UEV_30 Didactics of Art

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
3/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Martina Želazková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jan Špaček
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Sat 5. 10. 8:00–13:40 N42, Sat 2. 11. 8:00–13:40 N42, Sat 30. 11. 8:00–13:40 N42
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 35 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 9/35, only registered: 0/35, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/35
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámení s obsahy, cíli a metodami výtvarné výchovy jako vyučovacího předmětu. Aplikace poznatků v modelové lekci výtvarné výchovy i v konkrétních výchovně-vzdělávacích situacích.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování kurzu schopen: 1.) orientovat se v různých pojetích a východiscích výtvarné výchovy a vytvořit si vlastní koncepci v rámci budoucí výuky předmětu 2.) poučeně přemýšlet a diskutovat o cílech, obsazích, metodách a hodnocení na poli výtvarné výchovy 3.) informovat o zakotvení výtvarné výchovy v platných kurikulárních dokumentech 4.) porozumět vlastnímu vnímaní pojmu umění a poučeně přemýšlet o možnostech prohloubení komunikace s uměleckým dílem či o způsobu výuky dějin umění v rámci vlastní pedagogické praxe 5.) aplikovat konkrétní metody vedoucí ke komunikaci s uměleckým dílem a pracovat s uměleckými díly v rámci galerijního a muzejního prostoru 6.) orientovat se v problematice spojené s kreativitou, výtvarným talentem, tvůrčí činností a krizí dětského výtvarného projevu 7.) zaujmout poučený postoj k aktuálním otázkám výtvarné výchovy (vizuální gramotnost, nová média, reklama, ICT, gender, průřezová témata etc.) a k výuce výtvarné výchovy v praxi 8.) aplikovat teoretické poznatky, informace a metody získané v rámci výuky v konkrétních výchovně-vzdělávacích situacích 9.) vytvořit modelovou lekci výtvarné výchovy na zadané téma
Syllabus (in Czech)
  • 1. Pojetí výtvarné výchovy, její možné cíle a obsahy. Zakotvení výtvarné výchovy v kurikulárních dokumentech. Hledání vlastního pojetí a priorit v rámci budoucí výuky. 2. Zkoumání vlastního vnímání pojmu umění. Problematika výuky dějin umění. Kýč a výtvarné umění. Autorita učitele v kontextu vymezení pojmu "umění". 3. Komunikace s uměleckým dílem v rámci školy i galerie. Metody vedoucí k navázání kontaktu s uměním. 4. Problematika kreativity a výtvarného talentu. Krize dětského výtvarného projevu. Výtvarné techniky a tvůrčí činnost v rámci výuky. 5. Přesahy výtvarné výchovy jako vyučovacího předmětu, mezipředmětové vztahy. Aktuální tendence ve výtvarné výchově, vizuální gramotnost, nová média, virtuální realita etc. 6. Hodnocení v rámci výtvarné výchovy. Reflektivní dialog. Praktické aspekty výuky (pomůcky, plánování výuky, používání učebnic etc.).
Literature
  • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Kapitoly z didaktiky výtvarné výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1469-4.
  • PASTOROVÁ, Markéta. JIRÁK, Jan a kol. K integraci mediální výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4624-0.
  • JUREČKOVÁ MALIŠOVÁ, Veronika. Výuka dějin umění a rozvoj percepčních, verbálních a hodnotících dovedností studentů. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 135 stran. ISBN 9788024446370. info
  • Pedagogika umění - umění pedagogiky, aneb, Přínos oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělávání. Edited by Věra Uhl Skřivanová. Vydání první. V Ústí nad Labem: UJEP, 2014. 253 stran. ISBN 9788074146633. info
  • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Skici ze současné estetické výchovy (Sketches of contemporary aesthetic education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 192 pp. ISBN 978-80-210-5616-9. info
  • HORÁČEK, Radek and Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázka zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. (Actual issues of art mediation.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 190 pp. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, s. ISBN 978-80-210-4371-8. info
Teaching methods (in Czech)
Teoretická příprava, aplikace příslušné metodiky, diskuse, vypracování zadaného projektu
Assessment methods (in Czech)
Vypracování modelové lekce výtvarné výchovy na zadané téma. Lekce je hodnocena na základě naplnění stanovených kritérií.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/UEV_30