VIKBA31 Metodologie pro informační studia a knihovnictví 2

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. David Lacko (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–9:40 C11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci předmětu bude student realizovat kvantitativní výzkum formou dotazníku. V rámci této činnosti dokáže srovnat výhody a limity kvantitativního výzkumu proti kvalitativnímu a také výhody a limity různých metod kvantitativního výzkumu; navrhnout metodologii dotazníku; vytvořit výzkumný nástroj formou dotazníku; vyhodnotit základní statistické hodnoty z datového souboru kvantitativního výzkumu; interpretovat výsledky výzkumu a napsat výzkumnou zprávu. Dále bude student obeznámen s kvalitativním výzkumem, bude znát jeho základní přístupy a užívané metody.
Osnova
 • Úvod do kurzu: Organizace výuky. Opakování stěžejních témat z minulého semestru (věda, výzkum, teorie, paradigma, hypotézy, výzkumné otázky; kvantitativní, kvalitativní a smíšený přístup; triangulace; metody kvantitativního výzkumu; etika).
 • Úvod do statistické analýzy: Proměnné, úrovně měření. Inferenční a deskriptivní statistika. Typy výběrů. Praktické (zne)užití statistiky.
 • Úvod do analýzy v kvantitativním výzkumu: Statistické softwary. Importy, exporty souborů. Práce s daty. Kódování a transformace dat. Čištění dat. Odstranění chyb při zpracování.
 • Deskriptivní statistika I: Rozdělení hodnot, středová hodnota, míra rozptýlení. Třídění 1. stupně. Popis dat. Tvorba nových proměnných.
 • Deskriptivní statistika II: Třídění 2. stupně. Kontingenční tabulky. Grafy. Interpretace deskriptivních statistik. Praktické cvičení.
 • Inferenční statistika I: Pravděpodobnost. Intervaly spolehlivosti. Hladina významnosti. P-hodnota. Chyby 1. a 2 řádu. Velikosti účinku. Síla testu. Parametrické a neparametrické postupy.
 • Inferenční statistika II: Analýza rozdílů (t-testy, ANOVA, MANOVA, post-hoc testy). Interpretace výsledků. Praktické cvičení.
 • Inferenční statistika III: Analýza vztahů (Chí-kvadrát, Korelace, Regrese). Interpretace výsledků. Praktické cvičení.
 • Hodnocení dotazníku: Psychometrická analýza (analýza reliability, analýza položek, obtížnost položky, analýza validity, faktorová analýza). Kritické posouzení dotazníku. Návrhy na zlepšení dotazníku.
 • Kvalitativní výzkum I: Specifika kvalitativního přístupu. Narativní přístup. Fenomenologie. Etnografický přístup. Případové studie. Zakotvená teorie. Analýza dokumentů. Bibliografický přístup.
 • Kvalitativní výzkum II: Metody kvalitativního přístupu.
 • Úvod do analýzy v kvalitativním výzkumu: Typy kódování. Kategorizace. Zpracování dat. Interpretace dat. Shoda posuzovatelů.
 • Psaní závěrečné zprávy: Struktura článku (IMRAD). Jazyk článku. Citování. Argumentace.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. Páté, rozšířené vydán. Praha: Portál, 2015. 734 stran. ISBN 9788026209812. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a r. Praha: Portál, 2016. 437 stran. ISBN 9788026209829. info
 • PICKARD, Alison Jane. Research methods in information. Edited by Susan Childs - Elizabeth Lomas - Julie McLeod - Andrew K. Shenton. Second edition. London: Facet publishing, 2013. xxii, 361. ISBN 9781856048132. info
  doporučená literatura
 • REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. 192 s. ISBN 978-80-247-3006-6. info
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 4. nezměněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011. 372 stran. ISBN 9788024619668. info
 • URBÁNEK, Tomáš, Denisa DENGLEROVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Psychometrika: Měření v psychologii. Praha: Portál, 2011. 320 s. ISBN 978-80-7367-836-4. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání druhé. Praha: Portál, 2014. 377 stran. ISBN 9788026206446. info
Výukové metody
Teoretická příprava, kooperativní výuka (workshopy), praktická cvičení
Metody hodnocení
Ukončení se skládá ze závěrečné písemné zkoušky a výzkumné práce. Docházka není povinná.
Z písemné zkoušky je nutno získat min. 50 % bodů. Výzkumná zpráva musí být odevzdána před písemnou zkouškou a taktéž v ní musí být získáno min. 50 % bodů.
Výzkumná zpráva adekvátně popisuje teoretická východiska, konstrukci dotazníku, hypotézy, výzkumné otázky a operacionalizaci proměnných, proces sběru dat, deskripci respondentů, výsledky a diskuzi výsledků vč. kritického zhodnocení dotazníku. Její rozsah by se měl pohybovat mezi 5-10 NS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.