RLA18 Seminář k magisterské oborové práci

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Iva Doležalová (přednášející)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (cvičící)
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (cvičící)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Matouš Vencálek
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 J507
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
RLA18/AC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Chalupa
RLA18/AMK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Michalík Kvíčalová
RLA18/DP: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Papoušek
RLA18/DuV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Vávra
RLA18/DV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Václavík
RLA18/DZ: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Zbíral
RLA18/ID: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Doležalová
RLA18/JC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Cigán
RLA18/JV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Valtrová
RLA18/LB: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Bělka
RLA18/MF: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Fujda
RLA18/RK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Kundt
RLA18/TG: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Glomb
RLA18/ZK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Kubovčáková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na přípravu finální verze projektu magisterské oborové práce a z něj vyplývajícího oficiálního zadání. Kromě společných seminářů, které se věnují představení předběžných verzí projektů magisterských oborových prací studenty, sestává výuka z individuálních konzultací studenta se zvoleným vedoucím práce podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Předmět se zaměřuje na konkretizaci výzkumné otázky, formulaci cílů práce, zjištění stavu bádání a posunů v dané oblasti bádání a nalezení vhodné metody k naplnění cílů práce a zodpovězení zvolené výzkumné otázky. Finální verze projektu magisterské oborové práce je východiskem pro vypracování oficiálního zadání vedoucím práce a zásadním vodítkem pro provedení plánovaného výzkumu a přípravu vlastní magisterské oborové práce.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu student:
- bude schopen vytvořit projekt magisterské oborové práce na příslušném projektovém formuláři
- dokáže identifikovat a aplikovat vhodnou metodu nebo metody k řešení cílů magisterské oborové práce
- bude mít podrobný přehled o stavu bádání ve zvolené předmětné oblasti a o posunech, které se v této oblasti udály od počátků bádání až po současnost
- dokáže jasně a srozumitelně prezentovat projekt magisterské oborové práce během společného semináře a reagovat na kritické poznámky vyučujících a účastníků semináře
- Posoudit etické implikace projektu magisterské oborové práce a podniknout kroky ke získání souhlasu etické komise Ústavu religionistiky FF MU
Osnova
 • Společné informační setkání; prezentace předběžných verzí projektů magisterských oborových prací studenty během společných seminářů; individuální konzultace se školitelem a individuální práce na přípravě definitivní verze projektu magisterské oborové práce.
Literatura
  povinná literatura
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  doporučená literatura
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Individuální práce studenta na přípravě definitivní verze projektu magisterské oborové práce; prezentace předběžné verze magisterské oborové prace na společném semináři a vzájemná kritická diskuze mezi studenty za účasti koordinátora kurzu a vedoucích prací.
Metody hodnocení
Hodnocení uděluje koordinátor kurzu na základě konzultací s jednotlivými školiteli. V případě, že téma magisterské oborové práce zahrnuje výzkum na živých subjektech (terénní nebo experimentální), je třeba získat kladné stanovisko etické komise ÚR FF MU. Na přípravě podkladů pracuje student v součinnosti se svým vedoucím.
Podmínky úspěšného ukončení kurzu
(a) Prezentace předběžné verze projektu magisterské oborové práce na společném semináři a jeho obhajoba v kritické diskuzi (20%).
(b) Vytvoření finální verze projektu magisterské oborové práce a jeho přijetí vedoucím práce (80%).
(c) Získání souhlasu etické komise ÚR FF MU s projektem magisterské oborové práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Studenti religionistiky zapisují nejpozději ve 3. semestru studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/RLA18