PS_BA029 Základy pedagogické psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Halámková (cvičící)
Mgr. Jana Sklepníková (cvičící)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 B2.23
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PS_BA029/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PS_BA029/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
PS_BA007 Obecná psychologie II && PS_BA008 Vývojová psychologie I && PS_BA020 Sociální psycholologie II && PS_BA021 Psychol. osobnosti II
Předpokladem je absolvování předmětů: PS_BA007, PS_BA008&&PS_BA020, PS_BA021
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pedagogická psychologie zkoumá psychologické zákonitosti změn, které v subjektu působí výchovný a vzdělávací proces. Studenti se seznámí se základními a nejnovějšími poznatky této speciální psychologické vědní disciplíny a s možnostmi aplikace jejích teoretických poznatků v každodenním procesu učení, výchovy a sebevýchovy jedince.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu zvýší úroveň jejich sebepoznání a poznání žáků, zkvalitní vlastní metody úspěšného učení, poznají vlastní styl učení a možnosti jeho korekce. Získají také hlubší vědomosti o aktérech výchovně-vzdělávacího procesu (učitel, žák) a sociálních procesech ve třídě.
Osnova
 • 1. Pedagogická psychologie jako věda. Definice, předmět a poslání pedagogické psychologie. Vztah pedagogické psychologie k psychologickým a pedagogickým vědám.
 • 2. Metody pedagogické psychologie. Metody získávání údajů: rozhovor, pozorování, anamnéza, dotazník a anketa, analýza produktů činnosti, psychologické testy, experimentální metody, sociometrie. Metody zpracování údajů: kvantitativní, kvalitativní. Etické otázky pedagogické diagnostiky.
 • 3. Učení. Psychologie učení jako speciální psychologická disciplína. Pojem učení v širším a užším pojetí, fáze procesu učení, křivka učení. Klasifikace druhů učení. Zákony učení. Psychologické teorie učení. Činitelé ovlivňující průběh a výsledky učení.
 • 4. Metody učení. Osvojování vědomostí, dovedností a návyků. Spojení názorného vnímání, abstraktního myšlení a praktické činnosti při učení. Rozložení učiva, uležení, přeučení, učení nahlas a potichu, metoda dílčí, celková a kombinovaná, metoda PQRST, individuální a skupinové učení, hypnopedie a sugestopedie.
 • 5. Učební (studijní) styly. Vymezení, typologie, diagnostika a ovlivňování studijního stylu. Možnosti autoregulace učení. Žákovo pojetí učení. Předpoklady úspěšného studia. Motivace k učení.
 • 6. Psychologické aspekty hodnocení, zkoušení a klasifikace učebních výkonů žáků. Vymezení pojmů hodnocení, zkoušení a známkování. Funkce zkoušení a hodnocení, druhy zkoušek. Psychologické aspekty trémy.
 • 7. Žáci prospívající a úspěšní, žáci neprospívající a selhávající. Školní úspěšnost a neúspěšnost žáka. Charakteristika školní úspěšnosti – neúspěšnosti, formy neúspěšnosti, činitelé (vnitřní a vnější). Neprospěch a neprospívání v užším a v širším smyslu slova (školní praxe a pedagogicko-psychologický přístup), příčiny neprospívání žáků.
 • 8. Tvořivost ve škole a její rozvíjení. Pojem tvořivosti, faktory tvořivosti, vývoj tvořivosti, etapy tvořivého procesu, úrovně tvořivosti, činitelé a podmínky záměrného rozvíjení tvořivého myšlení žáků, postavení tvořivého žáka v třídním kolektivu. Tvořivost učitele.
 • 9. Nadaní žáci – poznávání a rozvíjení jejich osobnosti. Mýty a předsudky o nadaných dětech. Identifikace nadaných žáků. Konkrétní způsoby práce s nadanými dětmi ve škole, výhody a nevýhody.
 • 10. Učitel. Osobnost učitele. Modely profesního cyklu učitele. Profesionální zdatnost učitele. Vyučovací styly učitele. Prevence syndromu vyhoření učitele.
 • 11. Výchova a sebevýchova. Výchovné prostředky – odměny a tresty aj. Způsoby (styly) výchovy.
Literatura
  povinná literatura
 • JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA a Jan SLAVÍK. Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání. Illustrated by Jana Slavíková. Vydání 1. Praha: Grada, 2018. 528 stran. ISBN 9788027105861. info
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
 • ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vydání druhé. Praha: Portál, 2007. 655 stran. ISBN 9788073672737. info
 • ČÁP, Jan a Jiří [pedagog] MAREŠ. Psychologie pro učitele [Čáp, 2001]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-X. info
 • Psychologie výchovy a vyučování. Edited by Jan Čáp. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1993. 413 s. ISBN 80-7066-534-3. info
  doporučená literatura
 • STERNBERG, Robert J. a Wendy M. WILLIAMS. Educational psychology. Second edition. xxiv, 615. ISBN 9780205626076. info
 • HOLLIMAN, Andrew J. The Routledge international companion to educational psychology. First published. xxiv, 351. ISBN 9780415675581. info
 • ĎURIČ, Ladislav a Jozef ŠTEFANOVIČ. Psychológia pre učiteľov [Ďurič, 1977]. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977. 592 s.
 • DAŘÍLEK, Pavel a Pavel KUSÁK. Pedagogická psychologie. Část A. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 234 s. ISBN 80-7076-837-2.
 • SLAVIN, Robert E. (2018). Educational Psychology: Theory and Practice (12th Edition). Boston: Pearson
 • Woolfolk, A. (2012). Educational Psychology (12th Edition). Boston: Pearson
 • ĎURIČ, Ladislav, GRÁC, Ján, ŠTEFANOVIČ, Jozef. Pedagogická psychológia. Vyd. 2. Bratislava: Jaspis, 1991. 333 s. ISBN 80-900477-6-9.
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Vyd. 4. Praha: Portál, 2014. 383 s. ISBN 9788026207412. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. 395 s. ISBN 9788026204039. info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie. Pět pohledů na nadání. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 144 s. ISBN 9788024738574. info
 • HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 255 s. ISBN 9788024719986. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Tomáš Janík - Milada Rabušicová - Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • VENDEL, Štefan. Pedagogická psychológia. 2. vyd. [Bratislava]: Epos, 2007. 447 s. ISBN 9788080577100. info
 • HŘÍBKOVÁ, Lenka. Základní témata problematiky nadaných. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. 72 s. ISBN 9788086723259. info
 • Handbook of educational psychology. Edited by Patricia A. Alexander - Philip H. Winne. 2nd ed. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2006. xx, 1055. ISBN 0805859713. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744. info
 • LOKŠOVÁ, Irena a Jozef LOKŠA. Tvořivé vyučování. Vyd. 1. Praha: Grada, 2003. 208 s. ISBN 8024703742. info
 • KUSÁK, Pavel a Pavel DAŘÍLEK. Pedagogická psychologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 234 s. ISBN 8024402947. info
 • LOKŠOVÁ, Irena a Jozef LOKŠA. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 199 s. ISBN 807178205X. info
 • MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 239 s. ISBN 80-7178-246-7. info
 • ĎURIČ, Ladislav a Mária BRATSKÁ. Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník. Edited by Viliam S. Hotár - Jozef Pastier. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 463 s. ISBN 8008024984. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie problémového dítěte školního věku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 170 s. ISBN 8071844888. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Základy pedagogické psychologie. Brno: Cerm, 1996. 184 s. ISBN 808586794X. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, praktická cvičení, diskuze ve skupině.
Metody hodnocení
Ukončení: zkouška.
Požadavky k ukončení: 75% docházka na semináře, včas odevzdaný seminární úkol (za úkol odevzdaný po termínu se body nedávají), závěrečný znalostní test. Předpokladem pro přistoupení k testu je splnění požadované docházky a odevzdání seminární práce.
Celkový počet bodů (za sem. úkol a test) a příslušné hodnocení:
18 až 20 b. = A 15,5 až 17,5 = B 13 až 15 = C 10,5 až 12,5 = D 10 až 12 = E 9,5 a méně = F
Informace učitele
Doporučujeme využívat zdroje a odkazy ve Studijních materiálech v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PS_BA029