PHDZ2 Teoreticko-metodologický seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2007
Rozsah
3x2 hodiny. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Předpoklady
PHDZ1 Teor.-metod. semin. I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 76 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Teoreticko-metodologický seminář Cílem semináře je seznámit doktorandy různých oborů se základy teorie vědy a s hlavními metodologickými principy, které je nezbytné respektovat při psaní vědeckých (tj. též disertačních) prací. Seminář je dvousemestrový, první semestr je zakončen zápočtem, celý seminář kolokviem v podobě písemného testu.
Osnova
  • 1. Uvedení do tématu; věda a vědeckost, aspekty vědy; věda jako systém pravdivých vět (Horyna) 2. Základní pojmy; apriori – aposteriori, deskriptivní-normativní, explikace, ad. (Horyna) 3. Jak vysvětlit problém; Vysvětlení, popis a predikce; Typy vysvětlení ; Modely vysvětlení;Pragmatické aspekty vysvětlení. (Jastrzembská) 4. Metodologie výzkumu: seznámení s obecnými postupy výzkumu. Jaká je role autora odborného textu, jaká je role čtenáře? Jak přejít od tématu k otázkám, jak od otázek k problémům? Jak přejít od problémů k tvrzením, jak od tvrzení k důvodům? (Picha) 5. Základy argumentace: vybrané elementy teorie argumentace. Jaké jsou podmínky platného argumentu? Jak identifikovat argumentační strukturu, jak nalézt argumentační schéma? Jak vznikají argumentační chyby a jak je poznat? (Picha) 6. Jak psát: Některé specifické dovednosti spojené s psaním odborného textu. Jak vytvořit plán textu? Co by měl obsahovat úvod a závěr? Jakou roli hrají konektory, jakou roli hrají odstavce? Na co se soustředit při revizi textu? Jak má vypadat abstrakt odborného textu? (Picha) 7. Vysvětlení a rozumění: úloha hermeneutiky ve společenských vědách (Hroch) 8. Závěrečný test (Horyna)
Literatura
  • Jadwiga Šanderová, Jak číst a psát text ve společenských vědách, Praha 2005
  • PICHA, Marek. Chybějící qualia: strukturní analýza. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 105 s. Katedra filozofie FF MU, svazek 1. ISBN 80-210-3890-X. info
  • WINCH, Peter. Idea sociální vědy a její vztah k filosofii. Translated by Tomáš Suchomel. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 134 s. ISBN 8073250357. info
  • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
  • HORYNA, Břetislav a Pavel KOUBA. Jean Grondin, Úvod do hermeneutiky. překlad Břetislav Horyna. Praha: OIKOYMENH, 1997. 247 s. ISBN 80-86005-43-7. info
  • Filosofie vědy. Praha: Svoboda, 1968. info
Metody hodnocení
přednáška, seminář zápočet
Informace učitele
V PS 2006 proběhnou semináře 1-4. V JS 2007 proběhnou semináře 5-8 včetně závěrečného písemného testu. K zápočtu za Teoreticko-metodologický seminář I bude vyžadována aktivní účast na seminářích. Zápočet může udělit mgr. Picha, mgr. Jastrzembská, prof. Horyna. Při neúčasti na seminářích bude vyžadována písemná práce v rozsahu nejméně 15 NS na dohodnuté téma. Ke kolokviu za Teoreticko-metodologický seminář II bude vyžadováno úspěšné napsání závěrečného testu. Test bude obsahovat 16 otázek, povolena je 25% chyba, tzn. alespoň 12 otázek musí být zodpovězeno správně. Test bude obsahovat otázky z odpřednášené látky a ze zadané literatury. Kolokvium může udělit mgr. Picha, mgr. Jastrzembská, prof. Horyna. Při neúčasti na semináři a neúspěchu při testu bude ke kolokviu vyžadována písemná práce v rozsahu nejméně 25 NS na dohodnuté téma a ústní rozprava.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 3 x za semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.