UZCJBE01 Didaktika českého jazyka a literatury I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:40 D32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory
Cíle předmětu
Disciplína je koncipována jako jednosemestrová. Cílem a meritorní náplní je osvojení určujících principů aktivního vyučování české literatuře demonstrovaných v řízené diskusi na základě cvičných studentských výstupů. V rámci nich je také srovnávána středoškolská učebnicová literatura a jsou vyvozována specifika probírání jednotlivých tematických celků (od antické literatury do literatury současné,včetně probírání didaktických témat v aplikaci k výuce literatury, viz osnova).
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět základním principům aktivního vyučování české a světové literatuře;
vysvětlit je na kritické reflexi vybraného učebního textu;
vytvořit vlastní model aktivní vyučovací hodiny;
použít základní principy aktivního vyučování české a světové literatuře ve své vlastní praxi.
Osnova
 • Osnova
 • Literatura (platí jak pro seminář Mgr. Čecha, Ph.D., tak prof. M. Hashemi, CSc.):
 • 1. Specifika probírání antické literatury; aktivní principy ve vyučování literatuře. 2. Specifika probírání učiva o bibli; přitažlivost literárního vyučování. 3. Specifika probírání světové středověké literatury; otázka samostatného studia. 4. Specifika probírání české středověké literatury; k didaktickému zastoupení tří složek literární vědy v hodinách literatury. 5. Specifika probírání světové renesanční literatury; didaktická interpretace, základní literatura a její úskalí. 6. Specifika probírání literatury českého humanismu; literární exkurze. 7. Specifika probírání světové barokní literatury; regionální moment ve vyučování literatuře. 8. Specifika probírání české barokní literatury; k tzv. výchovám literaturou (zejména citová a estetická výchova). 9. Specifika probírání evropského klasicismu, osvícenství a preromantismu; literární hodina založená na didaktické interakci (text-učitel, text-student-studenti, učitel-student, studenti, student-studenti-učitel). 10. Specifika probírání prvních dvou fází českého národního obrození; vztah literatury a jiných druhů umění. 11. Specifika probírání světové literatury 19. stol.; motivace pro četbu, tzv. kulturní deník. 12. Specifika probírání české literatury 2. pol. 19. stol.; integrita v hodinách literatury. 13. Specifika probírání světové literatury 20. stol.; charakter časopisu Český jazyk a literatura ve vztahu k praxi češtináře. 14. Specifika probírání české literatury 20. stol.; didaktická odborná alternativní literatura a aktuální pedagogické dokumenty o češtině. 15. Tvůrčí aktivity ve výuce literatury 16. Alternativní metody diagnostiky zvládnutí mimočítankové četby 17. Metodika práce s recitátorem 18. Alternativy chronologického hlediska pří výuce literatury 19. Reforma maturitní zkoušky s důrazem na její profilovou část 20. Problematika vytváření rámcových a školních vzdělávacích programů 21. Možnosti testování literárních znalostí a dovedností 22. Kultivace didakticky řízené interpretace uměleckého textu
Literatura
 • Skalková, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 978-80-2471-821-7
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Translated by Milan Koldinský. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 289 s. ISBN 8073671182. info
 • GAVORA, Peter. Učitel a žáci v komunikaci. Translated by Veronika Lyková. Brno: Paido, 2005. 165 stran. ISBN 8073151049. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 223 s. ISBN 8072544748. info
 • ŠVEC, Vlastimil, Hana FILOVÁ a Oldřich ŠIMONÍK. Praktikum didaktických dovedností. 2. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 2002. 90 s. ISBN 8021026987. info
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
 • NOVOTNÝ, Petr a Milan POL. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 84 s. ISBN 80-210-3020-8. info
 • HOFFMANN, Bohuslav. Literatura. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 231 s. ISBN 80-7183-215-4. info
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. 1. vyd. Praha: Velryba, 1999. 254 s. ISBN 8085860104. info
 • HOFFMANN, Bohuslav. Literatura. 1. vyd. Praha: Scientia, 1999. 230 s. ISBN 80-7183-178-6. info
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1998. 254 s. ISBN 8071081612. info
 • HRABÁKOVÁ, Jaroslava. Literatura. 2, Výklad, interpretace, literární teorie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1998. 150 s. ISBN 80-7183-131-X. info
 • MAŇÁK, Josef. Alternativní metody a postupy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 89 s. ISBN 8021015497. info
 • KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-167-3. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela a Lubor KYSUČAN. Literatura. 1. vyd. Praha: Scientia, 1997. 188 s. ISBN 80-7183-094-1. info
 • KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatury. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Albatros, 1997. 573 s. ISBN 8000005271. info
 • Moderní pedagogika. Edited by Jan Průcha. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3. info
 • BRUKNER, Josef a Jiří FILIP. Poetický slovník. Vyd. 2., upravené, v Mladé. Praha: Mladá fronta, 1997. 364 s. ISBN 8020406506. info
 • Antistresový program pro učitele :projevy, příčiny a způsoby překonání stresu z povolání. Edited by Claudius Hennig - Gustav Keller, Translated by Jitka Vrátilová. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 99 s. ISBN 80-7178-093-6. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • SCHIMUNEK, Franz-Peter. Slovní hodnocení žáků. Vyd. 2. Praha: Portál, 1995. 54 s. ISBN 80-85282-91-7. info
 • HOUŠKA, Tomáš. Škola je hra. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Tomáš Houška, 1993. 259 s. ISBN 80-900704-9-3. info
Výukové metody
Diskuse k různým modelům aktivní vyučovací hodiny. Diskuse ke kritické reflexi vybraného učebního textu;
Metody hodnocení
Zápočet na základě aktivní práce v semináři a studentského cvičného výstupu na vybrané literární téma.
Navazující předměty
Informace učitele
Zápočet z didaktiky literatury student získává na základě vyučujícím stanoveného procenta docházky, aktivní účasti na seminářích předpokládající připravenost studentů na každý seminář. Nezbytné je prezentování výstupu, kterým reaguje na model efektivního vyučování literatuře (seznámení s jeho principy je náplní prvních setkání). Zkouška (nezávislá na vykonání pedagogické praxe), která je zařazena až po absolvování Didaktiky češtiny II, obsahuje rovnoměrně zastoupené problémové okruhy zčeského jazyka a literatury (teze k nim jsou probírány na semináři).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/UZCJBE01