UCJ02 Pedagogická praxe češtiny souvislá

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
blokově (180 nebo 360 hodin). 12 kr. (od 6 krok 6 kred). 12 kreditů získává student jednooborového studia. Student sdruženého studia absolvuje praxi v poloviční hodinové dotaci, a tudíž získává 6 kreditů. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
UCJL01 Didaktika českého jazyka a literatury I UCJJ01 Didaktika českého jazyka a literatury II UZB001 Psychologie pro učitele I UZB002 Školní pedagogika UZB003 Školní didaktika UZB004 Psychologie pro učitele II UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika UZB006 Kompendium pro učitele
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studující má absolvovány oborové didaktiky a předměty psychologicko-pedagogického základu. Prvořadým cílem je prohloubit získané pedagogické kompetence a umět cíleně využívat poznatky získané v dosavadní pedagogické praxi.

Dílčí cíle se soustředí do několika oblastí:
1. naučit se samostatně aplikovat dovednosti při práci s komunikačními a informačními technologiemi a nástroji v přípravě na výuku českého jazyka, literatury a slohu;
2. naučit se plánovat vlastní výuku v souladu se vzdělávacími plány (RVP, ŠVP);
3. naučit se samostatně připravovat vlastní výukovou roli v individuální výuce v hodinách češtiny s ohledem na tematické plány;
4. prohloubit dovednosti v práci s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami;
5. naučit se soustředěněji reflektovat průběh vyučování, analyzovat vlastní chyby a limity, navrhovat řešení krizových situací při vyučování.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zapojovat ve spolupráci se středoškolským vyučujícím e-learningové kurzy a nástroje moderních technologií do praxe středoškolského učitele;
- samostatně posoudit rizika vyučovacího procesu a školního prostředí;
- účelně používat vhodné strategie řešení krizových situací ve vyučovacím procesu a školním prostředí;
- připravit se samostatně na práci se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami;
- samostatně pracovat s pedagogickou dokumentací, se vzdělávacími plány;
- připravit se na individuální výuku ve vyučovací hodině;
- reflektovat průběh jednotlivé hodiny i vyučování tematického celku;
- analyzovat a reflektovat vlastní chyby a limity, navrhovat způsoby předcházení chybám a krizovým situacím.
Osnova
 • A. Začátek semestru – probíhá v prostředí fakulty:
 • a) reflexe poznatků získaných v seminářích Didaktika českého jazyka a literatury I, II a jejich uplatnitelnost v praxi;
 • b) reflexe dovedností a poznatků získaných v dosavadní pedagogické praxi;
 • c) návrhy cíleného využití e-learningu a moderních technologií v praxi středoškolského učitele češtiny (práce s webovým prostředím Moodle, práce s i-Padem, práce s korpusy, interaktivními tabulemi apod.);
 • d) příprava na výuku češtiny pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami;
 • e) organizační příprava praxe.
 • B. Vlastní praxe – probíhá v prostředí vybrané střední školy:
 • a) student absolvuje náslechy, hospitace, exkurze a vede si k nim protokol;
 • b) student se seznamuje s pedagogicko-psychologickou charakteristikou studentů tříd, ve kterých bude vyučovat;
 • c) student se pod vedením středoškolského učitele seznamuje se způsoby řešení krizových situací na konkrétní škole;
 • d) student pod vedením středoškolského učitele provádí asistentské práce (oprava testů a slohových prací, doučování, příprava exkurze, individuální plány pro hendikepované studenty apod.);
 • e) student navrhuje práci s moderními výukovými technologiemi a nástroji ve výuce češtiny na vybrané škole;
 • f) student ve spolupráci se středoškolským vyučujícím koncipuje projektovou výuku;
 • g) student samostatně pracuje s pedagogickou dokumentací (školní vzdělávací program, rámcový vzdělávací program, průřezová témata, organizace maturity, exkurze apod.);
 • h) student ve spolupráci se středoškolským vyučujícím navrhuje a připravuje samostatně vedenou výuku;
 • i) student samostatně realizuje navrženou výuku češtiny;
 • j) student společně se středoškolským učitelem vyhodnotí svou výuku a své přípravy na ni.
 • C. Reflexe praxe – probíhá v prostředí fakulty:
 • a) řízená reflexe zkušeností získaných během souvislé praxe s vysokoškolskými pedagogy a s posluchači zapsanými v kurzu UCJ02 Pedagogická praxe češtiny souvislá;
 • b) evaluace poznatků z praxe ve vybrané škole: analýza nejčastější chyb a možnosti jejich eliminace v praxi pedagoga češtiny, předcházení krizovým situacím, práce se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, efektivnost využití nástrojů IT;
 • c) písemné zhodnocení uskutečněné praxe.
 • D. Hodinová dotace:
 • a) sdružený studijní plán – celkem 180 hodin, 15 hodin přímá výuka, 5 hodin doučování, 5 hodin tandem, 60 hodin další činnosti (asistence, náslechy, příprava exkurze, administrativa, organizace výuky), 10 hodin sdílení a reflexe zkušeností pod vedením oborového didaktika, 85 hodin příprava (výuky a doprovodných pedagogicko-didaktických aktivit, práce s elektronickými výukovými nástroji atd.);
 • b) jednooborový studijní plán – celkem 360 hodin, 15 hodin přímá výuka, 20 hodin doučování, 15 hodin tandem, 130 hodin další činnosti (asistence, náslechy, příprava exkurze, administrativa, organizace výuky), 10 hodin sdílení a reflexe zkušeností pod vedením oborového didaktika, 170 hodin příprava (výuky a doprovodných pedagogicko-didaktických aktivit, práce s elektronickými výukovými nástroji atd.).
Literatura
 • ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. “You have betrayed us for a little dirty money!” The Prague Spring as seen by primary school teachers. Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education. Belgie, 2018, roč. 54, č. 3, s. 320-337. ISSN 0030-9230. doi:10.1080/00309230.2017.1394884. URL info
 • HANUŠKOVÁ, Petra. Digitální technologie ve výuce. In Doleží, Linda. Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince. Praha: Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2016. s. 52-60. ISBN 978-80-270-1054-7. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 280 s. ISBN 978-80-7552-217-7. info
 • ARNSETH, Hans Christian, Ola ERSTAD, Libor JUHAŇÁK a Jiří ZOUNEK. Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT : role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 87-110. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-5. Digitální knihovna FF MU info
 • MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013. 143 s. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní a literární výchova. In Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 11-18. ISBN 978-80-210-6121-7. info
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 100 s. ISBN 978-80-87000-11-3. URL info
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání : s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Edited by Jan Tupý - Jaroslav Jeřábek. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005. 126, 92. ISBN 8087000021. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2004. 4 s. Komenský. ISBN 0323-0449. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a didaktická příprava učitele. In Didaktika - opora proměn výuky? Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 64-66. ISBN 80-7041-498-7. info
 • BAREŠOVÁ, Andrea. E-Learning ve vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: VOX, 2003. 174 s. ISBN 8086324273. info
 • BALVÍN, Jaroslav. Romové a alternativní pedagogika : 16. setkání Hnutí R na Technické univerzitě v Liberci 2.-3. června 2000. Ústí nad Labem: Hnutí R, 2000. 198 s. ISBN 8090246176. info
 • ČECHOVÁ, Marie a Vlastimil STYBLÍK. Čeština a její vyučování : didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a studenty učitelství. 2., upr. vyd., v SPN - pedag. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. 264 s. ISBN 8085937476. info
Výukové metody
Teoretická příprava – výklad, samostudium vzdělávacích plánů (RVP, ŠVP);
analýza – analýzy pedagogické dokumentace; analýzy náslechů a hospitací, analýzy individuální výuky;
stáž, stínování, interpretace a evaluace pedagogického procesu v písemné reflexi praxe.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě předložené písemné reflexe pedagogické praxe na vybrané škole. Udělení zápočtu předchází pohovor s vyučujícími didaktických předmětů, který proběhne za podzimní semestr do 20.1. a za jarní semestr do 20.6. (záznam v poznámkovém bloku).
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: 12 kreditů získává student jednooborového studia. Student sdruženého studia absolvuje praxi v poloviční hodinové dotaci, a tudíž získává 6 kreditů.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Student si volí kreditové ohodnocení 6 nebo 12 kreditů podle svého studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.