PHDDP Doktorská práce

Filozofická fakulta
jaro 2003
Rozsah
0/0. 50 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (cvičící)
doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Petr Horák, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. (cvičící)
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Doktorská práce Doktorská práce má prokázat schopnost samostatné vědecké práce, musí obsahovat původní vědecké myšlenky. Předkládá se ve třech vyhotoveních buď jako uveřejněná monografie, nebo jako autorský rukopis v minimálním rozsahu 200000 znaků napsaný na bílém papíru formátu A4, očíslované listy jsou vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí autorského rukopisu je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, katedry filozofie, studijní obor filozofie, název práce, jméno autora, jméno školitele a rok zpracování, dále prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis literatury. Současně student předloží teze práce s uvedením hlavních výsledků a přínosů v rozsahu 20 000 tištěných znaků. V tezích uvede název univerzity, fakulty, katedry filozofie, studijní obor filozofie, název práce, jméno autora, jména školitele a oponentů a jméno předsedy oborové rady. Teze se rozesílají s uvedením data, hodiny a místa obhajoby spolu s posudky oponentů nejméně 5 týdnů před obhajobou na vysoké školy, fakulty a vědecké ústavy, na nichž jsou pěstovány příslušné obory. Na základě návrhu oborové rady jmenuje děkan dva oponenty práce. Pokud se oponenti ve svých závěrech neshodnou, stanoví děkan třetího oponenta, jehož stanovisko je rozhodující. Pokud je práce dvěma oponenty doporučena k obhajobě, stanoví předseda oborové rady termín obhajoby. Obhajoba práce se koná před nejméně pětičlennou komisí jmenovanou děkanem, členy komise jsou oponenti a školitel. Dva členové komise, z toho nejméně jeden oponent musí být z jiné fakulty. Předsedu komise jmenuje rektor. Obhajoba je veřejná, o výsledku jedná komise na neveřejném zasedání a rozhoduje tajným hlasováním. Výsledek obhajoby se hodnotí obhájil nebo neobhájil.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.