PV1A128b Dějiny raného novověku českých zemí

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (přednášející)
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PV1A128b/01: Út 12:00–13:40 L31, B. Chocholáč
PV1A128b/02: Út 8:00–9:40 C11, T. Malý
Předpoklady
! NOW ( PV1A257 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem je interpretace zásadních momentů, jevů a procesů v dějinách českých zemí raného novověku. K tomu slouží analýza a interpretace různých typů vybraných dokumentů ze 16. a 17. století, které jsou studentům dostupné na webových stránkách ústavu.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni: analyzovat a interpretovat různé typy vybraných dobových dokumentů (např. Svatováclavská smlouva, relace o korunovaci Ferdinanda I. českým králem, novokřtěnské kroniky a další); objasnit zakotvení písemností v dobovém historickém kontextu; vysvětlit méně známé termíny; charakterizovat zkoumané jevy v jednotlivých zemích Koruny české; srovnávat získané poznatky s vývojem v okolních středoevropských zemích; interpretovat řadu dobových materiálů a nejen popsat, ale i porozumět klíčovým událostem a zásadním proměnám raně novověké společnosti českých zemí.
Osnova
 • Úvod, periodizace
 • Stav, stavovství, legalizace stavovské společnosti (Volební kapitulace Zikmunda Lucemburského)
 • Šlechta a města (Svatováclavská smlouva)
 • Nástup Habsburků (Korunovace Ferdinanda I.)
 • Náboženské poměry v českých zemích (Dekrety jednoty bratrské)
 • Panovník a stavy, kritika vlády, stavovská opozice (Program 1. stavovského odboje)
 • Konfesionalizace, konflikt uvnitř habsburského rodu (Rudolfův majestát)
 • Centralizovaný stát nebo konfederace, katolické nebo reformační náboženství (Konfederace stavů 1619)
Literatura
  povinná literatura
 • TAPIÉ, Victor Lucien. Marie Terezie a Evropa : od baroka k osvícenství. Translated by Karel Kubiš - Vlasta Kubišová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1997. 398 s. ISBN 8020406166. info
 • EVANS, Robert John Weston. Rudolf II. a jeho svět : myšlenky a kultura ve střední Evropě 1576-1612. Translated by Miloš Calda. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1997. 382 s. ISBN 8020405909. info
 • VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy. Edited by Jaromír Kubíček. Vydání první. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 1996. 275 stran. ISBN 8085048620. info
 • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). Vydání 1. Praha: Academia, 1992. 342 stran. ISBN 8020003002. info
 • JANÁČEK, Josef. České dějiny : doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl I. Vyd. 2. Praha: Academia, 1971. 281 s. : i. info
 • POLIŠENSKÝ, Josef. Třicetiletá válka a evropské krize 17. století. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 284 s., [4. info
  doporučená literatura
 • CATALANO, Alessandro. Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách. Boemia e la reconquista delle coscienze (Orig.). Transl.by Petr Maťa. Vyd. 1. Praha : NLN. 2008. 637 s.
 • ENGLUND, Peter. Nepokojná léta : historie třicetileté války : Ofredsar : om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt (Orig.). Translated by Luděk Mandaus - Dagmar Hartlová. Praha: Lidové noviny, 2000. 679 s. : i. ISBN 80-7106-355-X. info
 • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). Vydání 1. Praha: Academia, 1999. 223 stran. ISBN 8020006990. info
 • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). 3, Města. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 387 s. ISBN 80-200-0629-X. info
 • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). 1. vyd. Praha: Academia, 1994. 230 s. ISBN 8020003568. info
 • JANÁČEK, Josef. České dějiny : doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl II. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984. 359 s., [8. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, skupinové projekty, domácí úkoly, práce s prameny.
Metody hodnocení
Písemný test, kombinující témata z přednášek a povinné literatury. Kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět bude vypsán na podzim 2019 a pak až na podzim 2021.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PV1A128b