AEA_60 Paleolithic in Central Europe - seminar

Faculty of Arts
Autumn 2003
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Dobešová
Timetable
Wed 16:40–18:15 17
Prerequisites (in Czech)
NOW ( AEA_22 Paleolithic in Central Europe )
Požadavky ke zkoušce: podrobná znalost vývojových tendencí středoevropského paleolitu a mezolitu, základní vědomosti o nejdůležitějších lokalitách (např. j. Kůlna, Předmostí, Willendorf, Smolín, atd), rozpoznání základních technik, typů a surovin štípané industrie na výrazných ukázkách.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • 1. Historie poznání našeho paleolitu období do r. 1914: Hlavní pracoviště a osobnosti po II. svět. válce. 2. Základní pojmy ze spolupracujících přírodovědných oborů: geologie- členění kvartéru, glaciální cyklus, typy uloženin 3. Archeologické materiály. Dělení, charakteristika a použití surovin štípané industrie Technologie: pojem artefaktu, základní pojmy (způsob, technika, metoda), druhy retuší, její funkce. Dynamická klasifikace polské školy, studium operačních řetězců ve Francii. Experimenty, etnografické analogie, trasologie. Pseudoartefakty. 4. Typologie štípané industrie. 5. starý paleolit: nálezy Homo erectus, valounové, úlomkové a drobnotvaré industrie, otázka mrchožroutství, časově do konce interglaciálu Holstein. 6. střední paleolit: úštěpové industrie, levalloiská a diskovitá metoda, lovecká specializace?, regionální a místní stabilita industrií, nálezy neandertálců, první pohřby (zatím ne v zájmovém území). 7. Otázka přechodu k mladému paleolitu - místní kontinuita nebo příchod H.s.s. z Afriky přes Přední východ? Chronologická, anthropologická a archeologická stránka problematiky. Nejstarší mladopaleolitické industrie (szeletien, bohunicien) a jejich protějšky v Evropě a na Předním východě. 8. Aurignacien - první civilizace člověka moderního typu na celém území Evropy a Předního východu Nejstarší celkově opracované kostěné zbraně, mladopal. čepelová technika. Míškovický typ na východní Moravě. 9. Střední fáze mladého paleolitu - gravettien, na Moravě vyspělá civilizace pavlovienu. Role lovu mamutů pro růst sociální komplexity. Přesun osídlení do říčních úvalů, ŠI a její importované suroviny, rozmach kostěnné industrie, ozdoby a umění, variabilní zacházení s lidskými pozůstatky, interpetace tzv. skládek mamutích kostí. Mladší gravettienské celky s hroty s vrubem. 10. Epiaurignacien a epigravettien jako projev ekonomické změny za zhoršujícího se klimatu svrchního würmu. Pokračuje napojení na zdroje eratického pazourku, velké sídelní aglomerace na střední Moravě, hyperspecializace typologické sféry, obnovení tradice listovitých hrotů. Protomagdalénienské jevy v Grubgrabenu. 11. Magdalénien - poslední velká lovecká civilizace v Evropě a pozice Moravy na jejím východním okraji. Osídlení jeskyň a ojedinělých lokalit pod širým nebem (typických naopak pro Durynsko), převaha soba a koně v lovné fauně, rozvoj vrhacích zbraní z parohu, ŠI a její suroviny, absence pohřbů, rytiny zvířat a stylizovaná zpodobnění žen. 12. Pozdní paleolit - rozvoj lokálních skupin v pozdním glaciálu, větší pohyblivost lidských skupin, těžba silicitů a okru v Polsku, specializované dílny. Ráz sídlišť (většinou krátkodobá pod širým nebem), úpadek umění. 13. Mezolit: příroda na počátku holocénu, poloha sídlišť - na říčních písčinách i v odlehlých oblastech, pod převisy a pod., využívání drobných místních zdrojů potravy i surovin, rozmanitost adaptací v různých ekologických zónách jako alternativa k počátkům kultivace rostlin a domestikace zvířat na Předním východě. Problematika šíření zemědělství: invaze versus akulturace. Postoj lovců a sběračů k přijetí produktívního hospodářství.
Assessment methods (in Czech)
P 2, S 1, zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Ke získání kolokvia je třeba dostatečná a aktivní účast a splnění zadaných referátů.
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2009, Autumn 2011, Autumn 2013, Autumn 2015, Autumn 2017, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2003/AEA_60