PSMA007 Dětská klinická psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Alena Fiľová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anna Fiľová (cvičící)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý pátek 10:00–11:40 G32
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSMA007/01: každý lichý pátek 12:00–13:40 G32, A. Fiľová, I. Komendová
Předpoklady
Předmět Dětská klinická psychologie se zaměřuje na klinicko-psychologická témata dětského věku a dospívaní v maximální možné šíři.
Cílem je poskytnout ucelený, obecný přehled v dané oblasti se snahou po rozšíření tohoto spíše teoretického rámce předmětu také o přesah k praktické zkušenosti začleněním klinicko-psychologických kazuistik.
Na přednášky navazují semináře s kazuistickým obsahem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Dětská klinická psychologie se zaměřuje na klinicko-psychologická témata dětského věku a dospívaní v maximální možné šíři.
Cílem je poskytnout ucelený, obecný přehled v dané oblasti se snahou po rozšíření tohoto spíše teoretického rámce předmětu také o přesah k praktické zkušenosti začleněním klinicko-psychologických kazuistik.
Na přednášky navazují semináře s kazuistickým obsahem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Orientovat se v základních teoretických poznatcích z oblasti dětské a adolescentní klinické psychologie.
- Využívat praktické zkušenosti z oblasti dětské a adolescentní klinické psychologie (prezentované například formou kazuistik či vycházející ze sebezkušenosti a diskutovaných témat v rámci seminární výuky).
- Rozlišit základní a speciální oblasti psychopatologie vztahující se primárně k vývojovým obdobím dětství a dospívání.
Osnova
 • I ÚVOD
 • - klinická psychologie v kontextu praxe
 • - historie oboru ve světě a u nás
 • - profese klinického psychologa
 • II PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE V DĚTSKÉM A DOROSTOVÉM VĚKU, DĚDIČNOST PORUCH
 • - principy psychického vývoje
 • - dědičnost psychických vlastností, odchylky a poruchy
 • III PSYCHOLOGIE NEMOCNÝCH A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ
 • - reakce rodiny na závažnou či letální diagnózu u dítěte
 • - psychologické aspekty letálních nemocí v dětském věku
 • - vývoj pojmu smrti a vyrovnávání s letální nemocí
 • - chronicky nemocné dítě
 • - zvládání bolesti u dětí
 • - zvládání nemoci a bolesti v dětstv
 • - psychologie geneticky postižených dětí - rodinný kontext
 • - psychologický problematika vybraných neurologických onemocnění v dětství (DMO, infekce CNS, kraniotrauma)
 • - sluchově postižené dítě
 • - zrakově postižené dítě
 • IV ZÁCHVATOVITÉ STAVY A TIKOVÉ PORUCHY U DĚTÍ
 • - epilepsie u dětí
 • - jiné záchvatovité stavy
 • - klasifikace tikových poruch
 • V PSYCHOSOMATICKÉ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ
 • - charakteristika psychosomatických poruch
 • - etiologie psychosomatických poruch
 • - diagnostika a terapie psychosomatických poruch
 • - rodinný kontext psychosomatické poruchy
 • - neorganická enuréza a enkopréza
 • VI SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ
 • - historický vývoj terminologie
 • - lehké mozkové dysfunkce jako typ specifických vývojových poruch
 • - poruchy čtení, psaní a pravopisu v historickém přehledu
 • - dyslexie a její typy
 • - dyskalkulie
 • - dysgrafie
 • - dyspraxie
 • - dysmúzie, dyspinxie
 • - specifické poruchy chování
 • - organizace nápravné péče o děti se specifickými vývojovými poruchami v ČR
 • - školská opatření a organizace péče o děti se specifickými vývojovými poruchami
 • - integrace dětí se specifickými poruchami
 • - klinické obrazy specifických poruch učení
 • - specifické vývojové poruchy a mezinárodní klasifikace nemocí
 • VII PORUCHY ŘEČI U DĚTÍ
 • - vývojové poruchy řeči
 • - vývojová dysfázie
 • - získané poruchy řeči u dětí (afázie)
 • - rehabilitační a terapeutické přístupy u dětí s poruchami řeči
 • - poruchy plynulosti řeči: koktavost, breptavost
 • - elektivní mutismus
 • VIII MENTÁLNÍ RETARDACE
 • - lehká mentální retardace
 • - středně těžká mentální retardace
 • - těžká mentální retardace
 • - hluboká mentální retardace
 • - problematika integrace dětí s mentální retardací do běžných škol
 • - diagnostika dětí s mentální retardací
 • - diferenciální diagnostika MR
 • - demence u dětí
 • IX PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY A PSYCHÓZY V DĚTSTVÍ A ADOLESCENCI
 • - pervazivní vývojové poruchy v obecném pojetí
 • - psychologická podstata autismu
 • - časný infantilní autismus
 • - problematika diagnostiky dětí s autismem
 • - psychologické vyšetření dětí s autismem
 • - diferenciální diagnostika oproti poruchám mimo autistické spektrum
 • - diferenciální diagnostika poruch v rámci autistického spektra
 • - atypický autismus
 • - jiná dezintegrační porucha v dětství
 • - Aspergerův syndrom
 • - přechodné autistické syndromy
 • - obraz dětských psychóz
 • X EMOČNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A V DOSPÍVÁNÍ
 • - patologický úzkost
 • - úzkostné poruchy
 • - generalizovaná úzkostná porucha v dětství a dospívání
 • - vyhýbavá porucha
 • - školní fobie
 • - separační úzkost
 • - disociativní a konverzní porucha
 • - somatizační porucha
 • - obsedantně-kompulzivní porucha
 • - deprese u dětí
 • - suicidální chování v dětském a adolescentním věku
 • XI PORUCHY CHOVÁNÍ V DĚTSTVÍ A V DOSPÍVÁNÍ
 • - psychologicky podmíněné poruchy chování
 • - rodinně podmíněné poruchy chování
 • - diagnostika dětí s poruchami chování
 • - poruchy přizpůsobení
 • - agresivita u dětí
 • - terapie a prevence agresivního chování u dětí
 • XII PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY U DĚTÍ
 • - etiopatogeneze poruch příjmu potravy
 • - mentální anorexie
 • - mentální bulimie
 • - diagnostika poruch příjmu potravy
 • - terapie poruch příjmu potravy
 • - neprospívání bez organické příčiny (kojenecký a batolecí věk)
 • - nechutenství u dětí
 • XIII PORUCHY SPÁNKU U DĚTÍ
 • - poruchy usínání
 • - časté noční probouzení
 • - noční můry
 • - nadměrná spavost
 • - noční děsy
 • XIV PROBLÉMY PŮSOBENÉ ALKOHOLEM, NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A HAZARDNÍ HROU V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ
 • - epidemiologie
 • - diagnostika problémů působených alkoholem a jinými návykovými látkami
 • - skupiny psychoaktivních látek
 • - patologické hráčství
 • - jiné formy návykového jednání
 • - možnosti intervence u dětí a dospívajících
 • - léčba závislostí u dětí
 • - prevence škodlivého užívání návykových látek a problémů působených hazardní hrou
 • XV PSYCHOSEXUÁLNÍ VÝVOJ A JEHO PORUCHY
 • - biologická determinace pohlavního vývoje
 • - determinanty psychosexuálního vývoje
 • - sexuální identifikace
 • - sexuální role
 • - sexuální preference
 • - sexuální chování
 • XVI DĚTI OHROŽENÉ PROSTŘEDÍM
 • - psychická deprivace, týrání a zanedbávání dítěte
 • - vývoj dětí s psychickou deprivací
 • - syndrom týraného dítěte
 • - sexuální zneužívání dětí
 • - rizikové faktory vztahové patologie
 • - prevence týrání a špatného zacházení s dítětem, terapeutické možnosti
 • XVII ŠKOLNÍ ZRALOST A JEJÍ PORUCHY
 • - pojetí školní zralosti
 • - znaky školní zralosti
 • - tělesný vývoj a zdravotní stav v kontextu školní zralosti
 • - věk v kontextu školní zralosti
 • - školní zralost chlapců a dívek
 • - podnětnost výchovného prostředí
 • - psychická zralost
 • - zralost poznávacích a rozumových funkcí a schopností
 • - pracovní vyspělost
 • - citová a sociální zralost
 • - školní nezralost
 • - opatření pro školsky nezralé děti
 • - odklad školní docházky
 • KAZUISTICKÉ SEMINÁŘE zaměřené na diagnostické okruhy probrané v jednotlivých přednáškách.
Literatura
  povinná literatura
 • ŘÍČAN, Pavel a Dana KREJČÍŘOVÁ. Dětská klinická psychologie. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 603 s. ISBN 8024710498. info
 • HORT, Vladimír. Dětská a adolescentní psychiatrie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 492 s. ISBN 9788073674045. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2006. 368 stran. ISBN 9788024712840. info
 • KREJČÍŘOVÁ, Dana a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Edited by Mojmír Svoboda. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 791 s. ISBN 9788073675660. info
  doporučená literatura
 • DUŠEK, Karel a Alena VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ. Diagnostika a terapie duševních poruch. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 632 s. ISBN 9788024716206. info
 • SMOLÍK, Petr. Duševní a behaviorální poruchy : průvodce klasifikací, nástin nozologie, diagnostika [Smolík, 2002]. 2. revid. vyd. Praha: Maxdorf, 2002. 506 s., [8. ISBN 80-85912-18-X. info
 • THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Vydání třetí, přepracov. Praha: Portál, 2016. 493 stran. ISBN 9788026207689. info
 • Carr, Alan. The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology: A Contextual Approach. Third Edition. London: Taylor and Francis Ltd, 2015. 1044 stran. ISBN 9781138806139.
 • Brown, Thomas E. (Ed.). Attention-Deficit Disorders and Comorbidities in Children, Adolescents, and Adults. London: American Psychiatric Press, Inc., 2000. 671 stran. ISBN 0880487119.
 • JEDLIČKA, Richard. Poruchy socializace u dětí a dospívajících : prevence životních selhání a krizová intervence. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 544 stran. ISBN 9788024754475. info
 • Reed, J, Warner-Rogers, J, (Eds.). Child Neuropsychology: Concept, Theory, and Practice. Oxford: Wiley-Blackwell, 2008. 472 stran. ISBN 9781405152662.
Výukové metody
Výuka je založena na interaktivních přednáškách, které obsahově čerpají z praxe dětského klinického psychologa. Přednášky jsou doplněny semináři, které jsou realizovány formou práce s kazuistikami z dětské klinické praxe.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a kazuistických seminářů. Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Předpokládá se minimálně 80 % účast na povinných seminářích, znalosti studentů budou průběžně kontrolovány krátkými testy na úvodu každého semináře. V případě neuspění v jednom testu postačí studentovi zopakovat si daný test, v případě neuspění ve více testech bude student otestován ze všech témat. Při splnění podmínky prezence a úspěšně složených testů bude student připuštěn k písemné zkoušce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.