PS_BA004 Úvod do psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Diviš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Irena Komendová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 7:30–9:05 U32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu by student měl: znát pozici psychologie mezi ostatními vědeckými obory; získat obecnou znalost záklaních, aplikovaných a speciálních psychologických disciplín; rozumět tomu, jaké dovednosti jsou pro dobrého psychologa nezbytné; znát uplatnění absolventa jednooborové psychologie
Osnova
 • 1) Věda a vědecké poznání. Systém věd. Vědy o člověku. Postavení psychologie v systému věd. Psychologické disciplíny - obecné, aplikované, hraniční. Psychologie, psychoterapie a psychiatrie. Studium psychologie na FF MU. Různá uplatnění psychologa.
 • 2) Dějiny psychologického myšlení. Filosofie a psychologie. Vývoj uvažování o duši a duševnu. Psychické a fyzické - řešení psychofyzického problému jako východisko psychologických systémů. Přehled základních psychologických systémů. Klasifikace psychických jevů. Hlavní pojmy.
 • 3) Vědecká metoda. Běžné myšlení a vědecké poznání. Obecnost vědeckých teorií a jedinečnost člověka. Základní výzkumné metody. Data a fakta. Problém, hypotéza, teorie. Klasifikační, vztahová, kauzální a systémová analýza. Indukce a dedukce.
 • 4) Člověk jako jednající bytost. Základní psychické procesy. Kognice, emoce, motivace.
 • 5) Učení jako adaptace organismu. Typy učení na subhumánní a humánní úrovni. Pojem učení v jednotlivých psychologických systémech.
 • 6) Osobnost - definice. Teorie osobnosti. Psychické vlastnosti, stavy a obsahy. Jedinečnost člověka. Já a sebepojetí. Utváření osobnosti. Socializace. Nativismus a enviromentalismus.
 • 7) Jedinec ve společnosti. Sociální percepce a komunikace. Postoje a jejich změna. Jazyk. Povaha jazyka, vztah jazyka a myšlení. Zkušenost a jazyk.
 • 8) Psychopatologie. Norma a normalita. Různá vymezení normality. Základní poruchy psychických funkcí. Psychoterapie a psychologické poradenství.
 • 9) Fylogeneze, antropogeneze, ontogeneze. Vývoj jedince a jeho periodizace. Hlavní vývojové změny. Výzkum psychického vývoje.¨
 • 10) "Praktická" psychologie. Uplatnění psychologie při řešení problémů jedince, skupiny, instituce atd. Psychoterapie. Výchovné a rodinné poradenství. Psychologie v průmyslu a řízení.
Literatura
 • HELUS, Zdeněk. Úvod do psychologie. 2011. ISBN 978-80-247-3037-0. info
Výukové metody
Výuka dvě hodiny týdně; přednášky a samostudium.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen vypracováním skupinové seminární práce, zpětnou vazbou na seminární práci jiného týmu a odesláním práce k recenznímu řízení do časopisu Psychologon.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.