PGK11A13 Obecná psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
blokově. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty pedagogiky se všemi výchozími pojmy a vztahy, které nezbytně potřebuje pro další psychologické vzdělávání. Kromě toho poznání psychických procesů, stavů a vlastností vytváří bezprostřední rámec všech psychických stránek, které student, budoucí pedagog, může ve své každodenní činnosti sledovat a usměrňovat.
Na základě úspěšného absolvování kurzu bude student schopen:
- definovat základní pojmy psychologie
- objasnit základní znaky a funkce psychických jevů
- popsat a vysvětlit základní druhy psychických jevů (psychické procesy, stavy a vlastnosti)
- stručně charakterizovat základní psychologické směry a dokáže uvést jejich hlavní představitele
- využít znalosti z psychologických metod k zlepšení poznávání sama sebe i druhých lidí
Osnova
 • 1. Místo psychologie v obecném systému věd, psychologie jako věda o člověku, psychologické vědní disciplíny - jejich klasifikace, předmět. Psychologie a její místo v životě člověka, užití psychologie zejména ve výchovné praxi.
 • 2. Stručný přehled historie psychologie (přehled vývoje psychologického myšlení do vzniku vědecké psychologie, předpoklady vzniku vědecké psychologie, vznik a zakladatelé vědecké psychologie, charakteristika základních psychologických směrů).
 • 3. Základní metody v psychologii - pozorování a sebepozorování, experiment, rozhovor, dotazníky, testy, analýza výsledků činnosti, biografická metoda, přístrojové metody.
 • 4. Základní pojmy psychologie - psychika, vědomí, nevědomí, prožívání, chování, psychické procesy, psychické stavy, psychické vlastnosti a další. Základní znaky a funkce psychických jevů. Třídění psychických jevů. Determinace psychiky, vývoj psychiky.
 • 5. Senzorické procesy, vnímání /percepce/ (charakteristika, základní druhy počitků, vlastnosti vnímání, základní druhy vnímání, typy vnímání).
 • 6. Představivost /představy a fantazie/ (charakteristika, základní druhy představ, představové typy, asociační zákony).
 • 7. Myšlení a řeč, řešení problémů (charakteristika, formy myšlení, myšlenkové operace, základní druhy myšlení, individuální vlastnosti myšlení, základní druhy řeči, myšlení a řešení problémů - fáze, druhy problémů, postupy, metody řešení problémů).
 • 8. Paměť (charakteristika, fáze paměťového procesu, základní druhy a typy paměti, vlastnosti paměti). Učení (vymezení pojmu učení, druhy učení, fáze učení, činitelé ovlivňující průběh a výsledky učení).
 • 9. Pozornost (charakteristika, vlastnosti pozornosti, druhy pozornosti, typy pozornosti).
 • 10. Emoce, city (charakteristika, základní znaky emocí, složky emocionálního procesu, klasifikace emocí - základní druhy, individuální rozdíly).
 • 11. Volní jednání (charakteristika, struktura - fáze volního jednání, volní vlastnosti).
 • 12. Činnost (charakteristika, základní druhy lidské činnosti - hra, učení, práce).
 • 13. Motivace (motiv, motivace, motivační proces, charakteristika základních motivů).
 • 14. Konflikty a konfliktní situace (základní druhy konfliktů, základní typy konfliktů, zdroje konfliktů, typické konfliktní situace, řešení konfliktů a reakce na konflikty).
Literatura
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 9788020014993. info
 • Helus, Zdeněk. Úvod do psychologie. Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, 2011. 320 s. ISBN: 978-80-247-3037-0.
 • ŠVANCARA, Josef. Emoce, motivace, volní procesy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 142 s. Psychologie. ISBN 80-86633-11-X. info
 • ATKINSONOVÁ, Rita L. Psychologie [Atkinsonová]. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 862 s. : o. ISBN 80-85605-35-X. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. Vydání 1. Praha: Grada, 2006. 328 stran. ISBN 802470871X. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Průvodce dějinami psychologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1995. 174 s. ISBN 80-85937-23-9. info
 • Encyklopedie obecné psychologie. Edited by Milan Nakonečný. 2. rozš. vyd. Praha: Academia, 1998. 437 s. ISBN 80-200-0625-7. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 1995. 397 s., ta. ISBN 80-85255-74-X. info
 • Hartl, Pavel - Hartlová, Helena. Velký psychologický slovník. Portál 2010. Vyd. 1. Praha : Portál, 2010. 800 s. ISBN 978-80-7367-686-5.
 • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník [Portál, 2000]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 774 s. ISBN 80-7178-303-X. info
Výukové metody
konzultace (10 hodin za semestr)
Metody hodnocení
písemná zkouška (písemný test - obvykle 20 otázek hodnocených 20 body, k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 14 bodů - tj. 70 %)
Informace učitele
Poslední změna provedena 16. 5. 2012 - Z. Stránská.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.