UCJXL03 MA thesis for Teacher

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (lecturer)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (lecturer)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Submission of the diploma thesis, which will correspond to the assignment stipulated by the supervisor and requirements for the formal adjustment and the minimum scope of the diploma theses stated in the valid guidelines of the MU Faculty of Arts.
Learning outcomes
Student will be able to:
- create a hypothesis, curriculum, and timetable for a literary qualification work;
- find and process relevant literature according to the thematic focus of their work;
- independently search and process relevant didactic and pedagogical literature according to the thematic focus of their work;
- collect relevant research material by using adequate methods;
- describe, analyze, interpret and evaluate the collected material; - propose a didactic use of the chosen linguistic occurrence for secondary-school level;
- write qualification work in the required range and standard content quality, linguistic as well as formal as required by this type of work.
Syllabus
 • The thesis solves from a didactic perspective a partial literary problem corresponding to the type of master study program Teaching of Czech Language and Literature for Secondary Schools. If the topic is elaborated from a professional perspective, this is also part of the text of the didactic reflexion of the selected issue or part of it. The student demonstrates the ability to work with professional, didactic and pedagogical literature, gathers and evaluates data with a professional or didactic character, formulates the conclusions independently, proposes the application of the findings in the secondary education.
Literature
  recommended literature
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK and Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  not specified
 • Literatura je zadána po dohodě s vedoucím práce.
 • KRATOCHVÍL, Jiří. Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly (Comparison of the accuracy of bibliographic references generated for selected citation styles by the Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks and Zotero). ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 8, No 2, p. 118-153. ISSN 1804-2406. Webová stránka s odkazem na plný text info
 • ANSORGE, Libor and Jiří KRATOCHVÍL. Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero (A Description of the Template ISO 690:2011 in the CSL Language for the Reference Manager Zotero). ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 5, No 2, p. nestránkováno. ISSN 1804-2406. verze ve formátu PDF verze ve formátu HTML info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 pp. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ and Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • Český normalizační institut (Praha). Bibliografické citace : ČSN ISO 690 (01 0197). Část 2, Elektronické dokumenty nebo jejich části : Bibliographic references. Pt. 2, Electronic documents or parts thereof (Souběž.) : Informace a dokumentace : bibliografické citace. Část 2, Elektronické dok. 1. vyd. Praha: Český normalizační institut, 2000. 22 s. info
Teaching methods
Individual supervision.
Assessment methods
The thesis is evaluated on the basis of the opinion of the supervisor and the opponent, who recommend / recommend the admission of the diploma thesis for defense.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
General note: Získání příslušného počtu kreditů je podmíněno: a) absolvováním dvousemestrálního semináře k diplomové práci, b) odevzdáním diplomové práce vedoucímu.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/UCJXL03