UEV_23 Cultural Andragogy

Faculty of Arts
Spring 2014
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. David Balarin (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jan Špaček
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
each odd Thursday 15:50–19:05 N21
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/50, only registered: 0/50, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/50
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti budou na konci kurzu schopni:
definovat vybrané základní pojmy a modely andragogiky;
definovat principy a zákonitosti enkulturace a rozvoje dospělého člověka;
porozumět významu kultury a umění pro rozvoj a kultivaci dospělého jedince i společnosti;
porozumět zákonitostem, možnostem a omezením využití kulturních a uměleckých prvků v rámci edukace dospělých;
využít osvojených teoretických pojmů a modelů pro návrh kulturně (umělecky) zaměřených rozvojových a vzdělávacích programů pro dospělé.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod. Principy andragogiky.
 • 2. Sociální funkce umění. Artefiletika.
 • 3. Socializace, enkulturace. Kulturní kapitál.
 • 4. Interpretace textů – dělený seminář.
 • 5. Estetická výchova – výchova k umění. Příklady z praxe.
 • 6. Kultura/umění jako „didaktické“ médium. Příklady z praxe.
 • 7. Prezentace studentských projektů.
Literature
  required literature
 • PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času. Vyd. 3. Praha: Portál, 2002. 231 s. ISBN 80-7178-711-6. info
 • HOSTINSKÝ, Otakar. Umění a společnost [Hostinský, 1941]. V Praze: Jan Laichter, 1941. 166 s. info
  recommended literature
 • MÜHLPACHR, Pavel. Gerontopedagogika. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 203 s. ISBN 9788021050297. info
 • ONDREJKOVIČ, Peter. Socializácia v sociológii výchovy. 1. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2004. 197 s. ISBN 802240781X. info
 • PALÁN, Zdeněk. Základy andragogiky. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, 2003. 199 s. ISBN 8086723038. info
 • SLAVÍK, Jan. Od výrazu k dialogu ve výchově : artefiletika. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 199 s. ISBN 8071844373. info
 • ELIAS, Willem, David JONES and Gerald NORMIE. Truth without facts: selected papers from the first three international conferences on adult education and the arts. : VUBPRESS, 1995. 421 pp. ISBN 90-5487-114-8. info
 • HOSTINSKÝ, Otakar and Hana SCHNEIDEROVÁ. Otakar Hostinský a jeho odkaz pedagogice. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 171 s. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, čtení textů a workshop.
Assessment methods (in Czech)
Internetový test (min 51%) a prezentace studentského projektu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Spring 2013, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2014, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2014/UEV_23