UZCJBE07 Pedagogická praxe češtiny pro dvouoborové studium

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
UZCJBE05 Didaktika českého j. a lit. II || NOW ( UZCJBE05 Didaktika českého j. a lit. II )
K registraci předmětu UZCJBE07 je nutné mít ukončený předmět UZCJBE05 nebo alespoň absolvovat oba předměty paralelně.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako nejméně čtrnáctidenní praxe. Časové rozložení lze přizpůsobit možnostem v konkrétní škole, nezbytnou podmínkou je však odučení 10 hodin češtiny a absolvování 2 až 4 náslechů na libovolném typu české střední školy pro rodilé mluvčí (nikoli na nižším gymnáziu). Před zahájením praxe je nutné vytisknout si potřebné formuláře (více viz Informace učitele). Vyučujícího předmětu uděluje po ukončení praxe na základě pohovoru zápočet.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
osvojit si principy aktivního vyučování v praxi;
porozumět odlišným učebnicím;
analyzovat vyučovací praxi;
využít principů aktivního vyučování v praxi.
Osnova
 • Osnova
 • Příklad modelu literárních hodin:
 • 1. antická literatura
 • 2. literatura světové renesance
 • 3. Honore de Balzac a jeho místo ve světové literatuře
 • 4. dílo Karla Čapka
 • 5. současná svatová literatura (od 90. let 20. stol.)
 • Příklad modelu jazykových hodin:
 • 1. specifika učiva o vypravování
 • 2. učivo o publicistickém stylu
 • 3. vztah verbální a neverbální komunikace
 • 4. komplexní jazykové rozbory
 • 5. procvičování syntaxe
Literatura
 • SPITZER, Manfred. Digitální demence : jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. Translated by František Ryčl. Vydání první. Brno: Host, 2014. 341 stran. ISBN 9788072948727. info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Translated by Milan Koldinský. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 289 s. ISBN 8073671182. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 223 s. ISBN 8072544748. info
 • NOVOTNÝ, Petr a Milan POL. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 84 s. ISBN 80-210-3020-8. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • HOUŠKA, Tomáš. Škola je hra. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Tomáš Houška, 1993. 259 s. ISBN 80-900704-9-3. info
Výukové metody
Teoretická příprava, výuka, stáž.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě pohovoru o vykonané praxi, který je nutno absolvovat jak u vyučujícího didaktiky české literatury, tak u vyučujícího didaktiky českého jazyka a slohu.
Informace učitele
Formuláře k praxi jsou k dispozici na http://ceska-literatura.phil.muni.cz/studium/informace-pro-studenty/pedagogicka-praxe, student je odevzdá vyplněné po absolvování praxe. Jedná se o záznam o praxi (musí být s razítkem školy, podpisem oprávněné osoby - ředitele školy, a hodnocením studenta učitelem, který pedagogickou praxi vedl) a o formulář smlouvy, která bude uzavřena s učitelem vedoucím praxi (je nutné připravit 2 exempláře této smlouvy, POZOR: MUSÍ BÝT VYTIŠTĚNY OBOUSTRANNĚ).
Studijní literatura je totožná s obsahem předmětů UZCJBE04 a UZCJBE05.
Shrnutí zásad práce se smlouvou o praxi: 1. Smlouvu vytisknete z webových stránek ÚČLaK dvakrát a oboustranně. 2. Na první straně vyplníte údaje o učiteli, který vaši praxi vedl, a o sobě. 3. Na druhé straně je vytištěno jméno příkazce operace (POZOR: pro praxe započtené roku 2019 zde bude jméno doc. Hladké), vy zajišťujete pouze podpis vašeho vedoucího učitele (na smlouvě je to položka "poskytovatel"), místo sjednání smlouvy (tj. kde jste praxi vykonávali), jinak nevyplňujete nic (ani data, ani další podpisy, nikde není třeba žádné razítko ani podpis ředitele školy). Shrnutí zásad práce se záznamem o praxi: 1. Záznam o praxi vytisknete z webových stránek ÚČLaK a vyplníte náslechy a odučené hodiny (10 hodin pro dvouoborové studium; půl na půl literatura / jazyk a sloh), počet náslechů je libovolný, obecně platí, že čím více jich bude, tím lépe, minimálně je třeba absolvovat 2 náslechy; učitel doplní slovní hodnocení vašich hodin na druhou stranu formuláře; podepíše se ředitel školy a dá úřední razítko. V roce 2019 vyřizuje administrativní záležitosti spjaté s praxí ÚČJ, oba pohovory vykonáte u dr. Čecha.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/UZCJBE07