou, Ch. (2005). Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál.
 • Hvozdík, J. (1986). Základy školskej psychológie. Bratislava: SPN.
 • Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.
 • Mertin, V., Krejčová, L. (eds.). (2012). Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer ČR.
 • Moussová, Z. H. a kol. (2005). Pedagogicko-psychologické poradenství I. Vybrané problémy. Praha: UK v Praze – Pedagogická fakulta.
 • Moussová, Z. H., Duplinský, J. a kol. (2002). Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: UK v Praze – Pedagogická fakulta.
 • Moussová, Z. H. (2004). Pedagogicko-psychologické poradentsví III. Intervence. Praha: UK v Praze – Pedagogická fakulta.
 • Průcha, J., Švaříček, R. (2009). Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, Brno: ČSPd - Konvoj, 19, 2, 89-105.
 • Říčan, P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Praha: Portál.
 • Sitná, D. (2009). Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál.
 • Štech, S., Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie. Praha: Portál.
 • Vágnerová, M. (1995). Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: Karolinum.
 • Vágnerová, M. (2005). Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha, Nakladatelství Karolinum UK v Praze.
 • Vágnerová, M., Klégrová, J. (2008). Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha, Nakladatelství Karolinum UK v Praze.
 • PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE
 • 1. Vznik, vývoj a předmět psychologie práce, organizace a řízení
 • 2. Psychologie pracovního prostředí, pracovní zátěž
 • 3. Vznik a vývoj organizací, definice organizace v psychologii
 • 4. Mechanistický přístup k organizaci (např. Weber, Taylor)
 • 5. Škola lidských vztahů (Mayo, Hawthornský efekt)
 • 6. Humanistické přístupy k organizaci (např. Maslow, McGregor)
 • 7. Moderní názory na organizaci (např. Ouchi)
 • 8. Postmoderní názory na organizaci (např. Morgan, Clegg)
 • 9. Organizační struktura, organizační schéma
 • 10. Organizační cíle
 • 11. Psychologie nezaměstnanosti
 • 12. Organizační kultura
 • 13. Manažerské funkce, úrovně managementu, manažerské role, personální management a řízení lidských zdrojů
 • 14. Personální plánování, analýza pracovní pozice
 • 15. Nábor a výběr pracovníků (klasické výběrové řízení)
 • 16. Assessment a development centre
 • 17. Adaptace pracovníků
 • 18. Intelektuální kapitál, řízení rozvoje a vzdělávání pracovníků
 • 19. Hodnocení a odměňování pracovníků
 • 20. Řízení výkonu, pracovní motivace a uspokojení z práce
 • 21. Týmová práce, vedení týmů
 • 22. Osobnost vedoucího pracovníka, styly vedení
 • 23. Konflikty na pracovišti, řízení konfliktů
 • Literatura:
 • Armstrong, M. (2002). Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada. 856 s. ISBN 80-247-0469-2.
 • Arnold, J. (2016).Work Psychology: Understanding Human Behaviour in the Workplace, 6th ed. 6th Ed. Trans-Atlantic Publications. ISBN 978-1292063409.
 • Arnold, J., & Randall, R. (2010). Work psychology : understanding human behaviour in the workplace. 5th ed. New York: Financial Times Prentice Hall. xxix, 814. ISBN 9780273711216.
 • Baltus, R. K. (2000). Personal psychology for life & work. 5th ed. New York: Glencoe/McGraw-Hill. viii, 389. ISBN 0028042948.
 • Bělohlávek, F. (1996). Organizační chování: jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. 1. vyd. Olomouc: Rubico. 343 s. ISBN 80-85839-09-1.
 • Hroník, F.. (2005). Poznejte své zaměstnance: vše o Assessment Centre. 2. vyd. Brno: ERA. xii, 370 s. ISBN 8073660202.
 • Hroník, F.. (1999). Jak se nespálit při výběru zaměstnanců: podrobný průvodce výběrovým řízením. Vyd. 1. Brno: Computer Press. 311 s. ISBN 80-7226-161-4.
 • Koubek, J. (2006). Personální řízení 2. Vyd. 2. V Praze: Oeconomica. 136 s. ISBN 8024510227.
 • Korunka, Ch., & Kubicek, B. (2017). Job Demands in a Changing World of Work: Impact on Workers' Health and Performance and Implications for Research and Practice. Springer. ISBN 978-3319546773
 • Landy, F. J., & Conte, J. M. (2017). Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology. 5th ed. Wiley. ISBN 978-1118976272.
 • Schein, E. H. (1969). Psychologie organizace. 1. vyd. Praha: Orbis. 161 s.
 • Štikar, J. (2003). Psychologie ve světě práce. Vyd. 1. Praha: Karolinum. 461 s. ISBN 80-246-0448-5.
 • Woods, S. A., & West, M. A. (2010). The psychology of work and organizations. Andover: South-Western/Cengage Learning. xviii, 598. ISBN 9781408018866.
 • KLINICKÁ PSYCHOLOGIE
 • 1. Filozofické, teoretické a praktické základy klinické psychologie.
 • 2. Definice, předmět a historie klinické psychologie.
 • 3. Člověk ve zdraví a nemoci.
 • 4. Obrany já a obranné mechanismy.
 • 5. Poruchy osobnosti.
 • 6. Lidská emocionalita a klinická psychologie.
 • 7. Introspekce.
 • 8. Metodologické problémy v klinické psychologii.
 • 9. Biologická terapie.
 • 10. Základy psychofarmakologie.
 • 11. Aktuální drogové závislosti.
 • 12. Psychologie v lékařství.
 • 13. Psychologie zdraví.
 • 14. Úzkostné poruchy.
 • 15. Strach a fobie.
 • 16. Deprese.
 • 17. Syndrom vyhoření, workoholismus, chronický únavový syndrom.
 • 18. Poruchy příjmu potravy.
 • 19. Sexuální poruchy.
 • 20. Psychosomatické poruchy.
 • Literatura:
 • Barlow, D. H. (2014). The Oxford Handbook of Clinical Psychology, Oxford Library of Psychology. 978-0199328710.
 • Baštecká a kol. (2003): Klinická psychologie v praxi. Portál, Praha.
 • Baštecký a kol.(1993): Psychosomatická medicína.Grada, Praha.
 • Heretik, A., Heretik, A. Jr. a kol. (2007): Klinická psychológia. Psychoprof, Nové Zámky.
 • Kazarian, S. S., & Evans, D. R. (1998). Cultural Clinical Psychology: Theory, Research, and Practice. Oxford University Press. ISBN 78-0195109467.
 • Lambert, M. J. (2013). Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change. 6th ed. Wiley. ASIN: B00CEVR2A4
 • Praško a kol. (2003): Poruchy osobnosti. Portál, Praha.
 • Říčan, P., Krejčířová, D. (1997): Dětská klinická psychologie. Grada, Praha.
 • Scaturo, D. J. (2005). Clinical Dilemmas in Psychotherapy: A Transtheoretical Approach to Psychotherapy Integration. American Psychological Association. ASIN: B00D2DKZP2
 • Smolík, P. (2002): Duševní a behaviorální poruchy. Maxdorf, Praha.
 • Vašina, L. (2008): Základy psychopatologie a klinické psychologie. IMS-Bonny Press, Brno.
 • Vašina, L. (2011): Vademecum psychologie clinicae. IMS-Bonny Press, Brno.
 • Vorlíček, J. et al. (1998): Paliativní medicína. Grada-Avicenum, Praha.
 • Vymětal, J. (2003): Lékařská psychologie. Portál, Praha.
 • Weiss, P. et al. (2010): Sexuologie. Grada, Praha.
 • Psychopatologie a psychiatrie
 • 1. Úvod do psychiatrie a její postavení v rámci medicínských věd. Klasifikace duševních poruch.
 • 2. Poruchy vnímání.
 • 3. Poruchy pozornosti, paměti a intelektu.
 • 4. Poruchy emotivity.
 • 5. Poruchy myšlení a řeči.
 • 6. Poruchy jednání (včetně poruch pudu sebezáchovy, pohlavního).
 • 7. Poruchy vědomí a osobnosti.
 • 8. Afektivní poruchy. Etiopatogeneze, klinický obraz a léčba.
 • 9. Poruchy schizofrenního okruhu. Etiopatogeneze, klinický obraz a léčba.
 • 10. Poruchy příjmu potravy.
 • 11. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek.
 • 12. Gerontopsychiatrie.
 • 13. Organické poruchy.
 • 14. Poruchy osobnosti.
 • 15. Pedopsychiatrie. Hyperkinetický syndrom.
 • 16. Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy.
 • 17. Psychologické vyšetření u jednotlivých diagnostických okruhů.
 • 18. Právní postavení duševně nemocných. Etické problémy psychiatrie.
 • Literatura:
 • Davey, G. C. (2014). Psychopathology: Research, Assessment and Treatment in Clinical Psychology. BPS Textbooks in Psychology. 2nd ed. Wiley. ISBN 978-1118659335.
 • Dörner, K., Plog, U. (1999). Bláznit je lidské. Praha: Grada.
 • Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J. (2002). Psychiatrie. Praha: Tigis.
 • Maddux, J. E., & Winstead, B. A. (2015). Psychopathology: Foundations for a Contemporary Understanding. 4th ed. Taylor & Francis. ISBN 978-1138019515.
 • Orel, M. (2016). Psychopatologie. Nauka o nemocech duše. 2 vyd. Praha: Psyché.
 • Raboch, J., Zvolský, P. et al. (2001). Psychiatrie. Praha: Galén.
 • Smolík, P. (2002). Duševní a behaviorální poruchy: průvodce klasifikací, nástin nozologie, diagnostika. 2. revid. vyd. Praha: Maxdorf. 506 s.
 • Svoboda, M., Češková, E., & Kučerová, H. (2015). Psychopatologie a psychiatrie pro psychology a speciální pedagogy. Praha: Portál. 320 stran. ISBN 80-7367-154-9.
 • Vágnerová, M. (2002). Psychopatologie pro pomáhající profese. Variabilita a patologie lidské psychiky. Praha: Portál. ISBN 80-7178-678-0.
 • Psychoterapie
 • 1. Historický přehled. Etické otázky.
 • 2. Hlubinná psychoterapie (klasická psychoanalýza).
 • 3. Adleriánská a jungiánská psychoterapie.
 • 4. Směry vycházející z hlubinné psychoterapie, dynamická psychoterapie.
 • 5. Antropologická psychoterapie (existencanalýza, daseinanalýza). Humanistická psychoterapie. Rogersovská psychoterapie.
 • 6. Transakční analýza. Strategická (komunikativní) psychoterapie.
 • 7. Behaviorální psychoterapie.
 • 8. Hypnosugestivní psychoterapie.
 • 9. Racionální, empatická a náhledová psychoterapie.
 • 10. Relaxační a imaginativní metody.
 • 11. Metody behaviorální psychoterapie.
 • 12. Abreaktivní metody.
 • 13. Skupinová psychoterapie, skupinová dynamika, vedení skupiny. Metody skupinové psychoterapie. Psychodrama, psychogymnastika.
 • 14. Arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie, choreoterapie.
 • 15. Terapeutická komunita.
 • 16. Rodinná terapie.
 • 17. Psychoterapie v jednotlivých oblastech medicíny.
 • 18. Výzkum v psychoterapii.
 • Literatura:
 • Gelo O. C.G., Pritz, A., & Rieken, B. (2015). Psychotherapy Research: Foundations, Process, and Outcome. Springer. ISBN 978-3709113813.
 • Kratochvíl, Stanislav (1995). Skupinová psychoterapie v praxi. 1. vyd. Praha: Galén. 329 s. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-85824-20-5.
 • Kratochvíl, Stanislav (1979). Terapeutická komunita. Praha: Academia.
 • Kratochvíl, Stanislav (2000). Manželská terapie. 3. rozš. vyd. Praha: Portál, 255 s. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-7178-332-3.
 • Kratochvíl, Stanislav (2017). Základy psychoterapie. 7. vyd. Praha: Portál, 408 s. ISBN 978-80-262-1227-0.
 • Leuner, H. (1997). Katatymní prožívání obrazů: studijní texty k psychoterapii: základní stupeň, úvod do psychoterapie, technikou denního snu: seminář. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita. 209 s. ISBN 80-210-1677-9.
 • Možný, I., & Praško, J. (1999). Kognitivně-behaviorální terapie: úvod do teorie a praxe. Vyd. 1. V Praze: Triton. 304 s. ISBN 80-7254-038-6.
 • Murdoch, D., & Barker, P. (1996). Základy behaviorální terapie: studijní texty k psychoterapii. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity. 153 s. ISBN 80-210-1290-0.
 • Rogers, C. R. (1998). Způsob bytí: klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele: A way of being (Orig.). Translated by Jiří Krejčí. Vyd. 1. Praha: Portál. 292 s. ISBN 80-7178-233-5.
 • Satir, V. (1994). Kniha o rodině. Praha: Práh. ISBN 80-901325-0-2.
 • Simon, F. B., & Stierlin, H. (1995). Slovník rodinné terapie: přehled, kritika a integrace systémově terapeutických pojmů, konceptů a metod. Hradec Králové: Konfrontace. ISBN 80-901773-1.
 • Syřišťová, E. (1989). Skupinová psychoterapie psychotiků a osob s těžším somatickým postižením. Praha: Avicenum.
 • Vymětal, J. (2003). Úvod do psychoterapie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing. 262 s. Psyché. ISBN 80-247-0253-3.
 • Vymětal, J. (2007). Speciální psychoterapie. 2. vyd., Praha: Grada.
 • Vymětal, J. a kol. (2004). Obecná psychoterapie. 2.vyd. Praha: Grada.
 • Zeig, J. K. (2006). Umění psychoterapie. Praha: Portál.
 • Psychoterapie dětí
 • Rozdíly psychoterapie dětí a dospělých
 • Cíle terapie
 • Tři kategorie cílů (cíle týkající se vyřešení prezentovaných problémů, cíle týkající se posílení celkové psychologické přizpůsobenosti, cíle týkající se vývojové dráhy dítěte)
 • Fáze terapeutického procesu
 • Fáze terapie: Znovuvybavování, rekonstrukce, znovuprožívání, vyřešení (obsah, úroveň porozumění, strategie v jednotlivých fázích)
 • Katalyzátory změny (nástroje procesu terapie)
 • 1. Vytvoření terapeutického prostředí, pravidla psychologického bezpečí, vytvoření terapeutického vztahu (soustředěnost na dítě, jistota a pohoda, respekt, fyzický dotek, použití metafory a symbolismu, přenos, exprese empatie a porozumění)
 • 2. Metody a úrovně vysvětlování (zdůrazňování vzorců, pokládání objasňujících otázek, identifikace zdrojů pocitů, katarze, vysvětlení "jako-by", interpretace)
 • 3. Internalizace jako terapeutický nástroj
 • 4. Projektivní identifikace (obranný mechanismus, terapeutická technika)
 • 5. Využití obran, symptomů, odporu
 • Terapie hrou
 • 1. Tři cíle hry (vývoj self, intrapsychické účely, maturační funkce hry) a terapeutická funkce hry (sebeodhalovací a léčící)
 • 2. Variace v technice v rámci různých psychoterapeutických přístupů a škol (psychoanalytické/psychodynamické teorie, vztahové/humanistické teorie, behaviorální teorie, teorie uvolnění a struktury - abreaktivní)
 • Techniky vyprávění příběhů
 • 1. Cíle vyprávění příběhů (kultura, rodina, dítě)
 • 2. Typy příběhů podle fáze terapie (5 typů, znaky a obsahy), terapeutův příběh
 • 3. Variace v technice v rámci různých psychoterapeutických přístupů a škol
 • Grafické a modelovací techniky
 • 1. Předtypy umělecké tvorby (prekurzorní aktivity, chaotické vybití, stereotypní aktivita, piktogramy), expresivní umění
 • 2. Cíle grafické techniky (posuzování, katarze, růst)
 • 3. Interpretace výtvoru (proces, forma, manifestní obsah)
 • 4. Variace v použití uměleckých prostředků (psychoanalytická škola, expresivní arte-terapie)
 • Rodinně terapeutické přístupy
 • 1. Teorie rodiny a rodinná terapie
 • 2. Přístup z hlediska vývojové teorie - Erikson Duvall (úkoly individuálního životního cyklu a rodinného životního cyklu, činnosti a strategie v terapeutickém procesu)
 • 3. Všeobecná teorie systémů (vzájemná závislost, hranice, zpětná vazba, činnosti a strategie v terapeutickém procesu)
 • 4. Psychodynamická teorie - Freud, Wynne, Lidz (kolektivní rodinné psyché, pseudovzájemnost, pseudohostilita, gumové ploty, manželský rozkol a asymetrie, činnosti a strategie v terapeutickém procesu)
 • 5. Strukturální teorie - Minuchin (hranice - jasné, rigidní, difúzní; subsystémy - rodičovský, sourozenecké; obětní beránek, rodinná mapa, činnosti a strategie v terapeutickém procesu)
 • 6. Funkcionální teorie - Bowen, Toman (emocionální systém rodiny, nediferencovaná ego-masa, diferenciace self - pseudoself a pevné self, geneogramy, rodinná projekce, emoční odříznutí, multigenerační přenos, rodinná konstelace, sourozenecká pozice, činnosti a strategie v terapeutickém procesu)
 • 7. Komunikační teorie - Bateson, Jackson, Lederer, Haley, Satir (double bind, equifinalita, symetrické vztahy, komplementární vztahy, dysfunkční komunikace, význam sebehodnocení, rodinná chronologie, rodinný sociogram, činnosti a strategie v terapeutickém procesu)
 • Literatura:
 • Baldwin, M., & Satir, V. (2012). Terapie rodiny krok za krokem podle Virginie Satirové. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0179-3.
 • Brems, C. (2008). A Comprehensive Guide to Child Psychotherapy. 3rd ed. Mcgraw-Hill. ISBN 978-1577665564.
 • Gjuričová, Šárka (2003). Rodinná terapie. Praha: Grada.
 • Horney, A., & Lanyadoo, M. (2005). Psychoterapie dětí a dospívajících: psychoanalytický přístup. Triton. ISBN 80-7254-568-X.
 • Hort, V., Hrdlička, M., Kocourková, J., Malá, E. a kol. (2000). Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál.
 • Jongsma, A. E., & Peterson, L. M. (2014). The Child Psychotherapy Treatment Planner: Includes Dsm-5 Updates. Rev. ed. Practiceplanners. ISBN 978-1118067857.
 • Langmeier, J., Balcar, K., & Špitz, J. (2010). Dětská psychoterapie. 3. vyd. Praha: Portál.
 • Oaklander, V. (2003). Třinácté komnaty dětské duše. Dobříš: Drvoštěp.
 • Peseschkian, N. (1999). Příběhy jako klíč k dětské duši. Praha: Portál.
 • Prochaska, J. O. (1999). Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada.
 • Rieger, Z., & Vyhnálková, H. (2001). Ostrov rodiny. Hradec Králové: Konfrontace.
 • Trapková, L. (2004). Rodinná terapie psychosomatických poruch. Praha: Portál.
Literatura
 • Seznam literatury k jednotlivým zkušebním předmětům je uvedena v osnově.
Výukové metody
Výuka předmětu Státní závěrečná zkouška magisterská je realizována v příslušných předmětech během předchozího studia.
Zkouška před zkušební komisí.
Metody hodnocení
SZZ magisterská sestává z odděleně klasifikovaných součástí: obhajoby magisterské diplomové práce a z ústní části.
Pro absolvování SZZ magisterské je nutné úspěšné složení všech jejích částí. Celkový výsledek SZZ magisterské se hodnotí některým ze stupňů podle klasifikační stupnice stanovené čl. 17, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU.
Hlasování zkušební komise o státní závěrečné zkoušce magisterské.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.