Bi4340 Biologie člověka

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:50 B11/305
Předpoklady
Přednáška je určena především studentům ucitelské biologie a odborné biologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Biologie člověka by měl posluchače seznámit s komplexním pohledem na lidský rod, počínaje jeho evolucí přes jeho anatomii, variabilitu lidské populace až po růst a vývoj jedince.
Výstupy z učení
Hlavním cílem kurzu je studenty seznámit s problematikou biologie člověka do té míry, aby měli znalosti pro výuku tohoto předmětu na středních školách. Studenti by se měli po absolutoriu kurzu orientovat v evoluci člověka, anatomii člověka a variabilitě lidské populace.
Osnova
 • 1. Co je antropologie Antropologie. Charakteristika. Náplň. Rozdělení. Využití. Problémy
 • 2. Evoluce člověka I Charakteristika podčeledi homininae. Charakteristika významnějších nálezů. Paleoekologické podmínky. Charakteristické anatomické a morfologické znaky australopitéků a ardipitéka. Jednotlivé druhy (A. afarensis, africanus, robustus, boisei, aethiopicus, Ardipithecus ramidus). Materiální kultura a teorie. Výživa hominidů. Původ hominidů. Byli předkové rodu Homo?
 • 3. Evoluce člověka II Rod Homo a jeho příslušníci. Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo sapiens neandethalensis, Homo sapiens sapiens. Významné nálezy, materiální kultura a způsob života. Osídlení Ameriky a Austrálie.
 • 4. Lidské tělo a jeho organizace Tkáně. Orgánové systémy. Homeostáze.
 • 5. Trávení a výživa Trávicí systém. Výživa.
 • 6. Oběh tělních tekutin Vnitřní a zevní prostředí. Kardiovaskulární systém. Lymfatický systém. Fyziologické projevy. Poruchy oběhového systému.
 • 7. Dýchání Dýchací cesty. Mechanismus dýchání. Vnitřní a vnější dýchání. Dýchání a zdraví.
 • 8. Vylučování Vylučované látky. Orgány podílející se na exkreci. Močopohlavní systém.
 • 9. Nervový systém Neurony a přenos vzruchu. Periferní nervový systém. CNS. Léková a drogová závislost.
 • 10. Soustava kosterní a svalová Kostní tkáň. Lebka a poskraniální skelet. Spojení kostí. Svalstvo. Stavba a funkce. Komplexy svalů.
 • 11. Smysly Receptory. Kůže. Svaly a klouby. Speciální čidla. Zrak. Sluch.
 • 12. Rozmnožování Muž a žena. Pohlavní dimorfismus. Monogamie, polyandrie. Rodina jako sociální instituce.
 • 13. Individuální vývoj Růst a vývoj lidského organismu. Prenatální vývoj (změny v embryonálním a fetálím období). Postnatální vývoj (změny v růstu a vývoji dítěte i změny v oblasti psychické). Období plné výkonnosti.
 • 14. Variabilita a adaptabilita Příčiny variability a její projevy. Adaptace individuální (fyziologická) a evoluční (genetická). Modely a příklady.
 • 15. Současné lidstvo a jeho budoucnost Populační růst. Dětská úmrtnost. Hlavní příčiny smrti. Epidemické choroby a přírodní výběr. Měnící se prostředí a přírodní výběr. Pokračující evoluce: důkazy z prehistorie.
Literatura
 • VANČATA, Václav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 13: Paleoantropologie - přehled fylogeneze člověka a jeho předků. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003. 212 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3049-6. info
 • MADER, Sylvia S. Biology [Mader, 1998]. 6th ed. Boston: McGraw-Hill, 1998. xxii, 944. ISBN 0-697-34080-5. info
 • MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro speciální pedagogy. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 263 s. ISBN 80-7066-980-2. info
 • BENEŠ, Jan. Člověk. In Člověk. Praha: Mladá fronta, 1994. ISBN 80-204-0460-0. info
 • MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro speciální pedagogy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. 263 s. ISBN 8004237959. info
 • KLEMENTA, Josef. Somatologie a antropologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 502 s. URL info
Výukové metody
Teoretická příprava.
Metody hodnocení
Výuka se koná formou přednášek.

Zkouška probíhá formou písemného testu a ústního pohovoru. Písemná zkouška se skládá z testu v němž se nacházejí otázky na něž student odpovídá sám nebo vybírá z předložených odpovědí. Student musí zodpovědět minimálně 50% otázek správně. To mu umožní postoupit k ústní zkoušce, kde odpovídá na položené otázky. Výsledná známka je generována z výsledků obou částí zkoušky.
Pokud student neuspěje u písemné části zkoušky, musí ji opakovat znovu. Pokud neuspěje u ústní části opakuje pouze ústní část.
Informace učitele
V podzimním semestru 2023/2024 se budou přednášky konat, tak jak je uvedeno v rozvrhu. Studijní materiály budou k disposici v informačním systému.
Zkouška se obvykle skládá ze dvou částí: z písemného testu a ústního pohovoru. Celková známka se skládá z výsledku testu a úspěšnosti u ústní zkoušky. Hodnocení písemné části zkoušky je studentům dostupné v poznámkovém bloku předmětu v IS.
Tento předmět je primárně určen studentům učitelských kombinací. Pro studenty ostatních oborů je určen předmět Bi5120 Antropologie přednášený v jarním semestru.
Předmět není určen pro studenty Lékařské fakulty!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je primárně určen studentům učitelské biologie, pro studenty ostatních oborů je určen předmět Bi5120 Antropologie přednášený v jarním semestru! Předmět není určen pro studenty lékařské fakulty!.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/Bi4340